nieuws

Omzet Tiel Utrecht leunt op spaarkas

Archief

Tiel Utrecht heeft vorig jaar het leeuwendeel van zijn omzetgroei te danken gehad aan het spaarkasbedrijf. De winst komt daarentegen van de kleinste werkmaatschappij, Tiel Utrecht Leven.

Tiel Utrecht Verzekerd Sparen boekte in 1998 een premiegroei van 15% tot f 255,3 (221,0) mln. Het periodieke premie-inkomen kwam 17,4% hoger uit op f 208,4 (177,5) mln, waarvan f 145,5 (125,1) mln met het beleggingsrisico voor de polishouder. Het spaarkasbedrijf inde voor f 47,0 (43,5) mln aan koopsompremies.
De hoge productie van Aktief Sparen en Aktief Beleggen drukt vooralsnog op het resultaat van Verzekerd Sparen. Zo keerde Tiel Utrecht voor f 38,9 (39,6) mln aan provisie uit voor spaarkasovereenkomsten. Het technisch resultaat van het spaarkasbedrijf bleef negatief: f -0,7 (-1,2) mln. Na toerekening van de beleggingsopbrengsten en belastingen resteert een nettowinst van f 1,0 (0,9) mln.
Garantie
De traditionele levensverzekeringen tegen garantie-opbrengst worden ondergebracht bij werkmaatschappij Tiel Utrecht Leven. Het brutopremie-inkomen van het levenbedrijf liep terug tot f 89,6 (93,8) mln, maar het technisch resultaat ging fors omhoog: f 22,2 (12,9) mln. De nettowinst kwam uit op f 20,6 (14,6) mln.
Tiel Utrecht Leven leverde flink wat verzekerden in. In 1998 werden 2.614 nieuwe verzekeringen gesloten, terwijl er 10.049 werden beëindigd. Bij 2.665 van de gevallen was sprake van afkoop of staking zonder afkoop. Per saldo resteren er 331.961 verzekerden. Bij Tiel Utrecht Verzekerd Sparen ligt dat aantal op 228.762 (213.393) verzekerden.
Schade
Tiel Utrecht Schade boekte, mede dankzij het succesvolle Privé Pakket, een bescheiden premiegroei van 4,4% tot f 183,8 (176,0) mln. De brancheverdeling is als volgt: Motorrijtuigen f 60,0 (56,6) mln, Brand f 73,0 (73,0) mln, Ongevallen en Ziekte f 37,6 (33,8) mln en Overige branches f 13,2 (12,6) mln.
Het totaal van de brancheresultaten daalde flink van f 6,6 mln naar f 0,1 mln, door verslechtering in de branches Motorrijtuigen f -0,8 (0,8) mln, Ongevallen en Ziekte f 0,1 (2,1) mln en Overige branches f -2,4 (0,5) mln. De branches Brand stabiliseerde op f 3,1 (3,2) mln. De nettowinst van het schadebedrijf bedroeg f 5,4 (9,7) mln.
Van de totale winst van f 27 mln keerde Tiel Utrecht f 20 mln uit als dividend aan directe moeder Nationale-Nederlanden. Het levenbedrijf leverde f 17 mln aan, het schadebedrijf f 3 mln.
Tiel Utrecht 1998 1997 omzet 745 701 brutopremie 528,7 490,7 wv. Leven 89,6 93,8 Verz. Sparen 255,3 221,0 Schade 183,8 176,0 technisch resultaat 21,5 18,4 wv. Leven 22,2 12,9 Verz. Sparen -0,7 -1,2 Schade 0,1 6,7 nettowinst 27,1 25,3

Reageer op dit artikel