nieuws

Nieuwe bureaustructuur Verbond van Verzekeraars

Archief

Het Verbond van verzekeraars heeft de structuur van het bondsbureau aangepast aan de inmiddels doorgevoerde veranderingen van de vereniging. De nieuwe structuur maakt het eenvoudiger om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen, aldus verbondsdirecteur E. Fischer.

Een centrale stafafdeling, bestaande uit zes personen, gaat zich voortaan bezighouden met strategische beleidsvorming voor het Verbond, een plek waar de langere-termijn visie voor de branche in de gaten wordt gehouden. Daarnaast functioneren een sector ‘belangenbehartiging’, bestaande uit 65 personen, met ondersteuning voor de diverse afdelingen, en een sector ‘algemene zaken’, bestaande uit 62 personen, waaronder behalve bedrijfsmatige ondersteuning ook de afdeling data (CVS, CIS, PV) resorteert. Het is de bedoeling dat de nieuwe structuur met ingang van 1 juli operationeel wordt.
Lagere contributie
Mede dankzij de nieuwe structuur van het bureau en het afstoten van een aantal neventaken, zullen de leden van het Verbond over 1995 voor het eerst minder contributie hoeven te betalen. In 1994 werd er volgens Fischer al 5 á 10% bezuinigd, hetgeen neerkomt op een bedrag van tenminste f 2 mln (op een totaalbedrag van f 48 mln). Ook voor 1995 worden verdere bezuinigingen verwacht. Het personeelsbestand is inmiddels gezakt van 200 naar 175 en moet uiteindelijk tot 165 personen teruggebracht worden.

Reageer op dit artikel