nieuws

Ontbreken van concurrentiebeding geen vrijbrief voor intermediair

Archief

In Malden bij Nijmegen speelt een conflict over het actief zijn op het terrein van verzekeringsadvisering na verkoop van het eigen assurantiekantoor zonder dat een concurrentiebeding is overeengekomen. Het zal hoe dan ook belangrijke jurisprudentie voor de intermediair-wereld opleveren.

Begin vorig jaar werd het assurantiekantoor Kolkman Assurantiën BV gekocht door R.J.H. Cornelisse, die er voordien mede leiding aan gaf. Aanleiding tot de verkoop vormde de gezondheidstoestand van eigenaar-directeur G.W. Kolkman. Kort nadien is de relatie tussen beiden verslechterd.
Vervolgens richtte Kolkman het Assurantie Adviesburo Gerard Kolkman op, dat zich bezig houdt met “de bemiddeling en advies in assurantiën en financieringen in de meest ruime zin van het woord”. Cornelisse heeft in kort geding voor de rechtbank in Arnhem geëist, dat het Kolkman c.s. verboden wordt als verzekeringstussenpersoon werkzaam te zijn. Deze eis is eind januari gehonoreerd. Kolkman is in hoger beroep gegaan.
Alleen adviseur
In kort geding hebben Kolkman c.s. bestreden, dat zij als verzekeringstussenpersoon actief zijn en stelden dat er slechts als adviseur wordt opgetreden. Er was geen concurrentiebeding overeengekomen. Bovendien betwistten zij, dat de goodwill van Kolkman Assurantiën is overgedragen.
Deze stelling is door de Arnhemse rechtbank verworpen. Kolkman verkocht de hele onderneming inclusief de handelsnaam en met alle materiële en immateriële activa en passiva. Met bewijsstukken is door Cornelisse gestaafd, dat de prijs die hij voor de onderneming heeft betaald aanzienlijk hoger was dan de balanswaarde. Omdat van de zijde van Kolkman hier niets tegen in is gebracht, moet volgens de rechtbank voorshand als vaststaand worden aangenomen, dat de onderneming inclusief goodwill is overgedragen.
Elders ondergebracht
Kolkman c.s. zijn actief geworden met Assurantie Adviesburo Gerard Kolkman BV. Onder deze vlag adviseren zij omtrent verzekeringen welke feitelijk worden ondergebracht bij Van den Akker en Schouten, een ander assurantiekantoor in Malden.
Hij zou dus niet als tussenpersoon opereren. De rechtbank oordeelt echter: een tussenpersoon is een ieder die – anders dan uit hoofde van een arbeidsovereenkomst – bemiddeling verleent bij het sluiten van verzekeringsovereenkomsten. Ook degene die bemiddelt voor een andere tussenpersoon is tussenpersoon. Bovendien moet er voorshands vanuit worden gegaan, dat het enkel adviseren of informeren omtrent de voor een klant meest gunstige verzekering ook behoort tot de normale werkzaamheden van een tussenpersoon en derhalve eveneens van het door Kolkman aan Cornelisse verkochte assurantiekantoor. Daarom moet volgens de rechtbank ook het uitsluitend adviseren of informeren met betrekking tot verzekeringen als een niet geoorloofde concurrentie worden gezien, die onder het te geven verbod valt. Wanneer de zaak in hoger beroep dient, was bij de sluiting van deze editie van AM nog niet bekend. Zowel Kolkman Assurantiën als Van den Akker en Schouten zijn lid van de NBvA, die tot dusver geen bemoeienis met het conflict heeft gehad.

Reageer op dit artikel