nieuws

Nuts zet NOB-concern daadwerkelijk op verlies

Archief

Bij Nuts is vorig jaar een verlies geboekt van bijna f 110 mln, zo heeft Nuts Ohra Beheer (NOB) officieel naar buiten gebracht in het jaarverslag over 1998. Het slechte resultaat bij Nuts (vooral in de collectieve ziektekostenportefeuille) leidde ertoe, dat NOB na een winst van f 52,9 mln in 1997 vorig jaar werd geconfronteerd met een verlies van f 57,3 mln.

Het grote verlies bij Nuts was geen verrassing, omdat er eerder dit jaar al een intern document was uitgelekt waarin een verlies van boven de f 100 mln was aangegeven. Bij de Haagse zorgverzekeraar beliep het brutopremie-inkomen vorig jaar f 929,9 (925,5) mln en zakte de omzet terug tot onder het miljard: f 992 (1.002) mln.
Bij Ohra steeg het brutopremie-inkomen tot f 1.324 (1.166) mln, de omzet tot f 1.986 (1.587) mln en de winst tot f 62,6 (44,9) mln.
Ziekenfondsen
Het concern zal vanaf 1998 de jaarrekeningen van de ziekenfondsen niet meer betrekken in de concernrekening. De motivering luidt als volgt: “Door wijzigingen in de nacalculatie en verevening wordt het resultaat van ziekenfondsen in hoge mate beïnvloed door overheidsbeleid en is slechts in beperkte mate afhankelijk van eigen bedrijfsmatige factoren. Gezien de verwachting dat deze ontwikkeling door zal zetten, is besloten met ingang van 1998 de jaarrekeningen van de ziekenfondsen niet meer op te nemen in een gecombineerde jaarrekening van Nuts Ohra Beheer.”
Klantenservice
In 1998 is opnieuw aandacht besteed aan cross-selling bij de Klantenservice van Ohra. “Door gerichte ondersteuning proberen de medewerkers in een servicegesprek eveneens nieuwe producten te verkopen. In 1998 heeft de afdeling 30.000 polissen verkocht, een substantieel deel van de totale verkoop.”
Niet alleen cross-selling maar ook de snelheid in de dienstverlening was een speerpunt in het beleid, zo komt duidelijk naar voren in het jaarverslag. “De projecten ‘Direct Accepteren’, ‘Direct Muteren’ en ‘Direct Betalen’ hebben er in 1998 toe geleid dat klanten sneller en efficiënter zaken kunnen doen met Ohra. In één transactie , vaak telefonisch, wordt een verzekering gesloten, een wijziging doorgevoerd of zelfs in eenvoudige gevallen direct de schadevergoeding geregeld. Nieuwe communicatiemiddelen, zoals Internet, zullen de komende jaren uitgebreider worden ingezet.
Levenbedrijf
In 1998 groeide het levenbedrijf in aantallen polissen met bijna 30% (aantal levenpolissen per eind 1998: 248.119, pensioenposten 18.525). De beleggingsverzekeringen hadden een groot aandeel in deze portefeuillegroei. Hieruit blijkt de geleidelijke verschuiving van traditionele levensverzekeringen met rentevergoeding naar verzekeringen waarbij de spaarpremies naar keuze van de klant worden belegd in beleggingsfondsen, aldus het jaarverslag.
Financiële diensten
In 1998 kende de Ohra Bank een bevredigende groei. In tegenstelling tot voorgaande jaren werd deze niet voornamelijk gerealiseerd door activiteiten met rentemarge-opbrengsten, maar door de sterke stijging in de transacties voor de beleggingsfondsen. “Dit is zichtbaar geworden in de toename van de provisie-opbrengsten. Deze vormen een derde deel van de totale opbrengsten.
De Ohra Beleggingsfondsen kwamen door waardestijging en toename van de inleg op een totaal door particulieren belegd vermogen van f 1.126 mln, een groei van 51% ten opzichte van 1997. Het aantal beleggers groeide in 1998 van 30.000 naar 38.000.
In november 1998 werd het Ohra Internetfonds geïntroduceerd, dat tegen het eind van het eerste kwartaal een belegd vermogen van meer dan f 100 mln noteerde. Nuts Ohra 1998 1997 omzet 2.970 2.588 brutopremie 2.254 2.092 nettoresultaat -57,2 52,9 Zorgverzekering brutopremie 1.535 1.580 technisch resultaat -108,6 19,6 Schadeverzekering premie e.r. 264,2 203,6 w.v. ongevallen/ziekte 38,4 32,4 motorrijtuigen 133,6 92,0 transport 0,8 0,4 brand 53,7 44,7 overige varia 37,6 34,0 technisch resultaat -13,2 -0,5 w.v. ongevallen/ziekte -21,8 -10,7 motorrijtuigen 0,6 5,7 transport 0,4 0,1 brand 10,4 6,8 overige varia -2,7 -2,5 Levensverzekering brutopremie 373,7 279,7 w.v. periodiek 197,5 122,8 – koopsommen 176,2 157,0 technisch resultaat 15,1 15,5 medewerkers 2.370 1.956

Reageer op dit artikel