nieuws

NVA kiest definitief voor handhaving captive-leden

Archief

Meegaan met ontwikkelingen en de dienstverlening aanpassen aan de eisen van deze tijd. Dit devies heeft de NVA vastgelegd in haar beleidsplan 2000+ dat na de zomer wordt gepresenteerd. Onder meer is daarin het begrip ‘onafhankelijkheid’ herijkt, waardoor de aanwezigheid van captive-leden kan worden gelegaliseerd.

Meer dan een jaar geleden gaf het NVA-bestuur de aanzet tot de discussie over een herwaardering van de normen op het gebied van professionaliteit, vakbekaamheid, integriteit en onafhankelijkheid.
De herwaardering van het begrip onafhankelijkheid heeft tot veel beroering geleid in de branche, zei voorzitter Paula Swenker op de ledenvergadering in Slot Zeist. “De NVA zou een van haar pijlers loslaten, werd beweerd. Niets is minder waar. Wat het bestuur heeft gedaan, is zich de vraag stellen of de interpretatie van het begrip onafhankelijkheid zou moeten veranderen. Onafhankelijkheid wordt nu sterk gekoppeld aan aandelenbezit door een verzekeraar in ondernemingen van NVA-leden. Het bestuur wil op dit punt komen tot een andere opstelling. Een opstelling die beter past in de huidige tijdgeest, die vooral wordt bepaald door een mondige en veeleisende consument die in alle openheid een degenlijk advies verwacht, gebaseerd op een brede keuze van mogelijkheden.”
Adviesvrijheid
Volgens Swenker is transparantie aan de klant de basis van het bestuursvoorstel voor een aangepaste interpretatie van het begrip ‘onafhankelijkheid’. “Voor de klant is van belang dat hij weet met wie hij van doen heeft”, aldus de NVA-voorzitter.
De tussenpersonenorganisatie vindt dat het in bezit geven van aandelen aan verzekeraars niet per se de adviesvrijheid van assurantiekantoren in de weg staat. “Een dergelijk kantoor zal zich als NVA-lid met onafhankelijke dienstverlening kunnen presenteren, mits aan overige lidmaatschapseisen wordt voldaan”, zei Swenker. Zij kondigde aan dat de NVA periodiek zal gaan controleren of de NVA-leden aan de verenigingsvoorwaarden blijven voldoen.
Een voorwaarde wordt dat assurantiekantoren waarin een verzekeraar een (meerderheids)belang heeft genomen, verplicht zal zijn om openheid van zaken te geven over de aandelenverhouding. Een eis waarmee de meeste leden geen moeite zullen hebben, verwacht Swenker. “Er zijn nu al leden die hebben aangegeven dat zij op vrijwillige basis nog meer openheid willen geven: zij zullen hun spread of business (verdeling productie over verzekeraars-red.) bekend maken.” En dat is een goede zaak, zei de NVA-voorzitter. “De consument moet immers zelf kunnen beoordelen of zijn keuzemogelijkheden worden gerespecteerd. Vertellen met wie je zaken doet, kan hem bij deze beoordeling helpen.”
Verhit
Na een verhitte discussie tijdens de ledenvergadering in Zeist kreeg het bestuursvoorstel begin deze maand groen licht. Diverse tegenstanders van het toelaten van captive-leden grepen tijdens de urenlange behandeling van het captive-plan de interruptiemicrofoon. Desondanks werd het voorstel uiteindelijk met een ruime meerderheid aangenomen.
Gezien de fundamentele kritiek van een aantal leden verwacht de NVA dat diverse kantoren hun lidmaatschap zullen opzeggen. In de afgelopen maanden hebben een aantal leden daar al mee gedreigd. Opzeggingen worden zowel verwacht in de hoek van ‘onafhankelijken’, als ook bij de captive-bedrijven zelf, die hun banden met verzekeraars niet openbaar willen maken.
De wijziging van het captive-beleid houdt concreet in dat het lidmaatschap van de NVA straks is voorbehouden aan tussenpersonen die ‘volledige vrijheid van advies’ hebben en waar derhalve geen productieverplichtingen bestaan. Indien aandelen in het bedrijf van een NVA-lid direct of indirect in bezit zijn van een verzekeraar, is dat geen probleem, maar dan dient hiervan melding te worden gemaakt op het briefpapier. Het assurantiekantoor dient over beide zaken een schriftelijke verklaring te overleggen. Voor het punt van productievrijheid dient ook de eventueel betrokken verzekeraar die een aandeel in het assurantiekantoor heeft een verklaring te overleggen.
De ledenvergadering pleitte in Zeist voor invoering van een verplichte accountantsverklaring voor de controle van de ‘productievrijheidverklaring’. Het bestuur gaat de mogelijkheid daarvan nu onderzoeken.
De NBVA vraagt zich af, of – naar aanleiding van het nu geformaliseerde captive-standpunt van de NVA – verzekeraars via de captives straks ook in het NVA-bestuur zitting kunnen gaan nemen.
Diensten-model
In samenwerking met onder meer zusterorganisatie NBVA, overheid en Consumentenbond onderzoekt de NVA de mogelijkheden om de dienstverlening van het intermediair transparanter te maken. Swenker: “De branche denkt en werkt aan een basismodel van dienstverleningsvoorwaarden, een formulier dat de consument meer inzicht geeft in de werkzaamheden van de assurantie-adviseur”.
Dit te introduceren basismodel kan nader worden ingevuld door de tussenpersoon in samenspraak met zijn klant. Naar verwachting wordt dit formulier uiterlijk volgend jaar geïntroduceerd. “Met een dergelijke openheid verbetert de positie van de klant en weet hij waar de adviseur staat. Het intermediair kan daarmee zijn toegevoegde waarde aantonen en met name duidelijk maken aan de kant van de klant te staan in het gehele proces van advisering, beheer en schade-afwikkeling”, aldus Swenker.
Integriteit
Het toezicht op integriteit van de tussenpersoon moet volgens de NVA goed en waterdicht geregeld zijn. In samenwerking met NBVA en het Verbond van Verzekeraars wordt onderzocht of, en zo ja, hoe dit toezicht op het intermediair kan worden verbeterd.
Daarbij vindt de NVA wel, zo betoogde Swenker, dat het welwillende intermediair niet gedupeerd mag worden door een eventuele aanscherping van de spelregels. “De goeden mogen niet lijden onder de kwaden. Er moet dus vooral een werkbare regeling worden gevonden. In het najaar zullen we daarover rapporteren.”
Dat aanscherping van spelregels nodig is, blijkt uit de oproep van Swenker aan de leden om zich te blijven houden aan de ereregelen van de vereniging in de omgang met verzekerden en bedrijfsgenoten. “In deze tijd van harde concurrentie krijgen wij wel eens signalen dat sommige leden zich in hun marktgedrag oncollegiaal opstellen en onoirbaar gedrag vertonen”, aldus de NVA-voorzitter.
Omvormen
Op het gebied van collectieve belangenbehartiging en individuele dienstverlening aan leden vindt het bestuur dat de NVA zich zal moeten omvormen van pure standsorganisatie tot ondernemersorganisatie. “In toenemende mate vindt er binnen het bestuur en de Ledenraad discussie plaats dat de NVA zich minder zou moeten bemoeien met de werking van de markt”, aldus Swenker. Zij benadrukte dat de NVA zich sterk wil maken voor het scheppen van goede randvoorwaarden. “Individuele dienstverlening en ondernemersondersteuning is daarbij een must”.
Om een goed (werk)klimaat te scheppen, zullen specifieke activiteiten voor gelijkgestemde assurantiekantoren worden aangeboden. Naast de secties Beursmakelaars en Mediac en het platform voor jonge ondernemers, zou er ook voor andere aandachtsgebieden een structuur kunnen worden neergezet, aldus Swenker. “Denkt u bijvoorbeeld aan gespreksgroepen voor pensioenen en employee-benefits”, hield zij de ledenvergadering voor.
Educatie
Gevolggevend aan het verenigingsbesluit vorig jaar om bijscholing van leden verplicht te stellen, wil de NVA per 1 augustus een systeem van Permanente Educatie (PE) invoeren om de advieskwaliteit van NVA-kantoren te waarborgen en daar waar mogelijk te verbeteren. Komend maand krijgen de leden daarover een uitgebreide nieuwsbrief toegestuurd.
Verplichte basisscholing is het assurantiediploma B. Door aanvullende of vernieuwde cursussen te volgen op gebied van verzekeringen en overige financiële diensten kunnen meer PE-punten worden verdiend.
Bob Veldhuis in NVA-bestuur
‘Angry young man’ Bob Veldhuis (34), eigenaar van assurantiekantoor Veldhuis & Knul te Heerde, is toegetreden tot het NVA-bestuur. Hij komt in de plaats van Piet van Wegen, directeur van het kantoor Hoogewier & Hoogenraad, die onlangs te kennen had gegeven onvoldoende tijd te kunnen vrijmaken voor zijn bestuursfunctie. Bob Veldhuis is sinds 1984 actief in de verzekeringsbranche. Vanaf 1988 is hij zelfstandig intermediair. In 1990 werd hij beëdigd als makelaar in assurantiën. Inmiddels telt zijn bedrijf 31 medewerkers.
Weitenberg benoemd tot eresecretaris-generaal
Jan Weitenberg, de afgetreden secretaris-generaal van Bipar, is benoemd tot eresecretaris-generaal van deze vereniging van Europese tussenpersonenorganisaties.
Weitenberg heeft de functie van secretaris-generaal van Bipar negen jaar onafgebroken vervuld. Hij blijft lid van het bestuur van de wereldfederatie van assurantietussenpersonen WFII. Zijn opvolger in het bestuur van Bipar is Frank de Jong, bestuurslid van de NVA.
Website van NVA vertraagd door beveiligingsprobleem
Twee nieuwe websites van de NVA zouden gelanceerd worden tijdens de afgelopen ledenvergadering: één voor de leden en één voor de consument. Het ging echter niet door. Om technische redenen is de introductie van beide websites uitgesteld. Volgens de NVA omdat ABZ (nog) niet in staat zou zijn om met name de nieuwe leden-site afdoende te beveiligen tegen ongewenste indringers. Hackers zouden daardoor vrij gemakkelijk toegang tot de site hebben en daar vervolgens de teksten desgewenst aan kunnen passen, stelt de NVA.
ABZ bestrijdt de lezing van de NVA en noemt deze zelfs ‘tendentieus’. Volgens ABZ heeft de bouwer van de NVA-website, Peter de Jong van ‘Melissen en de Jong uitgevers’, enkele dagen voor het ‘live’ gaan van de site op ‘onverantwoordelijke wijze’ de mogelijkheden van het systeem op de ABZ-server uitgeprobeerd. Daar was een aantal web-directories (waaronder die van de NVA) te lezen in verband met het uitvoeren van een interne test. Er is volgens ABZ echter nooit sprake geweest van van wijzigingsmogelijkheden. “Om te concluderen dat hackers daardoor vrij spel hebben, is op zijn minst overdreven”, aldus een ABZ-woordvoerster.
De nieuwe sites van de NVA bevatten een aantal uitbreidingen, waaronder een archieffunctie (Reflector, NVA Intern en persberichten) en een ‘muurkrant’ met actueel verzekeringsnieuws.

Reageer op dit artikel