nieuws

NVGA hakt knopen door over zelfregulering

Archief

De leden van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantie-agenten (NVGA) nemen volgende week een beslissing over de door het bestuur voorgelegde reglement Kwaliteitsnormering. Met deze zelfregulering hoopt de NVGA, dat de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) tot de conclusie komt dat specifieke wetgeving niet nodig is.

Vice-voorzitter Jan Muller van de NVGA brengt naar voren, dat zijn organisatie al met zelfregulering bezig was voordat het door de PVK publiekelijk werd aangekaart. “Wij zijn al drie jaar bezig met dit proces van kwaliteitsnormering, dus voordat die toezichtsdiscussie over het volmachtbedrijf ontstond.”
In de voorjaarsvergadering hebben de NVGA-leden kunnen reageren op het concept en nu wil het bestuur knopen doorhakken tijdens een extra algemene ledenvergadering. Destijds kon artikel 1.1 van de Kwaliteitsnormering geen goedkeuring wegdragen bij de leden. Artikel 1.1 voorzag in een organisatorische scheiding van verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het geval de onderneming, zowel de functie van tussenpersoon als volmachtbedrijf uitoefent. Dit vond de ledenvergadering te ver gaan, want daardoor zouden tal van efficiencyvoordelen binnen zo’n gemengd bedrijf verloren kunnen gaan.
‘Adequate maatregelen’
De eis van organisatorische scheiding is nu vervangen door de verplichting dat er “adequate maatregelen zijn genomen om in het geval van conflicterende situaties een zorgvuldige uitoefening van het volmachtbedrijf te bewerkstelligen”.
Behalve een beleid voor de handelswijze in conflicterende situaties, dient een scheiding aanwezig te zijn voor wat betreft betreffende verantwoordelijkheden en (beslissings)bevoegdheden tussen tussenpersoon- en volmachtbedrijf. “Een volstrekte taakscheiding is niet vereist. Taakscheiding zou immers de efficiency-voordelen schaden.”
Mogelijk conflicterende situaties moeten door elk NVGA-lid worden geïnventariseerd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om kwesties over het aanvragen, wijzigen, opzeggen en royeren van verzekeringen en de beoordeling van schades/schadeclaims. Voorts moet er een beleid zijn vastgelegd, waarin de handelswijze in die conflicterende situaties is bepaald.
In de Kwaliteitsnormering van de NVGA is ook bepaald, dat de controle op de financiële stromen van het volmachtbedrijf jaarlijks door een accountant (RA of AA) moet worden uitgevoerd.
Consultatienota
Het is overigens de vraag hoe de huidige uitwerking van de kwaliteitsnormering valt te rijmen met de schriftelijke reactie van de NGVA op de Consultatienota ‘Bemiddeling in financiële diensten’, die minister Zalm (Financiën) in juni naar de brancheorganisaties heeft gestuurd.
In haar reactie stelt de NVGA, dat de positie van de gevolmachtigd agent meer in het verlengde van de verzekeraar ligt. “De functie van bemiddelaar is een geheel andere, zowel in denken als in doen”, aldus de organisatie. “In de kwaliteitsnormering die de NVGA voor haar leden heeft ontwikkeld, schrijft de NVGA dan ook een functionele scheiding voor tussen de twee disciplines.”
Muller erkent, dat dit bij Financiën een iets ander beeld kan oproepen dan via de zelfregulering wordt geregeld. “Wij zullen op dit punt aan Zalm nog een verdere toelichting sturen”, aldus Muller.
Jan Muller: “Wij zijn al drie jaar bezig met dit proces”.

Reageer op dit artikel