nieuws

Ondernemer van je eigen loopbaan

Archief

Outplacement is een middel om op een correcte manier afscheid te nemen van overtollig personeel of personeel dat binnen bepaalde functies of organisaties minder functioneert. Als organisatie die gespecialiseerd is op het terrein van personeelsmanagement, met als onderdeel outplacement, hebben wij ervaring opgedaan bij een drietal kleine tot middelgrote en één grotere verzekeraar. In dit artikel bespreken we een aantal kenmerken van de verzekeringsbranche die ons hierbij zijn opgevallen.

door mr W.G. Top
Onze activiteiten bij verzekeraars betroffen zowel trajecten in het kader van reorganisaties, waarvan grotere groepen medewerkers af dienden te vloeien, als begeleiding van één tot meerdere individuen waarvan het vertrek geen enkel verband hield met enige reorganisatie.
Voor wat betreft de functies kan worden opgemerkt dat het grofweg een dwarsdoorsnede was van medewerkers binnen het schadeverzekeringsbedrijf. Het betroffen medewerkers tussen de 26 en 52 jaar oud met een gemiddelde leeftijd van net iets boven de 40 jaren.
Ondanks een grote mate van verscheidenheid aan functies, leeftijd en redenen waarom men de organisatie diende te verlaten, is ons niettemin een aantal bijzonderheden opgevallen. Bijzonderheden die wij kunnen afzetten tegen ervaringen binnen andere branches en sectoren. In dit verband beperken wij ons tot de meest opvallende, te weten de sterke band die de gemiddelde medewerker in verzekeringsland onderhoudt met de werkgever.
Sterke band
Het verzekeringsbedrijf heeft de naam nogal behoudend te zijn. Van oudsher, zo stelt men, wordt de keuze van de mensen om te gaan werken voor het verzekeringsbedrijf mede ingegeven door de zekerheid die deze bedrijfstak medewerkers door de jaren heen heeft geboden. Wat ons opvalt is dat mensen dikwijls jaren achtereen voor één en dezelfde werkgever werken. Dat geldt dan niet alleen voor de functies tot en met het middenkader – hetgeen vaker voorkomt – maar ook voor het hogere echelon. Hier kunnen naar onze mening twee conclusies aan verbonden worden. Of het verzekeringsbedrijf is een goede werkgever en/of medewerkers werkzaam binnen het verzekeringsbedrijf zijn minder ondernemend. Feit is, dat diverse medewerkers door de jaren heen mee zijn gegroeid met de veranderende vraag binnen het verzekeringsbedrijf.
Hoe dan ook, voor velen is de band met het bewuste bedrijf groot en relatief groter dan de band die werknemers in andere bedrijfstakken met hun werkgever hebben. Dat heeft een aantal consequenties.
Het verliezen van een vaste baan gaat dikwijls gepaard met onzekerheid, hetgeen voor een ieder een zware belasting betekent. Door de band die men heeft met het bewuste bedrijf en de loyaliteit wordt die klap echter eens zo groot. Relatief meer tijd zal nodig zijn om afstand te nemen van de organisatie en zich te realiseren dat het verlies van die baan onvermijdelijk is; een voorwaarde voor het verwerven van een andere baan.
Daarnaast ontstaat twijfel over eigen kennen en kunnen. Wordt men gedwongen het kennen en kunnen in een breder perspectief te plaatsen, dan wordt de verkregen werkervaring niet op de juiste waarde ingeschat. Te vaak heeft men de neiging deze werkervaring te zien als zuiver relevant voor de (ex)werkgever. In onze waarneming is de frequentie van dit verschijnsel te hoog om het als toevallig te kunnen kwalificeren. Opvallend beschouwen wij – hetgeen wellicht mede te maken heeft met de hoge mate van loyaliteit – dat indien de eerste ‘hobbels’ zijn genomen, men in zijn algemeenheid zeer gemotiveerd en actief het programma volgt en er relatief snel in slaagt een andere, passende functie te verwerven. Wij willen daarbij opmerken dat meerdere factoren van invloed zijn voor dat succes. Die gelden echter ook voor mensen werkzaam in andere branches.
Keerzijde
Lovenswaardig is die trouw, die sterke band die werknemers binnen het verzekeringsbedrijf naar onze mening hebben met hun werkgever. Die trouw dient in onze optiek wel gekoppeld te zijn aan een bepaalde ondernemingsgeest.
Binnen veel branches was het niet ongebruikelijk dat de opbouw van een loopbaan voor een belangrijk deel werd bepaald door de werkgever. Die bracht de noodzaak van opleiding ter berde, stelde een promotie voor etc. Deze veranderingen werden dikwijls ingegeven door de behoeften van de organisatie zelf en hadden daarbij niet primair het belang van de werknemer voor ogen. Als wij afgaan op de ervaringen die wij hebben, dan kunnen wij opmerken dat dit in zekere zin ook opgaat voor de medewerkers binnen verzekeringsland. Ook hier heeft de werknemer de neiging de verantwoordelijkheid voor de opbouw van de loopbaan te veel neer te leggen bij het management. Dat is in onze optiek een niet wenselijke keerzijde van die loyaliteit.
Ondernemer
De concurrentie op de arbeidsmarkt stijgt. Dat heeft te maken met een afname van het aantal arbeidsplaatsen en een toename van het aantal hoog opgeleiden. Dat betekent dat men goed beslagen ten ijs moet komen om de concurrentie keer op keer het hoofd te kunnen bieden. Het is moeilijk om in algemene zin een advies uit te brengen hoe een concurrentiepositie kan worden gehandhaafd of verbeterd. Feit is dat men inzicht dient te hebben in zichzelf, het ‘eigen produkt’ en inzicht dient te hebben in de arbeidsmarkt om na te gaan hoe en waar een groei gerealiseerd kan worden. Die groei kan zowel een verbreding als een verdieping zijn. Dat groei daarbij een voorwaarde is, behoeft naar onze mening geen betoog.
In dit verband is het goed zich te realiseren dat de vraag van de arbeidsmarkt de wensen van de eigen werkgever overstijgt. Met andere woorden: loyaliteit aan een bepaalde werkgever kan nimmer vanzelfsprekend zijn, doch dient keer op keer getoetst te worden aan de verandering c.q. groei die men zelf doormaakt en aan de veranderende vraag van de arbeidsmarkt, geplaatst in een breder perspectief dan die van de eigen werkkring. Kortom ook binnen het verzekeringsbedrijf geldt, blijf in eerste instantie loyaal aan u zelf, wordt ondernemer van uw eigen loopbaan.
Mr W.G. Top is consultant bij Kruize Top personeelsbeleid, Utrecht.

Reageer op dit artikel