nieuws

Ondernemingspensioenfondsen vallen over en-blocclausule

Archief

De Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF) roept verzekeraars van herverzekerde pensioenfondsen op in contracten geen en-blocbepaling op te nemen, danwel deze te schrappen. “Deze clausule is strijdig met het lange-termijnkarakter van een pensioenverzekering.” OPF doet de oproep, omdat overleg met verzekeraars tot niets heeft geleid.

OPF vindt de mogelijkheid tot éénzijdige wijziging van de voorwaarden van collectieve contracten bij een tegenvallend risico volstrekt onredelijk. De overheid kan volgens de pensioenkoepel bij extreme situaties de Noodwet Financieel Verkeer inroepen, terwijl de verzekeraars nog een beroep kunnen doen op de terrorismepool. “De clausules zijn vaak ruim geformuleerd”, aldus de OPF, die eraan herinnert dat de toezichthoudende Autoriteit Financiële Markten (AFM) in juni ook al bedenkingen uitte tegen de door sommige levensverzekeraars aangekondigde invoering van breed geformuleerde en-blocclausules (zie kader).
Ondanks het stempel ‘onaanvaardbaar’, dat de AFM op breed geformuleerde clausules heeft geplakt, heeft voorzover bekend nog geen enkele maatschappij de clausuleteksten aangepast. Ook OPF heeft er bij het Verbond van Verzekeraars en een tiental marktdominerende pensioenverzekeraars op aangedrongen af te zien van het invoeren of handhaven van en-blocclausules. “Dat overleg heeft geen bevredigend resultaat opgeleverd”, stelt de koepel van 365 ondernemingspensioenfondsen.
Opstappen
De oproep van OPF maakt ogenschijnlijk een machteloze indruk. Volgens de koepel zelf hebben pensioenfondsen namelijk weinig keus. “Bij het invoeren en inroepen van de en-blocclausule door een verzekeraar zullen pensioenfondsen soms niet besluiten het contract te beëindigen, omdat hiermee hoge kosten gemoeid zijn. Pensioenfondsen zijn soms met ‘gouden ketenen’ gebonden aan hun verzekeraar. Zo kan bij vertrek van het fonds een deel van de contractwaarde bij de verzekeraar achterblijven door de exit-clausule.” Met name lang lopende contracten herbergen volgens OPF dergelijke vertrekbepalingen. “En het is de vraag of een overgang naar een andere verzekeraar zinvol is, als alle andere verzekeraars overeenkomstige en-blocbepalingen hebben doorgevoerd of willen gaan doorvoeren.”
Maar OPF waarschuwt de levensverzekeraars. “Een pensioenfonds beschikt over meerdere methoden om de risico’s te beheersen. Herverzekeren is een belangrijke methode, maar het nut ervan neemt af door een ruim geformuleerde en-blocclausule.”
Oproep van AFM vindt geen gehoor
In de voorwaarden van – voorzover bekend – acht levensverzekeraars is in een of andere vorm een en-blocbepaling te vinden. Het gaat om: ABN Amro, Amev, Avéro, AXA, Centraal Beheer, Interpolis, Klaverblad en Nationale-Nederlanden. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil clausules verbieden die ruimte laten voor interpretatie. “Verzekeraars moeten concreet benoemen in welke gevallen zij de polis eenzijdig kunnen aanpassen”, aldus de toezichthouder in juni.
Vooralsnog heeft geen enkele maatschappij z’n clausule aangepast. Het Verbond van Verzekeraars laat doorschemeren dat aanpassingen niet in aantocht zijn. “Er bestaan veel misverstanden over de clausule. Bijvoorbeeld dat levensverzekeraars gebruik kunnen maken van de Noodwet Financieel Verkeer; dat is niet zo. En zowel minister Zalm als de Pensioen- en Verzekeringskamer heeft tegen de levensverzekeraars gezegd dat ze in hun polisvoorwaarden maatregelen moeten nemen.” De AFM onthoudt zich van commentaar. “Wij hebben niets toe te voegen of af te doen aan hetgeen we voor de zomer hebben gezegd.”

Reageer op dit artikel