nieuws

Ombudsman tegen gesplitste uitbesteding kernactiviteiten

Archief

Ombudsman Schadeverzekering prof. drs. Joop van Londen is gekant tegen gesplitste uitbesteding van kernactiviteiten door verzekeraars. Hij heeft op dit punt duidelijk stelling genomen in zijn jaarverslag over 1997.

Van Londen meldt dat hem een bericht onder ogen kwam waaruit bleek dat een verzekeraar aan zijn verzekerden liet weten dat zij zich voortaan voor acceptatiekwesties moesten wenden tot een gevolmachtigde en voor schadeaangelegenheden tot een ‘schadeafwikkelingsbureau’. “Er werden aldus voor de uitvoering van dezelfde verzekering ‘verschillende loketten’ gecreëerd, doch niet bij de verzekeraar zelf”, aldus Van Londen.
De Ombudsman vindt dat hierdoor voor de verzekeringnemer een onduidelijke situatie ontstaat: hij verzekerde zich bij verzekeraar A maar heeft voortaan voor wijzigingen et cetera te maken met gevolmachtigde B terwijl schades worden afgewikkeld door een schadeafwikkelingsbureau C.
Ondeelbaar
Van Londen: “Ofschoon een dergelijke constructie kennelijk niet op bezwaren van de Verzekeringskamer en/of de SER stuit (ik neem tenminste aan dat er geen wettelijke bepaling werd overtreden), acht ik een dergelijke vorm van outsourcing ongewenst. Uitgaande van de gedachte dat een verzekeringscontract ondeelbaar is, ben ik van mening dat een verzekeraar of een door hem aangestelde gevolmachtigde de kernactiviteiten van acceptatie en schade niet zou moeten splitsen.”
Niks tegen gevolmachtigden
Om misverstanden over zijn standpunt te voorkomen, verklaart Van Londen: “Voor alle duidelijkheid: ik heb geen bezwaren tegen de aanstelling van een gevolmachtigde die de verzekeringsovereenkomsten sluit én schades afwikkelt zoals ook in de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf is geregeld. Ook heb ik er geen enkel bezwaar tegen indien een verzekeraar in individuele gevallen een schaderegelingsbureau inschakelt. Mijn bezwaar richt zich tegen een structurele splitsing en uitbesteding van beide activiteiten, omdat het voor de consument op die manier wel erg onduidelijk is waar de eindverantwoordelijkheid ligt.”

Reageer op dit artikel