nieuws

Ombudsman Schade: meer en complexere klachten

Archief

Opnieuw groeide het aantal ingediende klachten bij de Ombudsman Schade (met 6% tot 2.859) en voorts blééf de tendens dat de behandelde zaken steeds bewerkelijker worden. De gemiddelde behandelingsduur steeg van 9 weken in 1994 naar 10 weken in 1995, aldus blijkt uit het jaarverslag van de Ombudsman, prof. drs J. van Londen.

Behalve de 2.859 nieuwe klachten had de Ombudsman als werkvoorraad nog 834 zaken uit voorgaande jaren in portefeuille. In 1995 werden 2.755 zaken afgedaan (in 1994: 2.444). Hiervan kon in 1.016 gevallen (37%) een verbetering in materiële zin voor de betrokkene worden gerealiseerd (1994: 35%).
Met ingang van 1 januari van dit jaar is de druk op Van Londen en medewerkers enigszins verlicht door de komst van een aparte ombudsman voor particuliere ziektekostenverzekeraars en ziekenfondsen. Vorig jaar behandelde de Ombudsman Schade 195 klachten die op het terrein van zorgverzekeringen lagen. De Ombudsman Zorgverzekeringen, mevrouw M. Gardeniers-Berendsen, houdt kantoor in het gebouw van Zorgverzekeraars Nederland in Houten. Haar postadres is postbus 401, 3990 GE Houten, telefoon 030-698.83.61. Van Londen spreekt de hoop uit, dat in de toekomst de ombudsmannen van de verschillende branches, dus ook die van zorgverzekeringen, in één gebouw gehuisvest kunnen worden.
Raad van Toezicht
Van Londen gaat in het jaarverslag in op het verschil tussen de Raad van Toezicht en de Ombudsman.
De Raad van Toezicht is een door het verzekeringsbedrijf zelf formeel geregeld orgaan voor tuchtrechtspraak. De bevoegdheden van de Ombudsman reiken minder ver. Zijn taak is te bemiddelen, waardoor de positie van partijen voor elkaar begrijpelijker wordt, en waardoor een oplossing van het geschil binnen bereik komt. “Zoals ik al in eerdere jaarverslagen heb opgemerkt, blijkt in de dagelijkse praktijk helaas dat zowel mijn taak en werkwijze als die van de Raad van Toezicht bij belangenbehartigers en soms zelfs bij verzekeraars onvoldoende duidelijk is”, aldus Van Londen. “Enerzijds verbaast dat, omdat na bijna vijf jaar functioneren van mijn instituut toch van professioneel werkende belangenbehartigers en van verzekeraars verwacht zou mogen worden, dat zij van de hoed en de rand weten. Anderzijds moet de geconstateerde verwarring misschien voor het Verbond aanleiding zijn om tot een verduidelijking van de soorten klachtenbehandeling te komen.” Verdeling van de in 1995 afgedane zaken verbetering geen verbetering totaal branche voor klager voor klager Brand 202 302 504 Transport (plezierv.) 11 23 34 Transport (overige) 7 12 19 Motorrijtuigen 335 557 892 Caravan 14 27 41 Zorgverzekeringen 77 118 195 Medische varia 60 127 187 Aansprakelijkheid 165 265 430 Rechtsbijstand 29 67 96 Kostbaarheden 2 10 12 Annuleringskosten 8 23 31 Reis 75 150 225 Overige varia 18 32 50 Diversen 13 26 39 Totaal 1.016 1.739 2.755

Reageer op dit artikel