nieuws

Nieuwe gedragscode voor geldverstrekkers bijna rond

Archief

De Gedragscode Hypothecaire Financieringen wordt na de zomer op een viertal punten aangepast. Daarmee moeten de risico’s voor de klant aanmerkelijk worden ingeperkt. Naar maatregelen ter voorkoming van discriminatie wordt nog gekeken.

Eind vorig jaar werd al bekend dat de gedragscode onder de loep werd genomen, waarbij het Contactorgaan Hypothecaire Financieringen en het Verbond van Verzekeraars overlegden met Financiën. Minister Zalm heeft nu aan de Tweede Kamer laten weten dat de vernieuwde code op hoofdlijnen klaar is en dit najaar van kracht wordt.
Er worden vier maatregelen getroffen om overkreditering te voorkomen. Ten eerste zal voor het sluiten van een tophypotheek – die wordt gedefinieerd als een lening die hoger is dan de marktwaarde van het huis – de consument gewezen gaan worden op de omvang van de mogelijke restschuld en de gevolgen daarvan.
Er is niet voor gekozen om de risico’s van een restschuld te beperken, omdat zo’n risico enerzijds door de Nationale Hypotheek Garantie wordt ondervangen en anderzijds kan worden vermeden door de verkoop van de woning uit te stellen. “Directe beperking van het vermogensrisico zou tot een significante beperking van de mededinging kunnen leiden”, meldt Zalm bovendien aan de Tweede Kamer.
Zelf verantwoordelijk
De tweede maatregel dient om het woonlastenrisico te beperken. Daartoe zullen geldgevers gebruik gaan maken van vaste woonlastenpercentages, gebaseerd op Nibud- en NHG-berekeningen. Verantwoord wordt geacht dat 22% tot 30% van het inkomen aan hypotheeklasten wordt besteed.
Ten derde wordt de toetsrente verlegd van vijf naar tien jaar plus een nader te bepalen opslag. Daarmee wordt voorkomen dat mensen die voor een korte rentevaste periode kiezen, een hoger bedrag kunnen lenen.
De laatste maatregel is dat er een comply-or-explain-principe geldt: geldgevers zijn zelf verantwoordelijk voor het toepassen of afwijken van de code. “Zo wordt gewaarborgd dat een hypotheekverstrekker een reële individuele afweging kan maken en wordt discriminatie voorkomen”, aldus Zalm.
Blocks
Ter voorkoming van discriminatie worden nog nadere aanpassingen gedaan, die dit voorjaar al gaan gelden. Hein Blocks, directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), liet tijdens het vorige week gehouden Hypotheken Event overigens weten er niet van overtuigd te zijn dat discriminatie van hypotheekaanvragers – het zogeheten redlining – op grote schaal plaatsvindt. “Mij zijn alleen een paar gevallen bekend waarbij mensen voor een ander pand minder konden lenen, omdat de executiewaarde lager was getaxeerd.”
Blocks erkende op het congres wel dat ons land in Europees verband riskante hypotheken kent. “De loan-to-value-verhouding is Europees gezien gemiddeld 20%, terwijl dat in ons land 80% is.” Daarbij is overigens niet de actuele waarde meegerekend van meeverbonden beleggingen of levensverzekeringen.
Blocks vindt wel dat extra aandacht moet worden besteed aan de link met consumptief krediet, omdat de gedragscode niet toeziet op bijvoorbeeld leningen die voor consumptieve doeleinden bij kredietverstrekkers worden gesloten op basis van hypothecaire zekerheid.
Geen belemmering
De aangepaste gedragscode ziet Ebbo de Jong, marketingdirecteur bij ELQ, niet als een belemmering voor het verstrekken van hypotheken aan klanten zonder vast inkomen of met een BKR-registratie. “Het prikkelt ons juist om extra zorgvuldig te zijn. Ik zie er ook een kans in om een oplossing te bieden aan mensen die nu bij een consumptief-kredietverstrekker tegen bijvoorbeeld 12% rente een hypotheek hebben lopen. Die kunnen hun maandlasten zo met _ 200 verlagen.”

Reageer op dit artikel