nieuws

Ombudsman Schadeverzekering: in 1997 stabilisering aantal klachten

Archief

“Ondanks het feit dat verzekeraars meer en meer overgaan tot het oprichten van eigen, interne klachtencommissies en dergelijke, heeft dit zich (nog) niet vertaald in een spectaculaire daling van het aantal bij mijn instituut ingediende klachten en verzoeken om bemiddeling.” Dat stelt Ombudsman Schadeverzekering, prof.drs. J. van Londen, in zijn jaarverslag over 1997. In dat jaar ontving hij iets minder klachten dan in 1996: 2.480 tegen 2.517.

Van een daling in het aantal klachten was sprake in onder meer de branches Motorrijtuigen (van 944 naar 922), Brand (van 461 naar 450) en Aansprakelijkheid (van 395 naar 360). Méér zaken kwamen binnen in de branches Medische varia (van 160 naar 182) en Rechtsbijstand (van 113 naar 126).
Overigens vertoont het totaal aantal klachten bij de Ombudsman Schade tot dusver in 1998 weer een stijgende lijn. In het eerste kwartaal waren het er 25% meer dan in dezelfde periode van 1997.
Afspraak Raad van Toezicht
De Ombudsman heeft vorig jaar afspraken gemaakt met de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf om de procedure met betrekking tot inkomende klachten verder te stroomlijnen.
“De routing is nu vrij eenvoudig: alle nieuwe zaken (of zij nu aan mijn adres gericht zijn of aan de Raad van Toezicht) worden met ingang van 1998 door mij persoonlijk beoordeeld op mogelijke ‘bemiddelbaarheid’. In het geval ik concludeer tot ‘bemiddelbaarheid’, ontvangt de klager informatie over mijn instituut en wordt hem (indien hij zich primair tot de Raad wendde) gevraagd of hij ermee instemt dat de zaak aan mij wordt overgedragen. Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat in principe ‘bemiddelbare gevallen’ bij mijn instituut terechtkomen, zodat de Raad van Toezicht zich kan toeleggen op de tuchtrechtelijke dossiers”.
Afhandeling
Van de 2.480 nieuwe zaken in 1997 werden er in dat jaar 1.907 ‘verwerkt’. Inclusief de afhandeling van zaken die van vóór 1 januari 1997 dateren, konden in totaal 2.392 dossiers worden afgesloten.
In 1.334 zaken was er contact met de verzekeraar. In 563 gevallen hield de verzekeraar voet bij stuk en zag de Ombudsman geen aanleiding tot verdere bemiddeling. In 162 gevallen leidde het overleg tot een voor beide partijen aanvaardbaar compromis en in 557 zaken heeft de verzekeraar na discussie met de Ombudsman besloten betrokkene alsnog geheel tegemoet te komen. “De conclusie luidt dat in 54% van de gevallen waarin ik mij tot de verzekeraar wendde, geheel of gedeeltelijk een positief materieel resultaat voor de betrokkene werd bereikt (1996: 51%)”, aldus Van Londen. Overzicht per branche 1997 1996 Motorrijtuigen 922 944 Caravan 29 35 Brand 450 461 Aansprakelijkheid 360 395 Transport (plezierv.) 32 26 Transport (overige) 6 12 Reis 200 209 Annuleringskosten 37 46 Medische varia 182 160 Rechtsbijstand 126 113 Kostbaarheden 14 9 Overige 122 107 Totaal 2.480 2.517
De Ombudsman Schadeverzekering heeft in 1997 slechts éénmaal een formeel advies uitgebracht aan een verzekeraar (in 1996 driemaal). De casus was als volgt.
“Op de gezondheidsverklaring ten behoeve van een aanvraag voor een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering is de vraag of de aanvrager heeft geleden aan overspanning met ‘neen’ beantwoord. Ongeveer vier jaar na de totstandkoming van de verzekering meldt de verzekerde zich arbeidsongeschikt wegens overspannenheid. De verzekeraar verricht een onderzoek, waaruit naar voren komt dat de verzekerde ten gevolge van een arbeidsconflict in de twee jaren voor het afsluiten van de verzekering nog circa negen maanden een ziektewetuitkering heeft ontvangen. De verzekeraar weigert uitkering met een beroep op onjuiste opgave in de zin van artikel 251 Wetboek van Koophandel. Vaststaat dat twee medisch adviseurs van de verzekeraar hebben verklaard, dat de verzekering bij juiste beantwoording van de gestelde vraag wél zou zijn geaccepteerd, maar met een uitsluiting inzake arbeidsongeschiktheid veroorzaakt of bevorderd door psychische stoornissen, inclusief overspanning en overbelasting. Mijn medisch raadsman kwam tot hetzelfde oordeel. Na uitvoerige schriftelijke discussie en een persoonlijk onderhoud met de directie, waarbij ook het aspect van de eventuele kwade trouw van aanvrager aan de orde kwam, bleef ik – anders dan de verzekeraar – de mening toegedaan dat een beroep op algehele nietigheid van de verzekeringsovereenkomst in de gegeven omstandigheden als onredelijk moest worden aangemerkt. Ik heb de verzekeraar daarop geadviseerd de arbeidsongeschiktheidsverzekering voort te zetten met voornoemde uitsluiting vanaf de ingangsdatum en een (nieuwe) melding van arbeidsongeschiktheid wegens rugklachten met inachtneming van die uitsluitingsbepaling alsnog verder in behandeling te nemen. Dit advies werd door de verzekeraar opgevolgd.”
Wie diende de klacht in?
Klager zelf (particulier) 70% Klager zelf (bedrijf) 3% Assurantietussenpersoon 18% Overige belangenbehartigers 9%

Reageer op dit artikel