nieuws

Ombudsman Til Gardeniers: linke trends in collectiviteiten

Archief

Zorgverzekeraars moeten uitkijken bij het sluiten van kleine contracten, geen splitsing aanbrengen voor slechte en goede risico’s, en de premie niet teveel baseren op de deelnamegraad. Dit adviseert de Ombudsman Zorgverzekeringen.

In haar jaarverslag maant de Ombudsman Zorgverzekeringen, mevrouw Til Gardeniers-Berendsen, de verzekeraars tot voorzichtigheid met – vooral kleinere – collectiviteiten. Zij houdt er namelijk rekening mee, dat werknemers niet meer – via de werkgeversbijdrage – verplicht worden om deel te nemen aan een collectiviteit.
In het jaarverslag memoreert Gardeniers, dat onlangs de kantonrechter in Groningen een uitspraak over een collectiviteit heeft gevraagd aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. De vraag was, of het in strijd is met het Europese Mededingingsrecht, dat een werknemer uitsluitend een bijdrage in de ziektekosten ontvangt als hij gebruik maakt van de werkgeverscollectiviteit.
Hoewel de uitspraak gaat om een in de cao genoemde collectiviteit, iets dat zelden voorkomt, houdt de Ombudsman er rekening mee, dat deze uitspraak ook consequenties kan hebben voor andere collectiviteiten. Het is dan de vraag, aldus Gardeniers, of een werkgever nog wel voldoende (blijvende) deelname aan het contract kan garanderen. “Daardoor kan het gebeuren, dat alleen de slechtere risico’s blijven deelnemen bij gebrek aan een alternatief. Het gevolg kan zijn, dat de werkgever het aan de resterende deelnemers overlaat om zelf voor een verzekering te zorgen. Als individuele voortzetting niet is bedongen, komen deze werknemers in de problemen aangezien geen verzekeraar bereid zal zijn hen te accepteren” (red.: voor een maatschappijpolis).
Draagvlak
De Ombudsman wordt vaak geconfronteerd met kleinere collectiviteiten waarvan het draagvlak door gebrek aan toetreders te klein werd. “Voor de individuele deelnemers met een goede gezondheid wordt de premie daardoor relatief te hoog. Anderzijds mag de verzekeraar (op grond van de ‘meerbetalersregeling’) voor een derde-klaspolis nooit meer premie vragen dan de premie voor de standaardpakketpolis. Verzekeraar en collectiviteit zijn dus tot elkaar veroordeeld.” Want: indien de werkgever de collectiviteit opzegt, is de kans groot dat de verzekerden niet meer op een maatschappijpolis worden verzekerden.
Splitsing
Gardeniers krijgt ook klachten over collectiviteiten die op verzoek van de werkgever worden gesplitst. “De goede en de slechte risico’s worden dan in aparte collectiviteiten ondergebracht. Bijvoorbeeld de actieve werknemers in de ene, en de post- en inactieven in de andere collectiviteit. Zo wordt bereikt dat werknemers zich tegen een aantrekkelijke premie kunnen verzekeren en wordt de deelnamegraad gegarandeerd. Keerzijde is wel, dat binnen de andere collectiviteit, die een uitstervend karakter zal hebben, de premies van jaar tot jaar zullen toenemen.”
Het komt ook voor, dat werkgevers het contract beëindigen en geen nieuwe sluiten. “De deelnemers komen compleet in de kou te staan, met name degenen met een minder goede gezondheid.”
Ook dit jaar waren er weer vragen en klachten van verzekerden die niet willen overstappen naar de ‘nieuwe’ verzekeraar waarmee de werkgever een collectiviteit heeft gesloten. Zij willen dan bij de ‘oude’ verzekeraar blijven. Ook willen verzekerden soms na een echtscheiding de collectieve verzekering op individuele basis voortzetten. Gardeniers: “In het voorgaande jaarverslag heb ik er al voor gepleit de mogelijkheden op dit punt te verruimen”.
Adviezen
Ten behoeve van de verzekerden geeft Gardeniers de zorgverzekeraars vier adviezen.”Ten eerste wil ik adviseren voorzichtig te zijn bij het sluiten van kleine contracten en bij collectviteiten waarvan op voorhand duidelijk is dat zij een uitstervend karakter hebben.” Ten tweede raadt ze de verzekeraars aan voorzichtig te zijn bij het splitsen van een collectiviteit in actieven en niet-actieven. Voorts is voorzichtigheid op zijn plaats bij een premie die afhankelijk is van de deelnamegraad.
“Tot slot wil ik opnieuw pleiten voor een verruiming van de mogelijkheid om collectieve verzekeringen op individuele basis voort te zetten. Het komt mij voor, dat het reëel is indien in zodanig geval de voorwaarden van het meest gelijkende product van toepassing worden en de premie wordt vastgesteld op het niveau van de premie voor een individuele verzekerde van die zelfde leeftijd.”

Reageer op dit artikel