nieuws

Ombudsman Zorg oordeelt nog niet over verplichte overstap 65+

Archief

De Ombudsman Zorgverzekeringen krijgt regelmatig vragen over de verplichte overstap van 65-jarigen naar een standaardpakketpolis. Het verlossende woord hierover moet komen van de rechter.

In veel particuliere ziektekostenpolissen is de eindleeftijd van 65 jaar opgenomen. De verzekeraar gaat er van uit, dat de verzekerde op die leeftijd overstapt op een te poolen standaardpakketpolis.”Velen maken bezwaar tegen de daaraan verbonden hogere premie en de – in sommige gevallen – mindere dekking”, schrijft de Ombudsman Zorgverzekeringen in het jaarverslag over 1999. “De Ombudsman heeft echter nog geen standpunt ingenomen. “Dit in afwachting van de uitkomst van een door de Consumentenbond aangespannen procedure bij het Hof Den Haag.” De Consumentenbond deelt desgevraagd aan AM mee, dat in deze zaak – die de bond heeft aangespannen voor een Ohra-verzekerde – nog geen vonnis voor de deur staat.
Hét loket
De Ombudsman Zorgverzekeringen is hét loket voor klachten over zorgverzekeringen. De Ombudsman heeft een bemiddelende rol en doet in beginsel geen bindende uitspraken (slechts in uitzonderingsgevallen kan hiervan gebruik gemaakt worden). Voor bindende uitspraken zendt de Ombudsman de dossiers door naar de betreffende instanties, zoals de Beroepscommissie WTZ. Als gevolg van een wijziging in de Algemene Wet bestuursrecht zou in 1999 de klachtenprocedure dusdanig worden gewijzigd dat bepaalde klachten zouden moeten worden ingediend bij de Nationale Ombudsman. Omdat dit voor de verzekerden verre van praktisch is, zijn de Ombudsmannen overeengekomen dat de Ombudsman Zorgverzekeringen in beginsel alle klachten behandeld en deze in voorkomende gevallen zal doorzenden aan de Nationale Ombudsman.
De klachten
De Ombudsman kreeg vorig jaar 2.882 (2.823) telefonische klachten en verzoeken om informatie. Het ging onder meer om ziekenfondsverzekering (618), particuliere verzekering (630), standaard(pakket)polis (122), aanvullende verzekeringen (219), en AWBZ-dekking (55). Er werden 338 gesprekken gevoerd over de ‘zelfstandigenmaatregel’.
De telefonische contacten leidden tot 1.344 (1.121) schriftelijke klachten. Deze waren als volgt verdeeld (tussen haakjes de percentages in 1999 en 1998): maatschappijpolis 471 (35%, 34%), ziekenfonds 238 (18%, 29%), aanvullend 500 (37%, 25%), standaard(pakket)polis 83 (6%, 7%), AWBZ 28 (2%, 2%), en ‘overig’ 24 (2%, 3%).
Het ging bij de schriftelijke klachten om de volgende aantallen en onderwerpen: 335 (137) acceptatie, 177 (135) premie, 82 (75) hulpmiddelen, 79 (85) tandheelkunde, 43 (97) inschrijving, en 23 (34) eigen risico. En voorts (geen cijfers 1998): 79 tandheelkunde, 52 buitenland en 31 geneesmiddelen.
Uitkomsten
Inclusief dossiers uit 1998 werden vorig jaar 1.347 (1.115) dossiers behandeld. Van de over 1999 ingediende klachten werden er 1.198 afgehandeld. Hiervan werden er 100 doorgezonden naar verzekeraars en andere klachteninstanties en bleken er 101 onmiddelbaar of ingetrokken. Bij de overige 997 (914) gevallen was sprake van ‘bemiddeling’. Hiervan werden 331 (367) dossiers (40%, 1998: 48%) gesloten zonder dat dit tot een verbetering voor klager had geleid. In 489 (393) gevallen had de bemiddeling wel succes (60% resp. 52%). Net als voorgaande jaren heeft de Ombudsman in 1999 geen gebruik gemaakt van het recht een bindend advies uit te brengen.

Reageer op dit artikel