nieuws

Onvoorzichtigheid

Archief

FNV Bondgenoten, de grootste bond binnen de vakcentrale FNV, start in de loop van dit jaar met het Bureau Beroepsziekten

Dit instituut gaat zich bezighouden met onderzoek naar en het verhalen van schade als gevolg van beroepsziekten. Het bureau wordt niet alleen actief voor de 500.000 leden van FNV Bondgenoten, maar waarschijnlijk ook voor de ruim één miljoen werknemers die via andere bonden bij de vakcentrale FNV zijn aangesloten. Dat het initiatief tot oprichting van het bureau bij FNV Bondgenoten ligt, is niet verwonderlijk. Genoemde bond is ontstaan uit een fusie van de Dienstenbond, de Vervoersbond, de Voedingsbond en de Industriebond van de FNV. En als je aan industrie denkt in relatie tot beroepsziekten, ligt de associatie met asbest zeer voor de hand. Niet zonder trots wijst de FNV er op dat de vakbonden, door jarenlang te procederen, gezorgd hebben voor een fundamentele verandering in het aansprakelijkheidsrecht. Vroeger moest de werknemer bewijzen dat zijn ziekte veroorzaakt was door het werk, nu ligt de bewijslast bij de werkgever. Hij moet nu aantonen dat er geen relatie is tussen de aandoening en het werk. De omkering van de bewijslast is in diverse situaties terecht (bijvoorbeeld in functies waarin met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt). Er bestaat evenwel het gevaar dat werknemers ongebreideld gaan claimen indachtig het motto ‘baat het niet, schaadt het niet’. Voor werkgevers en hun verzekeraars is het in dit verband rustgevend, dat het FNV-bureau gaat werken volgens het principe ‘no cure, no pay’. Dat maakt het aannemelijk dat het bureau zich eerst een aanzienlijke zekerheid omtrent de slaagkans van een claim wil verwerven. Een ander maatschappelijk signaal is de gang van zaken bij het wetsontwerp Verkeersaansprakelijkheid, zoals dat eind 1997 door minister Sorgdrager werd ingediend. Dat ontwerp herbergde als het ware een vrijbrief voor risicovol gedrag van voetgangers en fietsers en stond daardoor haaks op het rechtvaardigheidsgevoel van velen. Het wetsontwerp is inmiddels door haar opvolger Korthals ingetrokken en vervangen door een minder vergaand voorstel. Bij beroepsziekten lijkt het dienstig om kwalen niet al te makkelijk aan de werksituaties toe te dichten, want net als met het verkeersgedrag zou dat een risicovoller gedrag op de werkplek in de hand kunnen werken. Slechts weinigen zullen bewust op een ongeluk of kwaal aansturen teneinde te kunnen claimen, maar het vertrouwen dat ‘het toch wel betaald zal worden’, werkt onvoorzichtigheid in de hand. Richard Vroom

Reageer op dit artikel