nieuws

NVA en NBvA: weinig ingenomen met rapportage Consumentenbond

Archief

Hoewel hun kritiek op onderdelen is overgenomen, toch zijn de standsorganisaties NVA en NBvA niet bepaald ingenomen met de rapportage van de Consumentenbond naar aanleiding van een anonieme steekproef onder circa honderd assurantiekantoren eerder dit jaar.

De uitkomsten van deze anonieme steekproef, die in de Consumenten Geldgids van deze maand staan vermeld, zijn vooraf voor commentaar aan de NVA en NBvA voorgelegd. Beide standsorganisaties bevestigen, dat hun kritische kanttekeningen hebben geleid tot bijstelling van de conclusies van de Consumentenbond.
De NBvA vindt het positief, dat de Consumentenbond expliciet aangeeft dat direct writers niet altijd goedkoper zijn. Ook de verwijzing naar de waarborgen van het lidmaatschap van zowel NBvA als NVA, wordt als erg positief ervaren door de standsorganisaties. De NVA zegt verder ingenomen te zijn met de aandacht voor de taak en functie van de tussenpersoon en het belang om alle verzekeringen bij één kantoor onder te brengen.
Negatieve kanten
Ondanks deze positieve geluiden blijft de NVA van mening dat in de publicatie van de Consumentenbond “nodeloos en onevenredig de nadruk wordt gelegd op mogelijke negatieve kanten van het inschakelen van assurantietussenpersonen”.
De NVA maakt over het artikel de volgende op- en aanmerkingen: -het genoemde aantal van 26.000 zelfstandige tussenpersonen is overgenomen uit het (diploma)register van de SER; het feitelijke aantal is maximaal 8.000; -de genoemde schadeprovisie van gemiddeld 16% wordt niet in het perspectief geplaatst van de werkzaamheden; -de consument wordt er niet op gewezen dat de provisie primair een beloning is van de verzekeraar en dat hij te allen tijde van tussenpersoon kan veranderen; -ten onrechte wordt gesuggereerd, dat het professionele intermediair zijn onafhankelijkheid prijsgeeft als gevolg van sponsoring etc.; -de stelling dat de tussenpersoon mede-beïnvloed wordt door de hoge provisie die aan een hoge premie vastzit, miskent de bonafide taakopvatting van het intermediair.
Niet verontrustend
De kritiek van de Consumentenbond dat tussenpersonen niet altijd aan de verwachtingen van de consument kunnen voldoen, noemt de NBvA niet ‘verontrustend’.
“Het percentage klachten (6%) is niet erg hoog. Bovendien kunnen deze klachten pas een serieuze aanwijzing vormen, indien de klachten gegrond zijn. En dat heeft de Consumentenbond niet onderzocht.”
De standsorganisatie zegt weinig waarde te hechten aan de steekproef. Dat uit de steekproef niet naar voren komt dat het lidmaatschap een ondubbelzinnige aanwijzing is voor de kwaliteit van de verstrekte informatie, verbaast NVA en NBvA niets gegeven de onderzoeksmethode en de wijze van interpreteren van de bevindingen. “Hieraan kunnen dan ook geen conclusies worden verbonden”, aldus de NBvA.
De NBvA maakte verder de volgende kanttekeningen: -het gaat de consument om de eindprijs en niet om wat de tussenpersoon als beloning rekent of wat de direct writer toerekent aan reclame- en personeelskosten; -er bestaat wel degenlijk concurrentie op de eindprijs; -niet tot uiting komt dat de provisiemaximering juist het belang van de consument dient m.b.t. de onafhankelijkheid en de hoogte van de maximum prijs; -niet genoemd wordt dat inschakeling van een tussenpersoon voor de cliënt financieel voordeel kan brengen, bijv. als door zijn bemoeienis de verzekeraar alsnog de schade (volledig) vergoedt.

Reageer op dit artikel