nieuws

Ongevallen/molest-polis voor gemeenteambtenaren

Archief

Mercer Human Resources Consulting heeft samen met risicodrager AIG en VNG Verzekeringen de Ongevallenbeschermingspolis voor (semi)overheidsinstellingen ontwikkeld.

Met het nieuwe product, een combinatie van een ongevallenpolis en een molestverzekering, kunnen de overheden het risico voor hun werknemers tijdens en buiten diensttijd afdekken. De polis geeft bij overlijden ten gevolge van een ongeval (rubriek A) een kapitaalsuitkering gelijk aan het betreffende jaarsalaris. Bij algehele blijvende invaliditeit (rubriek B) ten gevolge van een ongeval wordt een kapitaal uitgekeerd ter grootte van 2x het jaarsalaris.
Verder voorziet de polis in latere uitkering van een extra bedrag indien het ongeval in diensttijd plaatsvond. Eén jaar na overlijden wordt dan een extra som uitgekeerd van e 200.000. Anderzijds wordt één jaar na de vaststelling van de blijvende invaliditeit een extra som uitgekeerd van maximaal e 200.000 die is gerelateerd aan het invaliditeitspercentage. De te betalen premie wordt uitsluitend berekend over de rubrieken A en B en bedraagt 0,20o/oo van het verzekerd bedrag.
“Deze polis is vooral in het leven geroepen vanwege de vaak hoge kosten bij (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid”, stelt Mercer, “en biedt de werkgever een goede tegemoetkoming in de kosten.”
Politiek molest
Tegen een toeslag van e 10 kan aan de polis een dekking worden gekoppeld voor politiek molest. “Ambtenaren krijgen steeds meer te maken met burgers die hun mondelinge ongenoegen in daden omzetten”, licht Mercer toe. “Vooral burgemeesters, wethouders, maatschappelijk werkers, parkeerwachters en rampenbestrijders lopen kans op materiële en immateriële schade.” Volgens de molestdekking worden de gevolgen van agressie als een ongeval beschouwd en worden derhalve genoemde bedragen uitgekeerd.
De molestverzekering dekt voorts alle ziektekosten, voor zover die niet gedekt zijn op een ziektekostenpolis, de schade aan eigendommen door molest tot een maximum van e 30.000 per gebeurtenis, en psychologische hulp tot e 2.500 per gebeurtenis.

Reageer op dit artikel