nieuws

Nieuw plan Breekijzer bewijst groeiende behoefte aan juridische

Archief

dienstverlening

Naar aanleiding van het artikel in Assurantie Magazine van vorige week over het initiatief van Breekijzer om op commerciële basis rechtshulp aan particulieren aan te gaan bieden, is ARAG om een reactie gevraagd. De plannen van Breekijzer vormen een goede aanleiding om in breder verband op de ontwikkelingen in de Rechtsbijstandmarkt in te gaan.
Op het gebied van rechtsbijstandverzekeringen is de markt nog lang niet verzadigd. Een klein aantal Nederlanders (slechts 10%) heeft een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Dit aantal stijgt snel en kan procentueel gezien doorgroeien tot 40%. Steeds meer consumenten raken overtuigd van het nut van een rechtsbijstandverzekering. Dat is niet verwonderlijk, omdat het aantal juridische conflicten de laatste jaren flink is toegenomen. De consument wordt mondiger en komt vaker op voor zijn belangen. Daar komt bij dat onze samenleving ‘verhardt’. De Nederlander is steeds sneller geneigd zijn standpunt te verdedigen en zijn gelijk te halen.
Momenteel staat de rechtsbijstand erg in de belangstelling. Je hoeft de krant maar open te slaan en de voorbeelden komen je tegemoet. Ook televisieprogramma’s als Kassa, Breekijzer, De Rijdende Rechter en de Consumentenman illustreren de toegenomen juridisering van de samenleving.
Bij de consument bestaat een belangrijke behoefte aan rechtsbijstandverzekeringen en wordt ook de behoefte aan andere vormen van juridische dienstverlening, buiten de traditionele kanalen zoals de advocatuur, steeds groter. De vele recente initiatieven in de markt tonen dit aan.
Verschil
Ook het plan van Breekijzer om een stichting op te richten die zich gaat bezighouden met juridische hulpverlening op commerciële basis is in dit kader een voorbeeld. Los van de vraag of dit nu een verzekering gaat worden of niet. In dit verband is het goed om op te merken dat er een belangrijk verschil bestaat tussen juridische dienstverlening in het kader van een verzekering en juridische dienstverlening tegen afzonderlijke betaling, buiten een verzekering om. Verzekeren betekent dat de klant jaarlijks een premie betaalt terwijl onzeker is of de risico’s waarvoor men zich verzekert zich ook daadwerkelijk zullen voordoen. Doet zich echter een risico voor, dan zullen alle kosten voor de behandeling van dat geschil voor rekening komen van de verzekeraar. Dit in tegenstelling tot juridische dienstverlening op notabasis of op abonnementsbasis, waarbij de kosten van behandeling volledig betaald moeten worden.
Al deze ontwikkelingen leiden tot een gezonde concurrentie tussen de verschillende dienstverleners. De groeiende behoefte aan een veelheid van vormen aan juridische dienstverlening is duidelijk en voor ARAG aanleiding om te bezien op welke wijze het beste op deze ontwikkelingen kan worden ingespeeld. Uitgangspunt voor ARAG blijft hierbij de huidige filosofie. Dat betekent dat beschermen, samenwerken en anticiperen in een alsmaar complexer wordende maatschappij de kernbegrippen in de strategie blijven.
In de onlangs verschenen corporate brochure van ARAG wordt deze visie verwoord en in beeld gebracht. Uitgangspunt is de toegenomen complexiteit van de maatschappij waardoor voor bedrijven en particulieren de kans op een juridisch conflict toeneemt. ARAG biedt producten aan waardoor mensen zich beschermd voelen. ARAG werkt daarbij nauw samen met het intermediair, de advocaten uit het ARAG Advocatennetwerk en andere deskundigen. Door die samenwerking kan ARAG garanderen dat voor de verzekerden alles in het werk wordt gesteld om juridische conflicten succesvol af te ronden. De laatste pijler onder de filosofie van ARAG is anticiperen. Hiermee wil ARAG aangeven dat zij inhaakt op veranderingen in de maatschappij door het ontwikkelen en aanbieden van nieuwe producten. Niet alleen inspelen op trends, maar vooral proberen deze voor te zijn, is hier van belang.
Diverse aanbieders in de rechtsbijstandmarkt kunnen op een aantal aspecten met elkaar vergeleken worden. Voorbeelden van deze aspecten zijn de veelvormigheid aan juridische diensten, de klantgerichtheid, de oplossingsgerichtheid en de juridische kwaliteit. Een belangrijk aspect in het aanbieden van juridische hulp is de kwaliteit van de advisering en de verhouding tussen de prijs en prestatie. ARAG kan zich hierbij beroepen op jarenlange deskundige ervaring en veel specialistische kennis van de eigen juristen en de advocaatkantoren waar mee wordt samengewerkt.
Ontevreden
Zoals in elke branche zijn er ook in de rechtsbijstandmarkt voorbeelden te vinden waarbij de klant niet tevreden is over de geleverde diensten. Over het algemeen kan echter gesteld worden dat de rechtsbijstandverzekeraars naar grote tevredenheid van de verzekerden handelen. Dit wordt onder andere gestaafd door een onderzoek van het EIM van 1997 en een onderzoek van het Verbond van Verzekeraars van 1998. Hierin komt naar voren dat rechtsbijstandverzekeraars op het gebied van de prijs/kwaliteitverhouding zeer goed scoren, aanmerkelijk beter dan de commerciële advocatuur. Ook in de klanttevredenheidsonderzoeken die ARAG zelf laat uitvoeren, komt als algemeen beeld naar voren dat de verzekerden de kwaliteit van de dienstverlening als ruim voldoende beoordelen. Dat neemt niet weg dat ARAG continue werkt aan de verbetering en het optimaliseren van haar dienstverlening. Dat andere aanbieders en nieuwkomers in deze markt ons daarbij scherp houden, is voor ARAG een extra stimulans te streven naar nog meer verbetering in de dienstverlening ten opzichte van andere aanbieders.
ARAG Rechtsbijstand
Eurydice Hermans
Marketingcommunicatie manager

Reageer op dit artikel