nieuws

Nuts Verzekeringen: juist wel voor de tussenpersoon

Archief

Graag willen wij reageren op de ingezonden brief van de heer B. Vellinga van Vellinga Assurantiën BV in Assurantie Magazine van 9 september 1994.

Omdat er in dit artikel een absoluut onjuiste voorstelling van zaken wordt gegeven, is een nuancering op zijn plaats.
Wat is namelijk het geval? Enkele keren per jaar stuurt Nuts Verzekeringen aan de met haar samenwerkende assurantie-adviseurs Nuts Nieuws. Nuts Verzekeringen stuurt als intermediairmaatschappij geen Nuts Nieuws aan cliënten van haar intermediair. Wel kunnen assurantie-adviseurs Nuts Nieuws ten behoeve van cliënten aanvragen. Hiervan maken zij veelvuldig gebruik, temeer daar Nuts Nieuws vooral een voorlichtingsblad is en niet zozeer een responsmedium. Nuts Nieuws is dus niet, zoals wordt gesuggereerd, naar de heer Vellinga als verzekerde gestuurd, maar naar onze relatie Vellinga Assurantiën BV.
Meer principieel zijn wij van mening dat verzekerden de mogelijkheid moet worden geboden om nadere informatie aan te vragen. Normaliter gebeurt dat via de eigen assurantie-adviseur en zo hoort dat ook. Toch zijn er ook verzekerden die bewust informatie bij de maatschappij aanvragen. Nuts Verzekeringen is van mening dat in dat geval de klant niet kan worden gedwongen zijn eigen assurantie-adviseur in te schakelen. De klant is vandaag de dag mondig genoeg om zelfstandig te bepalen bij wie hij zijn informatie opvraagt. In de door Nuts Verzekeringen toegestuurde brochures wordt voor nadere informatie overigens ook weer naar de assurantie-adviseur verwezen.
Van de gesuggereerde mogelijkheid dat klanten een andere dan hun eigen tussenpersoon invullen, denken wij toch dat dit in de eerste plaats een zaak is tussen klant en assurantie-adviseur. Een eventueel gebrek aan loyaliteit van de klant jegens zijn assurantie-adviseur kan in ieder geval niet een derde partij worden aangewreven.
De opmerkingen aangaande de inhoud van onze brochures zijn evemin relevant. Daar wordt namelijk vermeld dat, mochten er vragen zijn, altijd contact kan worden opgenomen en op verzoek polisvoorwaarden worden toegezonden.
Tenslotte vermeldt Nuts Verzekeringen dat een eenmaal gesloten verzekering, binnen een termijn van 14 dagen geannuleerd kan worden. Gewoon een kwestie van service dus.
Nuts Verzekeringen is de afzender van Nuts Nieuws. Het is dus niet verwonderlijk dat de toegestuurde informatie ook van Nuts Verzekeringen afkomt. Een maatschappij als Nuts verstuurt dagelijks vele poststukken. Helaas zit er dan wel eens een sticker scheef en raakt wel eens iets verkreukeld. Dat is zeker niet goed te praten, maar ook moeilijk om altijd te voorkomen.
Om positief te eindigen: de suggestie van de heer Vellinga om bij een poststuk een begeleidende brief te stoppen, zullen we zeker overnemen. Onze dank daarvoor. In deze brief zal zoals gewoonlijk naar de assurantie-adviseur worden verwezen voor nadere informatie en/of het afsluiten van een verzekering.
Tenslotte willen ook wij afsluiten met de herhaling van de slogan van de heer Vellinga, die Nuts Verzekeringen van harte ondersteunt: “Blijvend via het intermediair”. Mr. G.C. Dingemans, adjunct-directeur Nuts Verzekeringen

Reageer op dit artikel