nieuws

NPP vraagt om commentaar op concept nieuwe aanbevelingen

Archief

De Werkgroep Materiële Normering van het Nationaal Platform Personenschade (NPP) heeft twee nieuwe conceptaanbevelingen opgesteld en vraagt nu het ‘veld’ om te reageren. De aanbevelingen betreffen ‘Economische kwetsbaarheid’ en ‘Huishoudelijke hulp in het eerste jaar na het ongeval’.

In een toelichting stelt het NPP, dat een ongeval met letsel ertoe kan leiden dat een slachtoffer minder kansen heeft op de arbeidsmarkt, dan wel een meer kwetsbare positie inneemt. Dit wordt ‘Economische kwetsbaarheid’ genoemd.
De huidige praktijk toont grote verschillen in uitkomst bij de bepaling van de vergoeding voor deze post. “De jurisprudentie is schaars, casuïstisch en biedt nauwelijks houvast.” Met de conceptaanbeveling ‘Economische kwetsbaarheid’ wil het NPP hierin meer helderheid scheppen. Op basis van risicocategorieën, de hoogte van het inkomen en leeftijd kan de hoogte van het schadebedrag worden berekend.
Huishoudelijke hulp
In de conceptrichtlijn ‘Huishoudelijke hulp in het eerste jaar na het ongeval’ gaat het om de financiële waardering van geboden mantelzorg door onder anderen familie, vrienden en kennissen. Het betreft activiteiten als schoonmaakwerkzaamheden, koken, boodschappen doen en verzorging van kinderen.
Deze vernieuwde aanbeveling betreft de huishoudelijke hulp gedurende één jaar na het ongeval en is bedoeld als vervanging van de oude aanbeveling ‘Huishoudelijke hulp gedurende zes weken na het ongeval’. “De oude aanbeveling was qua duur erg kort. Veel benadeelden kiezen er al dan niet vrijwillig voor om gedurende een langere periode na een ongeval huishoudelijke hulp te betrekken van derden; vaak familie, vrienden of kennissen. De conceptaanbeveling geeft normbedragen voor huishoudelijke hulp per week, gerelateerd aan de gezinssamenstelling.”
Reactietermijn
Het NPP wil graag voor 14 maart reacties ontvangen op deze conceptaanbevelingen, die te vinden zijn op de website www.npp.nl.
Wanneer dit nodig blijkt, past de Werkgroep Materiële Normering van het NPP na deze termijn de conceptaanbevelingen aan. Eventueel voert de werkgroep gesprekken omtrent het geleverde commentaar om meer duidelijkheid te krijgen of overeenstemming te bereiken. Daarna worden de definitieve aanbevelingen voorgelegd aan het Platform.

Reageer op dit artikel