nieuws

NVA en NBvA vrezen voor oudedags- voorziening leden bij afbraak

Archief

Wabb

De standsorganisaties NVA en NBvA wijzen de werkgroep ‘evaluatie Wabb’ er op dat het schrappen van wettelijke beloningsregels negatieve gevolgen zal hebben voor de oudedagsvoorziening van veel verzekeringsadviseurs. Zij stellen dat de waarde van de assurantieportefeuille voor velen het pensioen vertegenwoordigt.
Het is wrang dat juist assurantietussenpersonen met een ‘onverzekerd pensioen’ geconfronteerd zullen worden indien de Wabb op het punt van beloningsregels zal worden aangepast.
De tussenpersonenorganisaties vragen daarom in een brief aan de evaluatie-werkgroep aandacht voor dit pijnlijke probleem. “(…) Meer in het bijzonder wijzen wij u op het feit dat het wegvallen van de wettelijke beloningsregels negatieve gevolgen voor de waarde van assurantieportefeuilles kan hebben en dienovereenkomstig ook voor de oudedagsvoorziening van veel ondernemers. Wij menen dat hier sprake kan zijn van een ongewenste en onnodige kapitaalvernietiging”.
De waarde van een assurantieportefeuille wordt grotendeels gebaseerd op te verwachten toekomstige provisie-inkomsten. Zodra de wettelijke beloningsregels wegvallen, is de hoogte van die toekomstige provisie onzeker.
Fiscale gevolgen
De tussenpersonenorganisaties wijzen de evaluatie-werkgroep ook op de fiscale gevolgen van de kabinetsplannen met betrekking tot de Wabb.
Zij stellen dat indien een assurantiekantoor zich apart door de cliënt laat belonen voor zijn advisering of werkzaamheden zoals schadeafhandeling, dat die beloning dan geen deel meer zal uitmaken van de verzekeringspremie. Er zal hierover dus geen assurantiebelasting berekend worden. De vraag is dan hoe de rekeningen voor deze aparte dienstverlening door het intermediair fiscaal behandeld moeten worden.
Vervolgens zien de standsorganisaties problemen opdoemen in relatie tot de fiscale aftrekbaarheid van levenpremies. Indien de beloning van het intermediair geen integraal deel meer uitmaakt van de eindprijs, wordt het bedrag kleiner dat de consument op zijn belastbaar inkomen in aftrek kan brengen.
De Consumentenbond, evenals de tussenpersonenorganisaties benaderd door de evaluatie-werkgroep, schrijft in een reactie voorstander te zijn van wijziging van de beloningsregels. Bovendien zouden aan de consument meer keuzemogelijkheden geboden moeten worden. Naast een volledig pakket van dienstverlening door de tussenpersoon, zoals tot nu toe wordt aangeboden tegen een all in-beloning, moet het mogelijk worden dat een consument ook een beperkte opdracht aan de tussenpersoon kan verstrekken, waar tegenover dan ook een geringere beloning staat.
Het onderwerp vakbekwaamheidseisen is een van de weinige punten waarop Consumentenbond en standsorganisaties elkaar vinden. De eisen moeten aangescherpt worden, daar zijn ze het alledrie over eens. “Het bijhouden en verhogen van de vakbekwaamheid, al dan niet in een wettelijk kader, achten wij essentieel voor professionele en deskundige assurantie-advisering. Nader onderzoek naar de wijze waarop hieraan uitwerking kan worden gegeven is nodig”, aldus NVA en NBvA.
Onafhankelijkheid
De Consumentenbond meent dat het onvoldoende waarborgen van de onafhankelijkheid van de tussenpersoon de consument in een zeer ongelijke positie brengt. De bond verwijst hierbij ook naar het onderzoek van D&O (AM 23-08-1996, pag.4), waaruit blijkt dat zowel verzekeraars als intermediair te kennen geven met minder partijen regelmatig zaken te willen doen. Eveneens is het de consumentenorganisatie een doorn in het oog dat loondienstagenten en medewerkers van banken zich uitgeven voor ‘verzekeringsadviseur’. In de nieuwe Wabb zou volgens de bond daarom een regeling opgenomen moeten worden die dergelijke personen er toe dwingt hun feitelijke en juridische bindingen aan de klant kenbaar te maken.
Meer marktwerking tussen tussenpersonen en waarborgen voor de onafhankelijkheid leiden tot verbetering van de kwaliteit van dienstverlening van het intermediair, stelt de Consumentenbond. Een eerste stap is ervoor te zorgen dat er op korte termijn meer inzicht komt in de feitelijke bindingen en de werkelijke onafhankelijkheid van tussenpersonen. Gezien het karakter van de informatie die hiervoor moet worden verzameld is volgens de bond een onderzoek door de overheid hiervoor een aangewezen instrument. Daarnaast zou het in 1994 ingetrokken wetsvoorstel, om tussenpersonen te verplichten tot het aangeven van bindingen met verzekeraars, opnieuw in ogenschouw genomen moeten worden.
De integrale tekst van de Wabb-reactie van NVA en NBvA is te vinden op de internet-site van AM (archief, nieuws van 17 januari) en op de NVA-site van het Verzekeringsatrium.
Bredere evaluatie Wabb a.u.b.
In de reactie op de vragen van de interdepartementale werkgroep evaluatie Wabb (zie AM 24, pag 4) pleiten de standsorganisaties voor een bredere aanpak van de evaluatie. De werkgroep heeft eerder aangekondigd bij de evaluatie uit te gaan van de kabinetsplannen t.a.v. de Wabb (o.m. afschaffen beloningsregels en vervallen verbod retourprovisie). NVA en NBvA zijn van mening dat ook de kabinetsplannen ter discussie zouden moeten komen, aangezien altijd de kans bestaat dat deze plannen niet uitgevoerd worden.

Reageer op dit artikel