nieuws

NVA pleit voor uitstel van voorgenomen evaluatie Wabb

Archief

De voorgenomen evaluatie volgend jaar van de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb) moet worden uitgesteld. Deze aanbeveling doet de NVA in haar jaarverslag over 1994. De standsorganisatie wil zo onnodige onzekerheid voorkomen in de bedrijfstak.

De evaluatie van de Wabb staat voor 1996 op de rol conform de toezegging van de minister van financiën bij de wijziging van de wet vier jaar geleden.
De NVA (948 kantoren) vreest, dat bij de evaluatie “een zeer inhoudelijke discussie” over de Wabb zal worden geëntameerd, mede onder invloed van het verscherpte mededingingsbeleid. Het verbod op retourprovisie, en zelfs handhaving van de wet zouden ter discussie komen te staan. Dit tot groot verdriet van de NVA.
“Wij zouden dat ernstig betreuren en zien daarvoor ook geen aanleiding. Want zowel de toegang tot als de uitvoering van ons vak, blijken in de praktijk voor nieuwe toetreders als voor beroepsgenoten nauwelijks werkelijke hindernissen op te leveren.”
Het uitstellen van de evaluatie zou getuigen van een verstandig beleid, aldus de NVA. “Zeker ook, omdat onze markt zich in een enorme ontwikkeling bevindt en eerst eens afgewacht zou kunnen worden hoe de wetgeving in andere Europese landen zich ontwikkelt.”
Samenwerking NBvA
In het jaarverslag en in een inleiding van bestuurslid R.J.W. van der Wal (die voorzitter Weitenberg wegens ziekte verving) tijdens de ledenvergadering pleit de NVA opnieuw openlijk voor een samengaan met de NBvA.
De krachtenbundeling vloeit volgens het bestuur niet uit een bezorgdheid over de toekomst van de NVA, maar uit de overtuiging dat de belangen van tussenpersonen – bij toenemende concurrentie, ook van aanbieders zoals bedrijfsverenigingen en pensioenfondsen – het beste worden gediend als er gezamenlijk wordt opgetrokken.
Als argumenten voor een fusie noemde Van der Wal: de noodzaak van een eenduidige profilering namens de beroepsgroep, het maken van één vuist tegenover met name verzekeraars, andere financiële instellingen, en overheid, daarnaast een efficiëntere belangenbehartiging, en de aantrekkingskracht op niet-georganiseerde kantoren.
De afwijzende houding van de NBvA wordt door de NVA gerespecteerd, aldus Van der Wal. Volgens hem is het belangrijker dat er “op dit vlak geen polarisatie tussen de organisaties ontstaat”. Tevens ruimde hij een (dreigend) misverstand uit de weg dat alleen de NBvA de belangen van kleine(re) assurantiekantoren zou behartigen, en de NVA hoofdzakelijk opkomt voor de belangen van grote(re) kantoren. “Deze opvatting doet geen recht aan het feit dat de meerderheid (53%) van de NVA-kantoren, met een totale bezetting van zo’n drie à vier personen, tot de categorie kleine kantoren kan worden gerekend”, aldus Van der Wal.
Handhaven structuren
Tot de voor het vak essentiële structuren waarvoor de NVA blijft strijden, zijn de provisieregeling, het systeem van vaste eindprijzen, en het vermijden van dual pricing.
Verder waarschuwt de standsorganisatie voor een te verregaande vervaging van grenzen tussen individuele en collectieve verzekeringen. Van der Wal: “Soms wordt wel eens verondersteld dat dit onvermijdelijk is, omdat de ontwikkeling van zogenaamde employee benefits-produkten een collectivisering van de markt zou vergen. Dat is slechts ten dele juist. Want bijvoorbeeld wao, Ziektewet en Arbo-produkten zijn individuele verzekeringen voor individuele bedrijven. En aanvullende pensioenregelingen in het kader van spaarloonregelingen zijn individuele verzekeringen voor werknemers. Wel geeft deze ontwikkeling aan dat de ingang voor de marketing en advisering voor individuele verzekeringen meer en meer via bedrijven zal gaan lopen.”
Verhouding met verzekeraars
Een waarschuwend geluid laat de NVA ook horen aan het adres van verzekeraars. De omschakeling van produkt- naar cliëntgerichte organisaties (‘kanteloperaties’) bij diverse verzekeraars gaat veelal ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening en de output, aldus de NVA. “De binnendienst bij verzekeraars is moeilijk bereikbaar en toegankelijk. En het aantal fouten in stukken die de tussenpersoon voor zijn diensten ontvangt, loopt soms de spuigaten uit.”
De NVA wijst erop, dat een “te lang voortduren van deze situatie” de NVA-kantoren – sneller en meer dan voorheen – zal doen afkeren van bepaalde verzekeraars.
Positief staat de NVA tegenover het afstoten door verzekeraars van onrendabele agentschappen. Minder te spreken is zij over verzekeraars die met oneigenlijke middelen kantoren met grote(re) portefeuilles onder druk zetten. Verzekeraars zouden dreigen essentiële service aan deze kantoren te onthouden, wanneer zij onvoldoende nieuwe produktie aanbrengen, of weigeren de maatschappij een voorkeurspositie te geven. “De verzekeraars die op dit gebied te ver gaan, zullen de NVA nadrukkelijk op hun weg vinden”.
De NVA-ledenvergadering trok een goed gevulde zaal

Reageer op dit artikel