nieuws

NMa-excuses

Archief

De medio juni vorig jaar uitgevoerde inval van de NMa bij het Verbond van Verzekeraars en Delta Lloyd heeft een magere oogst opgeleverd. De kartelwaakhond wist zegge en schrijve één verboden prijsafspraak op te sporen, waarbij oorspronkelijk zestien maatschappijen waren betrokken.

Voor de inval bij het Verbond en Delta Lloyd die min of meer het karakter had van een overval, leek de NMa meer dan voldoende excuses te hebben. Zo noemde zij de verzekeringsbedrijfstak in haar eerste Monitor Financiële Sector eind vorig jaar onder de 15% van slechtst presterende branches op het gebied van concurrentie. “Verzekeraars kennen een hoog risico van tekortschietende marktwerking”, luidde het rapport. Ook in de toelichting op de inval bij het Verbond en Delta Lloyd werd benadrukt dat er niet zomaar tot actie is overgegaan. “Alvorens we een inval doen, prikken we echt niet zomaar in de Gouden Gids”, verdedigde de NMa haar ingrijpende maatregel. Gelet op het opsporingsresultaat – één verboden prijsafspraak over een pensioenregeling voor huisartsen en medische specialisten – lijkt de NMa de legitimatie voor haar inval voldoende te hebben aangetoond. Toch valt daar veel op af te dingen. Zo gaat het om een prijsafspraak vanaf 1972 die met medeweten van (de pensioenfondsen van) huisartsen en medische specialisten is gemaakt en waarover van meet af aan maximale openheid is betracht. Als laatste verweer kan worden opgemerkt dat de pensioenregeling ten tijde van het van kracht worden van de Mededingingswetgeving in 1998 al op sterven na dood was en vorig jaar definitief werd geliquideerd. Terecht omschrijft het Verbond de buit van de kartelwaakhond als “een minimaal gebeuren, een mug”. Hooguit een symbolische geldboete is dus in deze situatie op zijn plaats. Los daarvan kunnen wél grote vraagtekens worden geplaatst achter de wijze waarop de NMa is opgetreden. Een met veel machtsvertoon uitgevoerde inval op twee plaatsen, met inzet van dertig opsporingsambtenaren, doet de indruk postvatten dat het “om heel veel gaat” en dat snelheid kennelijk geboden is om bewijsmateriaal veilig te stellen. Als achteraf blijkt dat er slechts één discutabele prijsafspraak boven water is gehaald, moet de vraag worden gesteld of het middel in dit geval niet erger is dan de kwaal. Een met veel machtsvertoon ingesteld onderzoek is absoluut geen positieve reclame voor welke bedrijfstak dan ook. De NMa zou zich daarvan meer bewust moeten zijn. Wellicht kan de NMa een voorbeeld nemen aan haar Europese equivalent die verdachte bedrijven niet bij voorbaat als mogelijke wetsovertreders stigmatiseert, maar eerst de resultaten van haar onderzoek afwacht. Een omzichtiger optreden voorkomt dat de NMa zichzelf te boek stelt als een kartelwaakhond die wél blaft, maar niet bijt. Om de imagoschade voor de verzekeringsbedrijfstak te beperken, is een officiële mededeling dat geen noemenswaardige overtredingen zijn geconstateerd op zijn plaats. Maar op publieke excuses heeft men de NMa tot dusver nog niet kunnen betrappen. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel