nieuws

Nieuwe Hollandse Lloyd verlost van ‘Amerikaanse verstekelingen’

Archief

uit de overgenomen Rheinland-portefeuille

De Nieuwe Hollandse Lloyd (NHL), die begin vorig jaar de Nederlandse portefeuille van Rheinland overnam, heeft een kleine 100, in de jaren zeventig gesloten ‘Amerikaanse’ aansprakelijkheidspolissen overgedragen aan Rheinland in Duitsland.
Er was door beide partijen steeds aangenomen – en ook in contractuele zin vastgelegd – dat de bedoelde polissen reeds vanaf de oorsprong de Duitse Rheinland als risicodrager hadden.
Het ging daarbij om verzekeringen ten name van “verzekeringnemers die in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada zijn of waren gevestigd en volgens het recht van deze landen zijn opgericht en betrekking hebben op in deze landen gelegen aansprakelijkheidsrisico’s.” Na de overname van de betrokken portefeuille is de NHL gebleken, dat een aantal van de betreffende verzekeringen geacht moeten worden door Rheinland AG gesloten te zijn geweest vanuit haar toenmalige vestiging in Nederland. Dit impliceert, dat deze verzekeringen deel hebben uitgemaakt van de door Rheinland AG in 1991 aan Rheinland NV overgedragen portefeuille en vervolgens evenzeer onderdeel hebben gevormd van de door Rheinland NV aan NHL overgedragen portefeuille.
Contacten met makelaars
Volgens directeur mr J.A.H. Westerbeek van NHL is de juridische status van de bedoelde polissen aan het licht gekomen in contacten met makelaars. In materiële zin liep de NHL geen risico, maar formeel was ze wel het loket bij schades.
“Rheinland AG en NHL zijn overeengekomen, dat betreffende verzekeringen, conform afspraak en bedoeling van partijen, alsnog een onderdeel zouden worden van de portefeuille van Rheinland AG, hetgeen een WTV-overdracht voor deze verzekeringen noodzakelijk maakte.” De betrokken portefeuille-overdracht is gepubliceerd in de Staatscourant van 7 februari en – conform de beslissing van de Verzekeringskamer – is voorts bericht verzonden aan de bij de bemiddeling van de betreffende verzekeringen betrokken makelaars.

Reageer op dit artikel