nieuws

Ohra geeft te laat bericht over hogere premie en eigen risico

Archief

“We gaan er vanuit dat dit geen jurisprudentie is maar een individuele casus.” Dit zegt Agnes Epema, adjunct-directeur van Ohra over het vonnis waarin Ohra is veroordeeld om een verzekerde zijn premieverhoging te restitueren.

Helemaal zeker is Ohra nog niet over eventuele gevolgen van het vonnis. “Het vonnis wordt in ieder geval nader bestudeerd. Zo nodig kunnen we in beroep gaan. We hebben daar tot begin juli de tijd voor”, zegt Agnes Epema.
De Arnhemse kantonrechter oordeelde dat Ohra in het geval van de Venloër C.J. de Vos, ten onrechte eenzijdig de premies heeft verhoogd en het eigen-risicobedrag heeft opgetrokken. Volgens artikel 8 van de betreffende polisvoorwaarden mag de verzekeraar eenzijdig wijzigingen aanbrengen, mits de verzekerde hierover dusdanig bijtijds wordt geïnformeerd dat hij kan reageren (bijvoorbeeld door op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeraar). De Vos had daarvoor de tijd niet, want het betreffende bericht ging bij Ohra pas 29 december 1987 de deur uit.
Agnes Epema: “Deze verzekerde trof het slecht. De premieverhogingen gingen pluksgewijs de deur uit en hij zat bij de laatste pluk.”
Eigen berekening
De Vos, die sinds april 1995 bij Ohra is verzekerd, betaalde voor zijn ziektekostenverzekering met een eigen- risicobedrag van f 1.000 per jaar een jaarpremie van f 1.061. Voor 1998 verhoogde Ohra het eigen-risicobedrag naar f 1.200 en de premie naar f 1.375. In het kort geding dat De Vos tegen Ohra aanspande, voerde hij aan dat een premieverhoging uitsluitend kan plaatsvinden met toestemming van de verzekerde.
Ook betwistte De Vos de hoogte van de nieuwe premie. Hij schotelde de kantonrechter een eigen berekening voor, die uitsluitend is gebaseerd op inflatiepercentages (hij ging dus voorbij aan de grootste verhogingsoorzaak: de kostenstijgingen in de gezondheidszorg). Volgens de Vos’ berekening had Ohra de premie met 6,6% moeten verhogen, terwijl dat 58% was geweest. Uitgaande van deze berekening eiste De Vos dat Ohra hem f 636 zou betalen, zijnde f 542 aan te veel betaalde premies en / 94 aan buitengerechtelijke kosten.
De Vos klaagde tot slot, dat Ohra voor hem telefonisch onbereikbaar was en niet had geantwoord op zijn brieven.
Vonnis
“Ohra kan niet eenzijdig het eigen risico kan wijzigen”, oordeelde de kantonrechter. “Dat artikel 8 van de voorwaarden die mogelijkheid biedt – om naast de premie, ook zonder invloed van de verzekeringnemer, het eigen risico te verhogen – is een onredelijk bezwarend beding waarop Ohra zich niet te goeder trouw kan beroepen. Dit klemt te meer, nu in dit specifieke geval de premienota met de verhoogde premie en het verhoogde eigen risico, naar vast staat, De Vos niet tijdig heeft bereikt.”
De kantonrechter – die zich niet uitsprak over de hoogte van de nieuwe premie en de zwijgzame houding van Ohra – vonniste, dat Ohra op grond van het bovenstaande aan De Vos / 636, plus wettelijke rente, moet betalen.
Waarom?
Zorgverzekeraars Nederland vindt het vonnis “eigenaardig” en is er nog niet helemaal gerust op dat het geen bredere gevolgen zal hebben. “We zullen de ontwikkelingen rond dit vonnis zeer scherp volgen”, zegt drs. Walter Annard, hoofd communicatie. “Er zitten namelijk nogal wat haken en ogen aan met name de onderbouwing van de argumenten.”
Het vonnis – dat werd uitgesproken op 19 april van dit jaar – is onlangs door De Vos in de openbaarheid gebracht. Het is niet duidelijk waarom hij dat heeft gedaan en waarom hij het nu pas doet. De Vos is nog steeds bij Ohra verzekerd en heeft ook niet geprotesteerd tegen zijn premieverhoging voor 1999 (hoewel die volgens zijn berekeningsmethode vast te hoog zal zijn geweest). De Vos kan niet naar zijn motieven worden gevraagd: hij is bij de telefoondienst niet bekend als inwoner van Venlo.

Reageer op dit artikel