nieuws

NPP neemt voortgang Gedragscode Behandeling Letselschade op zich

Archief

NPP neemt voortgang Gedragscode Behandeling Letselschade op zich

Het Nationaal Platform Personenschade (NPP) gaat de rol vervullen van de ‘permanente organisatie’ die de Gedragscode Behandeling Letselschade gaat beheren en actueel zal houden. Voorwaarde is wel dat er op korte termijn financiële zekerheid voor een periode van minimaal vijf jaar komt. Dat betoogde NPP-voorzitter Wim Deetman op 6 juli in het Haagse Nieuwspoort bij de presentatie van de Gedragscode.
De Gedragscode Behandeling Letselschade is in de afgelopen drie jaar ontwikkeld door het Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht van de Universiteit van Tilburg. De regie was in handen van professor Maurits Barendrecht. Tal van partijen uit de personenschadewereld hebben in dertien deskundigenbijeenkomsten hun denkbeelden naar voren gebracht en reacties gegeven op de telkens bijgestelde concepten van de wetenschappers in Tilburg. Daarbij trad vertraging op door het afhaken van de georganiseerde letseladvocaten.
Sober
NPP-voorzitter Deetman, in het dagelijks leven burgemeester van Den Haag, hoopt en verwacht dat de financiering van het permanente toezicht op de naleving van de gedragscode geen groot probleem zal vormen. Behalve onder meer verzekeraars is Deetman ervan overtuigd dat ook de minister van Justitie met geld over de brug wil komen. “Ik denk dat het vrij makkelijk kan, vooral ook omdat het volgens mij vrij sober kan.”
Als de financiering voor een periode van vijf jaar kan worden gegarandeerd, denkt Deetman dat het vervolg geen probleem zal vormen. “Ik denk dat de code na vijf jaar wel geworteld zal zijn.”
Formeel zal de permanente organisatie na 1 januari gaan functioneren. Maar in de praktijk gebeurt dat nu al.”
Waarmaken
“Voor ons lijkt een domeinuitbreiding aantrekkelijk”, overwoog Deetman hardop, “maar kunnen wij het waarmaken? Bij het NPP zijn wij gewend om heel veel te doen met heel weinig financiële middelen. Het NPP is startklaar. De Gedragscode en de voor slachtoffers bestemde Gids Behandeling Letselschade zijn allebei digitaal beschikbaar via respectievelijk www.letselcode.nl en www. letselgids.nl.
Voor het NPP is het overigens niet alleen een kwestie van het openstellen van een register, waarin dan degenen die de code willen naleven, zich kunnen inschrijven.
Er moet volgens Deetman onder meer ook een conflictloket komen.
Henri van Lent, voorzitter van de Sector Schade van het Verbond van Verzekeraars, pleitte er in Nieuwspoort voor om zo’n loket onder te brengen bij het centrale klachteninstituut financiële dienstverlening dat op 1 januari van start gaat.
Bindend opleggen
Van Lent: “Wij als Verbond van Verzekeraars hebben besloten onze leden op te roepen in te tekenen op het convenant tot naleving van de code, zodat duidelijk is wie zich aan de code conformeert en wie niet. En we overwegen verder te gaan: als blijkt dat ook andere partijen zich in meerderheid aan de gedragscode willen binden, denken we erover om door middel van een bedrijfsregeling bindend aan de leden op te leggen dat ze deze code hanteren.”
Daarover moet volgens hem niet te licht gedacht worden. “Leven volgens de code zal voor aansprakelijkheids- én rechtsbijstandverzekeraars extra inspanningen en verplichtingen met zich meebrengen. Denk maar eens aan aanvullende opleidingen van medewerkers, hantering van korte termijnen waarbij de lat hoog ligt, of aan aanpassing van interne processen.”
Cultuuromslag
Van Lent zei zich bewust te zijn van het grote belang van aansturing van de letselschadebehandelaars door het management om de code te hanteren en ernaar te gaan werken. “Laten we eerlijk zijn: dat zal niet altijd meevallen, want letselschadebehandelaars bij aansprakelijkheidsverzekeraars hebben – net als sommige belangenbehartigers – de wens om bij de behandeling van de zaak de handen vrij te houden. Dat praten wij niet goed, maar dat is wel de realiteit. Er moet dus ook nog eens een cultuuromslag worden bereikt.”
Van Vollenhoven
Mr. Pieter van Vollenhoven was gevraagd om het eerste exemplaar van de code in ontvangst te nemen. Hij hield een korte toespraak waarin hij speelse opmerkingen afwisselde met serieuze kost. Zo wees hij erop, dat belangrijke zaken op het terrein van letselpreventie vooraf vaak tegenzin oproepen. Van Vollenhoven bracht onder meer in herinnering dat zowel de invoering van de autogordel (‘inbreuk op de privacy’) als van de bromfietshelm heel veel maatschappelijke weerstand ontmoette. “Voor de letselslachtoffers ben ik enorm blij dat die code er nu is.”
zijn.”
Barendrecht over vecht- en coöperatieve advocaten
Advocaten kunnen uit hoofde van het voor hen geldende tuchtrecht niet overgaan tot ondertekening van de code. Zij moeten altijd uitgaan van de belangen van hun cliënt. Prof. Barendrecht over de opstelling van de advocatuur: “Ons zijn geen inhoudelijke bezwaren bekend. Die waren er eerst wel. Ze zijn besproken en voor zover wij weten weggenomen. Op het laatste concept is er geen inhoudelijke reactie meer uit de advocatuur gekomen”
Als oud-advocaat zegt hij te begrijpen, dat de advocatuur zich niet formeel kan binden aan de code. “Dat vraagt ook niemand van ze op dit moment. Bovendien kan ik enige weerstand best begrijpen. De advocaten hebben te maken met de moeilijkste verzekeraars.”
Verder stelde Barendrecht dat de advocatuur heel erg gevarieerd is. “De in de code voorgestelde werkwijze is niet die van de ‘vechtadvocaat’, die een mooie maar eenzame strijd levert. De werkwijze lijkt eerder op die van de moderne echtscheidingsadvocaat of arbeidsrechtadvocaat, die coöperatief onderhandelend oplossingen zoekt, experimenteert met mediation, en de rechter ziet als iemand die het onderhandelingsproces op gang kan houden. Die stromingen heb je ook in de letseladvocatuur”
Kernpunten Gedragscode
De Gedragscode Behandeling Letselschade telt twintig beginselen.
In de eerste plaats dienen het slachtoffer en zijn beleving van de werkelijkheid centraal te staan. Hem weer zijn weg in leven en werk laten vinden, komt eerst.
Van groot belang is het om het slachtoffer persoonlijk te betrekken bij de schadebehandeling, tenzij hij dat niet wil.
Er moet een schadebehandelingsplan worden opgesteld, waarin duidelijk is aangegeven: wie doet wat en wanneer? Verder moet er alleen informatie worden verzameld die echt nodig is. Het gaat niet om in alle gevallen iemands hele doopceel te lichten.
Bij voorkeur binnen drie maanden (en uiterlijk binnen zes maanden) moet er duidelijkheid over de aansprakelijkheid zijn.
Na de noodzakelijke wederzijdse informatieverzameling, zou er binnen twee jaar een eindresultaat op hoofdlijnen op tafel moeten liggen.
Het elfde beginsel luidt: Als een verzekeraar aansprakelijkheid aanvaardt, geeft hij voorschotten en keert hij de onbetwiste delen van vergoedingen uit.”
Van Ameyde: En nu nog een digitaal dossier
De Gedragscode Behandeling Letselschade is goed, maar nog niet compleet, stelt letselschadebureau Van Ameyde. Het bureau vindt dat alle betrokken partijen bij letselschade meer mogelijkheden moeten krijgen om een zaak te volgen.
Dat kan door de code uit te breiden met een digitaal dossier, waarin correspondentie over een zaak voor alle betrokken partijen toegankelijk is. Ook medisch adviseurs zouden in deze constructie hun informatie moeten delen, met inachtneming van privacywetgeving.
Volgens Joop Bood, directeur van Van Ameyde, krijgen slachtoffers zo meer inzicht en worden zaken sneller afgehandeld. “Een uitzondering voor medisch adviseurs is onnodig, te meer omdat juist de medische rapportages vaak leiden tot discussie en dus vertraging.”

Reageer op dit artikel