nieuws

Nieuwe beurspolis vervangt ‘kale’ brandverzekering voor bedrijven

Archief

door Hans van Aarle en Cees Kortleve

Vroeger werden op de bedrijvenmarkt voor het merendeel ‘kale’ brandverzekeringen gesloten. In de loop der jaren is daarin geleidelijk een verschuiving opgetreden. Inmiddels heeft 80% van de ‘brandverzekeringen’ een uitgebreide gevarendekking, die in verschillende vormen in omloop zijn. Mede hierdoor bood de in de jaren tachtig geïntroduceerde B en in 1990 herziene – Beursbrandpolis (NBBP) als basispolis onvoldoende mogelijkheden aan de co-assurantiemarkt.
Het grote verschil tussen de NBBP en de Nederlandse Beurspolis voor Uitgebreide Gevaren (NBUG) zit vooral in de dekking. De eerste beperkte zich in de dekking tot brand, ontploffing en blikseminslag; de NBUG biedt behalve voor deze risico’s ook dekking voor ‘uitgebreide gevaren’ als storm-, inbraak- en waterschades.
Daarnaast zit de verandering voornamelijk in de polisredactie B leesbaar, klantvriendelijk, maar ook aangepast aan de actualiteit B en in een duidelijke, overzichtelijke vormgeving. Zo wordt het door het gebruik van arceringen de klant meteen duidelijk gemaakt of iets nu wel of niet gedekt is.
Nieuw is dat deze basispolis gebruikt kan worden voor de verzekering van gebouwen, van inventaris/goederen, danwel voor een combinatie van beiden.
Begripsomschrijvingen
Bij de begripsomschrijvingen (artikel 1) is om de meer dan eens voorkomende discussies over de interpretatie van het artikel over bereddingskosten te voorkomen de polistekst (“…kosten door verzekerde bij of na het voorval…”) aangepast aan de wettekst (“…kosten gemaakt door of namens verzekerde bij een onmiddellijk dreigend gevaar waartegen verzekerd is of daarna gemaakt in verband met maatregelen ter voorkoming of vermindering van schade aan verzekerde zaken”).
Voorts zijn de begripsomschrijvingen in de waardesfeer (nieuwwaarde, herbouwwaarde, vervangingswaarde, verkoopwaarde) anders geredigeerd. Daarbij is de vervangingswaarde aangevuld voor die gevallen waarin geen vervangingsmarkt bestaat. In dat geval wordt de nieuwwaarde aangehouden onder aftrek van een bedrag van technische veroudering of onder aftrek van een bedrag voor economische veroudering. In artikel 8, (schade, omvang van de vergoeding) wordt exact omschreven in welke situatie welke van de hier bovengenoemde waardes van toepassing is.
Bovendien is op grond van adviezen van schadebehandelaars en experts de sloopwaarde als nieuw waardebegrip aan de lijst toegevoegd om de schade-afwikkeling in de praktijk te vereenvoudigen. En is met het oog op vele verschillende gehanteerde begrippen duidelijk omschreven wat deze polis onder Europa verstaat: de landen van de Europese Unie, Andorra, Cyprus, Estland, Hongarije, IJsland, de Kanaaleilanden, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, Polen, San Marino, Slovenië, Tsjechië en Zwitserland.
Gedekte gevaren
De dekkingsomschrijving (artikel 2) inzake ontploffing, blikseminslag en stormschade zorgde voor onduidelijkheid en derhalve voor discussies over het al dan niet gedekt zijn van een bepaalde schade. In de NBUG zijn die zaken beter, duidelijker geformuleerd. Zo is de onleesbare, vele pagina’s tellende toelichting over ontploffing teruggebracht tot een begrijpelijke formulering van ongeveer eenderde pagina A-4.
Bij storm geldt doorgaans een eigen risico per gebeurtenis. Aangezien de windkracht meestal schommelt B dan eens onder, dan eens boven de stormgrens van 14 m/sec B wilden verzekeraars dit soms als meerdere gebeurtenissen zien. In de NBUG wordt als één gebeurtenis aangehouden “het moment van de eerste gemeten windsnelheid van 14 m/sec of meer tot het begin van een periode van ten minste 24 achtereenvolgende uren waarbinnen de windsnelheid 10m/sec of minder is geweest”.
Aan de dekking voor de NBUG is voorts toegevoegd: schade als gevolg van hagel, ook aan de buitenkant van het pand, en door sneeuwdruk. Datzelfde geldt voor schade als gevolg van binnenbraak, indien verzekerde met meerdere bedrijven of instellingen in één gebouw is gevestigd.
Vergoedingen
Wat de bereddingskosten (artikel 4) betreft, geldt een maximale vergoeding, tezamen met de materiële schade van 150% van de verzekerde som voor de betreffende locatie. Ten aanzien van de opruimingskosten wordt als basis gehanteerd een vergoeding van maximaal 10% van de verzekerde som, met een minimum van f 250.000 en een maximum van f 1 mln.
Bij de voorbereiding van de NBUG heeft de betreffende commissie tevens de in de markt levende onduidelijkheid over de vaste taxatie (art 275 WvK) meegenomen. In overleg met vertegenwoordigers van taxateurs is overleg gevoerd en overeenstemming bereikt over een richtlijn voor de te hanteren waardebegrippen voor de taxatie van diverse categorieën van gebouwen en inventaris/goederen. Ter controle op de naleving van de richtlijn is in de NBUG een fiatteringseis voor verzekeraars opgenomen en een aantal bepalingen waarin de voortaxatie haar geldigheid verliest, bijvoorbeeld bij verandering van bestemming.
Aangezien bedrijven steeds vaker meerdere vestigingsadressen op één polis onder brengen is in artikel 9 toegevoegd dat het ‘verbruggen’ van verzekerde sommen van andere locaties naar de locatie waar de schade zich heeft voorgedaan slechts is toegestaan tot maximaal 130% van de laatst bij verzekeraars bekende verzekerde sommen van de betreffende schadelocatie bereikt is.
Mededelingen
Bij de NBBP ’90 beriepen verzekeraars zich bij een afwijzing nog wel eens op het feit dat zij niet op de hoogte waren van bepaalde door verzekerde gedane mededelingen. In de NBUG ’98 wordt dit ondervangen door de toevoeging dat ook mededelingen door verzekerde rechtsgeldig kunnen geschieden aan de makelaar. In deze vorm kan worden gesproken van een gangbare makelaarsclausule.
Nieuw is voorts dat in artikel 17 wordt toegevoegd dat verzekeraars de overeenkomst drie maanden voor de premievervaldag geheel of gedeeltelijk kunnen beëindigen indien “het schadeverloop door frequentie en soort schaden aanzienlijk slechter blijkt te zijn dan mocht worden verwacht en/of indien de beschikbare capaciteit (voor alle soortgelijke risico’s) terugloopt”.
In verband met de veelheid aan internationale contracten in het co-assurantiecircuit is in de NBUG voor alle duidelijkheid omschreven dat op verzekeringscontracten het Nederlands recht van toepassing is.
Aanpassingen
Bij de NBUG-commissie zijn nog enkele suggesties voor aanpassingen ingediend. De commissie, bestaande uit Hans van Aarle (Schlencker), Cees Kortleve (AON), Hans van der Klein (Royal Nederland), Frans van der Waal (UAP-NieuwRotterdam) en Nico den Hollander (ABN Amro), zal zich binnenkort hierop beraden, waarna de NBUG op 1 mei in definiteve vorm beschikbaar zal zijn. Voorts zal de commissie de mogelijkheid onderzoeken om binnen een jaar een beurspolis voor brandbedrijfsschadeverzekeringen te ontwikkelen.
Hans van Aarle is voorzitter van de Stuurgroep Brand van de Verzekeraarssectie van de VNAB. Cees Kortleve is voorzitter van de Technische Commissie Brand van de Sectie Makelaars ter Beurze NVA.

Reageer op dit artikel