nieuws

Noordhollandsche van 1816 vernieuwt aov-assortiment

Archief

De Noordhollandsche van 1816 heeft haar aov-assortiment vernieuwd en tevens voorzien van een optie die dekking biedt voor een eventueel tegenvallende WAZ-uitkering.

Voor kleine (en startende) ondernemers heeft de Noordhollandsche nu de vooral op betaalbaarheid gebaseerde ‘Aov Kleinbedrijf’. Daarnaast is er de ‘Ondernemers Aov’, die zowel naar premie en voorwaarden tal van keuzes biedt.
Toch zijn er ook binnen het Aov Kleinbedrijf-product keuzemogelijkheden, te weten:
– gelijkblijvende verzekerde bedragen en gelijkblijvende uitkering;- gelijkblijvende verzekerde bedragen en een geïndexeerde uitkering;- verzekerde bedragen en uitkering die jaarlijks 3% stijgen.Behalve de verzekeringsvorm kan de relatie ook zelf de eindleeftijd (65 of 60 jaar), de eigen-risicotermijn (15 of 30 dagen) en de tariefsoorten (opbouw of constant) bepalen.
In het eerste jaar kan 100% van het inkomen worden verzekerd, in de vervolgjaren maximaal 80%. De Aov Kleinbedrijf-polis keert uit bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval vanaf 25% arbeidsongeschiktheid. Bij ziekte wordt vanaf 80% arbeidsongeschiktheid uitgekeerd. De Aov Kleinbedrijf-verzekering kent als extra een aanvullende ongevallendekking. Bij blijvende invaliditeit door een ongeval ontvangt de ondernemer een bedrag ineens van één keer de A-uitkering; bij overlijden wordt hetzelfde bedrag uitgekeerd. Het Aov Kleinbedrijf-product wordt bij aanvang voor drie jaar gesloten en vervolgens per jaar verlengd.
Ondernemers Aov
De Ondernemers Aov van de Noordhollandsche van 1816 kent drie varianten.
De Basis-variant voorziet in een pure basisdekking bij arbeidsongeschiktheid. De maximaal te verzekeren bedragen zijn afgestemd op wat strikt noodzakelijk is. De premie blijft gedurende de looptijd van de verzekering constant.
De Optimaal-variant kent grote flexibiliteit en een keuze uit twee premietarieven: het constanttarief en het opbouwtarief. De verzekeringnemer kan zelf de aard en de hoogte van het verzekerde bedrag vaststellen en bepalen vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid de verzekering moet uitkeren. Ook de eindleeftijd en de eigen-risicotermijn kan men zelf vaststellen. De Excellent-variant heeft als extra’s: een overlijdensdekking, vergoeding voor rechtsbijstand, periodiek geneeskundig onderzoek, daggelduitkering bij opneming in een ziekenhuis. Bij de Optimaal- en Excellent-variant wordt arbeidsongeschiktheid beoordeeld op basis van het huidige beroep.
Doorgroeien
In de Ondernemers Aov kan de verzekerde doorgroeien van de ene naar de andere dekkingsvariant. De Basis-variant wordt voor maximaal vijf jaar gesloten. Na deze termijn kan de relatie zonder medische waarborgen overstappen naar de Optimaal- of de Excellent-variant. Tegelijk kan het verzekerde bedrag met maximaal 25% worden verhoogd. Bij deze overstap geldt een premiekorting van 3%, die niet eenmalig is maar gedurende de gehele looptijd van de verzekering wordt toegepast.
Bij de Optimaal- en Excellent-variant kan het verzekerde bedrag – zonder medische waarborgen – om de drie jaar met 15% worden verhoogd.
Ongevallenpolis opzittenden
Inspelend op signalen uit het intermediair heeft de Noordhollandsche van 1816 een ongevallenverzekering voor opzittenden van motorrijwielen en scooters geïntroduceerd. Bij een premie van f 60 is er een overlijdensdekking van f 10.000 alsmede een dekking voor blijvende invaliditeit ten bedrage van f 20.000. Bij een premie van f 120 zijn deze bedragen resp. f 25.000 en f 50.000. Uitgesloten zijn ongevalsletsels die zijn ontstaan of verergerd door het niet-dragen van een valhelm. Deze verzekering kan uitsluitend in combinatie met tenminste een WA-polis voor motorrijwiel/scooter worden gesloten.

Reageer op dit artikel