nieuws

Niet alleen woorden maar ook daden ter beperking van personenschadelast

Archief

Er is dit voorjaar niet alleen een hausse in woorden over het voorkomen en beperken van personenschade, er zijn ook daden. Zo is begin deze week het startsein gegeven voor een proef met een helikopter-traumateam. Niet alleen kan dit in een aantal gevallen levens helpen redden, de snelle hulp kan ook leiden tot beperking of voorkoming van blijvende invaliditeit.

De 2,5 jaar durende proef is een initiatief van de ANWB en het VU-ziekenhuis in Amsterdam, en wordt onder meer door het Verbond van Verzekeraars gesubsidieerd. Het experiment, binnen een straal van 50 kilometer rond Amsterdam, moet leren “of de snelle inzet van een traumateam per helikopter een nuttige toevoeging is aan de bestaande hulpverlening ter plekke.”
FOV-studiedag
De aan het VU-ziekenhuis verbonden chirurg dr P. Hustinx was op 9 maart een van de inleiders op de FOV-studiedag ‘Het maatschappelijk belang van reïntegratie’. Hij wees er op, dat de keten voor de beperking van arbeidsongeschiktheid na een ongeval begint bij de ambulancedienst.
Hustinx: “Steeds vaker verricht het ambulancepersoneel handelingen die het leed voor het slachtoffer verkleinen en soms zelfs levensreddend zijn. Belangrijk is de keuze die het ambulancepersoneel maakt voor het ziekenhuis waar het slachtoffer naar toe wordt gebracht. Een patiënt(e) met mogelijk hersenletsel kan beter 10 km verder worden vervoerd naar een ziekenhuis met neuro-chirurgische faciliteiten dan naar een klein ziekenhuis zonder adequate opvangmogelijkheden.”
Psychlogische kant
Behalve de medisch-technische kanten wordt een zeer belangrijk aspect gevormd door de psychologische kant van het ongeval, aldus Hustinx.
“Aandacht van de omgeving en hulp bij acceptatie van het eventueel ontstane verlies van lichaamsfuncties is van het allergrootste belang. Positief denken door te benadrukken wat men nog wèl kan en niet door te benadrukken wat men níet meer kan, kan patiënten helpen het ongeval en de gevolgen ervan gemakkelijker te verwerken.” Voor een goede en zo snel mogelijke reïntegratie van een ongevalsslachtoffer – zover medisch mogelijk en verantwoord – is het van belang op het juiste moment in een aantal gevallen een arbeidsdeskundige in te schakelen. “Direct contact tussen arts en arbeidsdeskundige kan misschien leiden tot een in een vroeger stadium verkregen inzicht in de beperkingen in de toekomst van het slachtoffer, zodat specifieke problemen voor zijn/haar werk beter ondervangen kunnen worden en eventuele noodzakelijke herscholing in een eerder stadium kan worden gestart”, aldus Hustinx. “Na een ernstig ongeval zijn veel patiënten lange tijd uitgeschakeld door ziekenhuisopname en revalidatie. Perioden van 6 tot 12 maanden voor herstel zijn geen uitzonderingen. In deze herstelfase kan misschien al begonnen worden aan reïntegratie van het slachtoffer, zodat uiteindelijk de patiënt(e) sneller zijn normale sociale en werkleven kan hervatten.”
Diverse trajecten
Een ongevalspatiënt(e) kan met diverse verzekeringen en wetten te maken krijgen. Hustinx: “De hele weg van herstel is eigenlijk onderverdeeld in diverse trajecten en op elk traject zijn specifieke wetten en verzekeringen van toepassing. De effectiviteit van de totale behandeling en reïntegratie van een persoon na een ongeluk in het normale leven lijkt hierdoor in het gedrang te komen. Vooral een gemeenschappelijke financiële onderbouwing van het gehele proces van herstel en reïntegratie vanuit de diverse wetten en verzekeringen zou dit proces ten goede komen.” Mevrouw R. Artoos, register-arbeidsdeskundige (Bureau Terzet), sprak over de diverse disciplines waarmee een slachtoffer in aanraking komt. “Binnen een reïntegratie-project heeft men te maken met verschillende disciplines: de medische (behandelaren, medisch adviseurs), de bedrijfsverenigingen, de beroepskeuze-adviseurs, de arbeidsdeskundigen of de begeleiders en bemiddelaars.” Voor de cliënt is het vaak een onontwarbare kluwen, met veel regeltjes en wetten, waaraan men geen touw kan vastknopen. Artoos: “Bovendien wordt de cliënt vaak geconfronteerd met tegenstrijdige adviezen (rusten en niets doen versus werken), diverse uitkomsten van arbeidsongeschiktheidspercentages, enzovoort. Hoe meer deze deskundigen samenwerken en vanuit de eigen invalshoek een steentje bijdragen, hoe groter de kans op eenduidigheid en op succes”.
Audaletmiddag
De gang van zaken in het schaderegelingsproces kwam ook aan de orde tijdens een demonstratie- en voorlichtingsmiddag van Audalet, ontwikkelaar en leverancier van rekenmodellen.
Audalet heeft als doelstelling de complexiteit van de personenschaderegeling beheersbaar te maken. Daarom buigt dit instituut zich momenteel over de kwaliteit van het schaderegelingstraject, maakte business-manager J. van Beek duidelijk. Van Beek kondigde de ontwikkeling van een procesmodel aan. Alle partijen zijn het er volgens hem over eens, dat objectieve richtlijnen voor de kwaliteit van de schaderegeling dringend gewenst zijn. Later liet Van Beek ons weten, dat het maken van een procesmodel een gewaagde stap is, maar dat deze simpelweg nodig is. “Het is toch eigenlijk te gek voor woorden”, zo leidt hij een vergelijking in. “Als je een huis gaat kopen, zijn de procedures met allerlei waarborgen omkleed. Maar bij de (personen)schaderegeling zijn er nul waarborgen. Iedereen kan morgen schaderegelaar worden”.
Kwaliteit van personenschaderegeling
Onder het motto ‘Kwaliteit en kosten van het personenschaderegelingsproces. Wie is tevreden?’ houdt Audalet op 10 mei een symposium. Kernvraag is: Kunnen in Nederland de kosten van het schaderegelingsproces met vele miljoenen guldens worden verlaagd, terwijl de kwaliteit van de schaderegeling tegelijkertijd toeneemt?
Ook zal het aspect ‘certificering’ aan de orde worden gesteld.
Business-manager J. van Beek wees er tijdens de Audalet-middag op, dat de schaderegelaars omkomen in het werk, met alle ongewenste vertraging van dien.

Reageer op dit artikel