nieuws

ONVZ komt met ‘super-flexibele’ collectieve ziektekostenpolis

Archief

Ziektekostenverzekeraar ONVZ heeft zijn nieuwe collectieve verzekering ‘Flexifit Polis’ gedoopt. De naam wordt onder meer waargemaakt door de volgens ONVZ unieke mogelijkheid om op het niveau van de verzekerden te kiezen voor bepaalde modules; dus zelfs binnen een gezin kan de één kiezen voor een luxe dekking en de ander voor een beperkt pakket. In deze gemengde collectieve verzekering kunnen ziekenfondsverzekerden gewoon bij hun huidige fonds aangesloten blijven.

De collectieve markt wordt gekenmerkt door een sterke groei. Is het percentage particulier verzekerden dat onder een collectiviteit valt de laatste jaren al gegroeid naar 46%, er wordt voor de komende vier jaar een verdere toeneming naar 53% voorzien.
Bij ONVZ bestaat momenteel de portefeuille voor 90% uit individuele polissen en voor 10% uit collectiviteiten. De maatschappij wil deze verhouding op 75/25 brengen. Het ‘oude’ produkt wordt door ONVZ gekwalificeerd als: geen prijsprodukt en onvoldoende toegevoegde waarde; het beantwoordt onvoldoende aan maatschappelijke ontwikkelingen zoals met name individualisering.
Geheel nieuwe aanpak
Bij de ontwikkeling van de nieuwe collectieve polis heeft ONVZ niet alleen een aantal tussenpersonen in de brainstorming betrokken maar ook bedrijven. “Dat was voor ons een geheel nieuwe aanpak”, aldus commercieel directeur Frans van Rijn in een toelichting.
“Het keuze-principe werd positief beoordeeld, hoewel men niet te veel keuzemogelijkheden wenst”, aldus Van Rijn. Er moest zowel keuze op basis van prijs als op basis van toegevoegde waarde mogelijk zijn. Uit testen van de produktconcepten kwam ook naar voren, dat de variabele werkgeversbijdrage op een positief onthaal mag rekenen. Werkgevers kunnen er voor kiezen welke produktsamenstelling op collectief niveau aangeboden wordt en of er modules op individueel niveau kunnen worden gekozen en zo ja, welke modules.
Dekkingsmogelijkheden
De Basisfit-dekking in de nieuwe collectieve polis is identiek aan de Benfit-polis, het ‘prijsprodukt’ van ONVZ in de individuelen-markt. De Basisfit-dekking is tevens zo goed als gelijk aan de ziekenfondsdekking.
De ‘Basisfit Extra’ is te vergelijken met de Aanvullende Plus Polis en leidt tot dekkingsuitbreiding op vooral de gebieden medicijnen, fysio- en andere therapieën alsmede hulpmiddelen en eigen bijdragen. Daar bovenop zijn nog twee ‘verdiepingen’ mogelijk: de Optifit- en de Topfitmodule, ook te vergelijken met de bestaande, gelijknamige ‘individuele’ dekkingsvormen.
Acceptatie
Bij te sluiten collectiviteiten is boven de 25 polissen sprake van non-selectie.
Ten aanzien van de acceptatie van individueel te kiezen modules is er beneden de 25 polissen sprake van individuele selectie. Omvat de collectiviteit meer dan 25 polissen, dan geldt er boven bepaalde drempels non-selectie, nl. indien meer dan 30% van de volwassen verzekerden aan de betrokken modules deelneemt (voor ziekenfondsverzekerden 50%). Over die percentages is binnen het management van ONVZ lang gestoeid, erkent Van Rijn. “En als de praktijk zou tegenvallen, zullen we die percentages dan naar boven moeten bijstellen”.
Administratie
In de laboratoriumfase kwam ook naar voren, dat werkgevers een broertje dood hebben aan de eventuele administratieve rompslomp.
ONVZ biedt op dit punt ondersteuning. Op verzoek van de werkgever kan deze via een modemverbinding gegevens opvragen over gekozen modules, premies, wettelijke bijdragen en eigen-risicopercentages. Dit met het oog op een vlotte afhandeling van de salarisadministratie. Een van de problemen bij het sluiten van gemengde collectiviteiten is, dat er geen collectieve opzegging mogelijk is. Algemeen directeur drs Dick van Boven: “Doordat er bij de ziekenfondsen sprake is van een gelijke (wettelijke) dekking, kan men overstappen naar het ONVZ-ziekenfonds, maar desgewenst voor die ziekenfondsdekking blijven zitten waar men zit.”

Reageer op dit artikel