nieuws

NN exporteert EB-pakket naar Europese greenfields

Archief

Nationale-Nederlanden gaat haar employee-benefitsconcept exporteren naar Europese greenfields. Het concern begint dit najaar in Spanje; aansluitend volgt Italië. Aanleiding daarvoor is de vorming van de Europese Monetaire Unie (EMU) en nieuwe wetgeving in lidstaten waardoor grote kansen ontstaan in de pensioenverzekering.

In diverse Europese staten, waaronder Frankrijk, Italië en Spanje staat de financiering van het (staats)pensioen op de tocht. Het daar gehanteerde omslagstelsel wordt te duur. Gemiddeld wordt 10% van het bruto nationaal product aan de financiering van het (staats)pensioen besteed en dit percentage zal drastisch moeten stijgen om het pensioen op niveau te kunnen houden. Daarvoor zal het op langere termijn aan de benodigde middelen ontbreken, aldus NN.
Private pensioenen
Uitgezonderd Ierland, Nederland en Denemarken waar ruim de helft van het pensioen afkomstig is van private regelingen, is de rest van Europa grotendeels afhankelijk van dit (dure) omslagstelsel.
“Door de druk in het kader van de Europese Monetaire Unie om overheidstekorten te reduceren, zal een verschuiving plaatsvinden van staatspensioenen naar private pensioenen”, zei NN-directielid Peter van Meeuwen (EB Europa) tijdens de presentatie van de jaarcijfers.
Verder zullen de landen met een staatspensioen hun bedrijven via nieuwe wetgeving gaan verplichten om de op de eigen balans gereserveerde pensioenreserves over te dragen aan externe beheerders: verzekeraars en pensioenfondsen. In ons land is deze verplichting vastgelegd in de Pensioen- en Spaarfondsenwet.
“Als in de Europese Unie het aandeel in de private pensioenen zou toenemen tot de helft van ons land (58%), zou dit pensioenreserves genereren van rond f 6.600 miljard. Daarvan wil NN een graantje meepikken”, aldus Van Meeuwen.
EB-pakket in Spanje
NN wil daarop inspelen door de komende jaren haar EB-pakket aan te bieden in vrijwel alle EU-lidstaten. Begonnen wordt in Spanje waar het concern de grootste buitenlandse verzekeraar is met een marktaandeel van 5% en medio volgend jaar de nieuwe pensioenwetgeving van kracht zal worden. Van Meeuwen: “Dat betekent dat f 25 mld aan pensioenreserves gedurende een overgangsfase moeten worden overgedragen aan verzekeraars en pensioenfondsen”.
Reden genoeg om het bijkantoor in Spanje om te vormen tot een zelfstandige vestiging en met een EB-bedrijf van start te gaan. Italië, Frankrijk en Oostenrijk staan op de nominatie om daarna een EB-bedrijf te krijgen. “Alle EB-vestigingen binnen Europa zullen een paneuropees netwerk gaan vormen zodat ook grensoverschrijdende activiteiten kunnen worden uitgevoerd voor bedrijven met dochters in het buitenland.”
Kritiek op overheid
Kritische geluiden over onder meer het pensioenbeleid liet Maarten Dijkshoorn horen aan het adres van de Nederlandse overheid. Het voornemen om in het kader van het nieuwe belastingstelsel 21e eeuw de aftrek van de lijfrentepremie te gaan beperken, is hem een doorn in het oog. “Het is onbegrijpelijk en onbestaanbaar dat de overheid de fiscale faciliëring wil beperken na deze drie jaar geleden uitgebreid te hebben met bedrijfsspaarregelingen en de goede plannen van Witteveen op de lange baan heeft geschoven. Het wetsvoorstel ligt nu pas bij de Raad van State. Dat had toch sneller moeten kunnen.”
Dijkshoorn liet zich verder kritisch uit over de wijze waarop de overheid nieuwe wetgeving invoert. Volgens hem wordt erg ad hoc gewerkt. “De overheid werkt te gehaast en slordig. Er is te veel sprake van een incidentenbeleid, waarbij pijnpunten via reparatiewetgeving moeten worden weggenomen. Wetten als ANW en Pemba die nauwelijks vijf jaar oud zijn, kennen allebei al een reparatie. En in 2002 zal een volgende Pemba-reparatie nodig zijn, omdat veel bedrijven anders failliet dreigen te gaan, omdat zij dan het alsmaar stijgende premiepercentage van 15% van de loonsom niet meer zullen kunnen opbrengen.”
Ook wees Dijkshoorn op het sluipende gevaar van het ANW-gat en AOW-gat. “In 2015 wordt de AOW volledig geïndividualiseerd, waardoor de partnertoeslag komt te vervallen. De communicatie daarover is minimaal.” Ook dient de overheid continu te informeren over de noodzaak tot ANW-opbouw, vindt hij. “Zo’n 30% van de mensen heeft geen ANW-gatverzekering, 25% heeft het WAO-gat niet afgedekt en 30% van het MKB heeft het ziektewet-gat niet verzekerd.”
Nettowinst
De nettowinst van NN steeg naar f 919 (802) mln, een groei van 14,5%. Over de laatste vijf jaar was de gemiddelde groei 12,2%. “Daarmee beantwoordt NN ruimschoots aan de norm van gemiddeld 10% per jaar die door ING is gesteld”, lichtte directievoorzitter Durk Brands toe.
Het levenbedrijf realiseerde een nettowinststijging van 14% naar f 738 (648) mln; het schadebedrijf zag de nettowinst met 17,5% omhoog gaan tot f 181 (154) mln. Over de laatste vijf jaar gemeten was de toename van de nettowinst 10,4% voor het levenbedrijf, respectievelijk 21,5% voor het schadebedrijf.
Levenbedrijf
De brutopremie van NN groeide met bijna 10% naar f 9.504 (8.700) mln, waarvan alleen al f 7.173 (6.506) mln in het levenbedrijf. De gemiddelde stijging over de laatste vijf jaar bedroeg 7,3%. “Vorig jaar heeft NN er een middelgrote verzekeraar bij gesloten”, zei Brands niet zonder enige trots.
Het concern incasseerde aan premies uit individuele levenpolissen f 3.864 (3.527) mln en uit collectieve verzekeringen f 3.309 (2.979) mln. Over de hoogte van de koopsommen wilde NN geen mededelingen doen.
Voor polishouders kwam vorig jaar f 5,7 (4,9) mld beschikbaar, waarvan aan gegarandeerde rente f 2.725 (2.557) mln, aan overrente f 2.455 (1.842) mln, en aan bedrijfswinstdeling f 535 (490) mln.
Schadebedrijf
Het schadebedrijf dankte het resultaat van f 185 (146) mln met name aan de inkomensverzekering, motorrijtuigenverzekering en brandverzekering.
Een substantieel aandeel in de resultaten van de inkomensverzekeringen vormt de ziektewetpolissen. de afzet van 30.000 polissen aan hoofdzakelijk aan het MKB was vorig jaar alleen al goed voor f 225 mln premie. Brands: “Daarmee is NN veruit de grootste in dit segment”.
Overigens werd in de ziektewettekening een verlies van f 18 mln geleden, vertelde Brands. “Toch is dat verlies relatief beperkt en zeker als je kijkt naar de forse verliezen in de hele branche, mede door premieverlagende acties. Voor dit jaar verwachten we een positief resultaat dankzij onze methode van experience rating, waarbij bedrijven meedelen in de resultaten.”
In de motorrijtuigenverzekering was de cascotekening de winstbrenger en de wa-tekening een verliespost voor NN. “Het wa-resultaat baart ons zorgen, te meer omdat verekeraars nu ook aansprakelijk worden gesteld voor schade door schuldige derden in het kader van de wetten Pemba en Wajong”, aldus Brands.
Minder verging het NN in zorgverzekeringen, waarin voor het eerst verlies werd geleden: f -3 (6) mln. “Dit komt onder meer door de sterke kostenstijging in de gezondheidszorg, terwijl de premies niet zijn verhoogd”, zei Brands. Ook in overige varia werd verlies geleden: f -13 (-15) mln, met name door grotere reserveringen voor aansprakelijkheidsclaims. Nationale-Nederlanden 1997 1996 (in f mln) omzet 16.200 14.500 premie 9.504 8.700 kosten 772 737 nettowinst 919 802 Levenbedrijf brutopremie 7.173 6.506 w.v. individueel 3.864 3.527 collectief 3.309 2.979 nettowinst 738 648 Schadebedrijf brutopremie 2.331 2.194 w.v. inkomen 623 539 motor 518 497 brand 602 588 transport 79 75 zorg 305 302 overige varia 203 193 nettowinst 181 154 technisch resultaat 185 146 w.v. inkomen 97 82 motor 54 25 brand 41 48 transport 9 10 zorg -3 6 overige varia -13 -15

Reageer op dit artikel