nieuws

Nieuwe Hollandse Lloyd vaart wel bij groei levenbedrijf

Archief

Nieuwe Hollandse Lloyd heeft zich vorig jaar hersteld van de premieteruggang in 1997. Mede dankzij forse groei van het levenbedrijf steeg de brutopremie van de maatschappij naar ruim f 195 (180) mln; de omzet kwam uit op f 235 (217) mln. De nettowinst daalde door hogere kosten naar f 2,2 (2,5) mln.

De brutowinst van Nieuwe Hollandse Lloyd daalde naar f 2,6 (7,1) mln. Als oorzaken voor deze winstdaling noemt de maatschappij een wijziging in de verwerking van koersresultaten (meteen ten laste van resultaat) en extra reserveringen voor het millenniumrisico. “Zonder deze aanpassingen zou het resultaat naar f 11 mln zijn gestegen”, aldus de directie in het jaarverslag.
De beleggingsopbrengst beliep f 38,1 (36,0) mln, inclusief de boekwinst van f 1,2 mln door verkoop aan Delta Lloyd van een minderheidsbelang (12,9%) in DAS Rechtsbijstand. Van de nettowinst ging f 1,2 (1,5) mln naar het Duitse moederbedrijf Victoria (Ergo).
Vangnet
De extra voorziening voor het millenniumrisico was nodig, omdat Nieuwe Hollandse Lloyd niet participeert in de herverzekeraar (met maximum aansprakelijkheid f 1 mld) die door de bedrijfstak is opgericht. “Na ampele overwegingen hebben wij besloten niet aan dit vangnet deel te nemen. Wij zijn ervan overtuigd dat de exposure van onze portefeuille ten aanzien van het millenniumrisico beneden hnet marktgemiddelde ligt en daardoor zouden wij onevenredig veel aan het vangnet moeten bijdragen”, aldus de directie. De maatschappij meent verder dat haar herverzekeringscontracten voldoende garanties bieden om geen gevaar voor haar solvabiliteit te hoeven verwachten.
Schadebedrijf
Door wijziging in herverzekeringscontracten van het schadebedrijf stegen de bedrijfskosten eigen rekening naar f 39,9 (34,1) en de premie eigen rekening tot bijna f 103 (83) mln. Van alle branches floreert de ziekte- en ongevallentekening het meest met een technisch resultaat van f 5,2 (4,8) mln bij een premie eigen rekening van f 13,4 (9,9) mln. Brand kwam uit op een premie eigen rekening van f 17,0 (15,5) mln, maar het technisch resultaat bleef negatief: f -0.6 (-2,9) mln. In Motorrijtuigen steeg de premie eigen rekening fors naar f 50,1 (38,8) mln, dankzij de volledige afbouw van het herverzekeringscontract. De premie eigen rekening van de branche Overige varia groeide naar f 14,8 (10,8) mln; het technisch resultaat daalde van 29 mille positief naar f 2,1 mln negatief. In Transport bleven premie eigen rekening en resultaat redelijk stabiel.
Levenbedrijf
Uitgerust met een nieuw administratiesysteem zegt het levenbedrijf van Nieuwe Hollandse Lloyd klaar te zijn voor verdere uitbouw van zijn portefeuille. De brutopremie nam vorig jaar toe met bijna 29% (+18%) tot f 53,2 (41,3) mln. “Dit is toe te schrijven aan de groei van universal-life/unit-linkedverzekeringen”, stelt de directie. Het grootste deel van de levenpremies van Nieuwe Hollandse Lloyd kwam vorig jaar voor het eerst uit universal-life/unit-linkedgebonden polissen: f 26,7 (17,8) mln.
De periodieke premies kwamen 10% hoger uit: f 30,5 (27,8) mln. De verkoop van koopsomposten verliep nog beter: de premies ineens stegen met 67% naar f 22,7 (13,6) mln. Deze explosieve groei had zijn weerslag tevens in de stijging van de acquisitiekosten tot f 6,1 (5,6) mln. Nieuwe Hollandse Lloyd 1998 1997 omzet 235,2 217,4 brutopremie 195,5 181,0 kosten 56,8 49,4 nettowinst 2,6 7,1 Levenbedrijf brutopremie 53,2 41,3 w.v. koopsommen 22,7 13,6 technisch resultaat -2,6 -1,7 Schadebedrijf brutopremie 142,3 139,7 w.v. ziekte/ongevallen 33,3 32,6 motorrijtuigen 49,1 50,4 transport 12,7 13,8 brand 31,2 28,2 overige varia 15,9 14,7 technisch resultaat 0,2 2,0 w.v. ziekte/ongevallen 5,2 4,8 motorrijtuigen -2,5 0,2 transport 0,3 -0,1 brand -0,6 -2,9 overige varia -2,1 0

Reageer op dit artikel