nieuws

Nijdige brief van Rekenkamer aan minister Zalm persoonlijk

Archief

Het ministerie van financiën heeft nog geen stappen gezet na ontvangst op 4 november van de nijdige brief van de Algemene Rekenkamer aan minister Zalm persoonlijk.

Onderwerp: de omstreden toegang van de Rekenkamer tot de dossiers van Vie d’Or bij de Verzekeringskamer, met het oog op een onderzoek naar het toezicht door de Verzekeringskamer.
Op grond van onenigheid op grond van Europese richtlijnen over deze toegang hebben het ministerie en de Rekenkamer samen in augustus jl. het oordeel gevraagd aan de Europese Commissie.
Het antwoord van de Europese Commissie is binnengekomen bij het ministerie. Het ministerie heeft op eigen houtje het antwoord geïnterpreteerd (zie AM 21, pag. 3). De interpretatie komt erop neer dat de richtlijnen het beoogde onderzoek normaal gesproken niet toelaten.
De minister heeft nu de Europese Commissie in een tweede brief gevraagd of in geval van faillissement toelaatbaar is dat bepaalde informatie verstrekt wordt aan de minister himself, waarbij de Rekenkamer op basis van vertrouwelijkheid toegang kan krijgen tot de overgelegde gegevens.
De minister heeft zijn interpretatie en zijn nieuwe vraagstelling aan de Europese Commissie medegedeeld aan de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer en aan de Rekenkamer.
De Rekenkamer heeft hierop geantwoord in een persoonlijke brief aan de minister.
De Rekenkamer bestrijdt de interpretatie van de minister. Uit het antwoord van de Europese Commissie blijkt volgens de Rekenkamer, dat de Europese richtlijnen niet beogen om het recht van parlementaire onderzoekscommissies aan te tasten om volgens grondwettelijke bepalingen toegang te krijgen tot vertrouwelijke toezichtsinformatie. “De richtlijnen laten onverlet de bevoegdheid van de Nederlandse constitutionele wetgever om regels te stellen voor het toezicht op de Verzekeringskamer vanwege de wetgever”. Eventuele beperkingen in verstrekking en gebruik van vertrouwelijke gegevens kunnen alleen opgelegd worden aan de hand van het toepasselijke nationale recht.
Het standpunt van de Rekenkamer dat zij onbeperkt toegang heeft tot de bewuste maatschappijgegevens, wordt door de Europese Commissie niet weersproken, schrijft Rekenkamerpresident mr H.E. Koning aan de minister.
Niet tijdig op de hoogte
En hij laat erop volgen: “Wellicht dat dit verschil in interpretatie voorkomen had kunnen worden als u ons tijdig op de hoogte had gesteld van het (gezamenlijk aangevraagde) advies van de Europese Commissie èn overleg met ons had gevoerd over uw reactie aan de Vaste Commissie van Financiën, waarin uw interpretatie van het advies is verwoord”.
De Rekenkamer steunt in haar standpunt mede op een schriftelijk advies van mr P.V.F. Bos, advocaat bij Trenité van Doorne Advocaten en Notarissen in Brussel. Volgens Bos zijn de bewuste Europese richtlijnen niet van toepassing op de Rekenkamer in haar toezicht op de Verzekeringskamer.
In haar brief geeft de Rekenkamer voorts aan minister Zalm in overweging om ter zake advies te vragen aan zijn collega-minister van binnenlandse zaken.
Verder haalt de Rekenkamer de tweede vraagstelling van financiën aan de Europese Commissie bij voorbaat onderuit. “Alleen een ongeclausuleerde toegang kan leiden tot een onafhankelijke gegevensverzameling en daarop gebaseerde onafhankelijke oordeelsvorming”. De oplossing die financiën voorstelt, “tast tevens de in de Grondwet verankerde positie van de Rekenkamer ernstig aan. In die zin achten wij het ongewenst, dat de Rekenkamer zou optreden als ‘inspecteur’ van de minister van financiën”.
“Wij zouden het dan ook op prijs hebben gesteld indien u vooraf met ons had overlegd over eventuele nadere vragen aan de Europese Commissie”, aldus de Rekenkamer.
Rekenkamerpresident mr H.E. Koning: “Een optreden als ‘inspecteur’ van de minister is ongewenst”.

Reageer op dit artikel