nieuws

‘Niet alleen touroperators zijn slecht verzekerd’

Archief

‘Hierbij reageer ik, overigens à titre personnel, op het artikel “Veel touroperators niet goed verzekerd” (AM 2 van 24 januari), inzake de brand die heeft plaatsgevonden in Nieuwveen waarbij voorraden van opgeslagen reisgidsen verloren zijn gegaan. Voor de goede orde: als assurantiemakelaar van een van de grotere touroperators zijn wij als Kruit Assurantiën bij deze schade betrokken.

Met name wil ik commentaar leveren op de zinsnede “als dat zo is, zijn het (de touroperators, red.) bepaald geen goede ondernemers”. Hierbij plaats ik een aantal kanttekeningen, met name wat de rol van de assurantietussenpersoon kan zijn bij het onderbrengen van een dergelijk risico.
In het Burgerlijk Wetboek artikel 7:600 wordt de aansprakelijkheid van de bewaarnemer omschreven. In het kort komt dit er op neer dat de bewaarnemer de verplichting heeft de zaak te bewaren, alsmede de verplichting de zaak in de staat waarin deze zijn ontvangen weer terug te geven. Uiteraard kunnen partijen hiervan afwijken. Dit kan eventueel door het hanteren van leveringsvoorwaarden, hier omtrent moet dan wel tussen partijen communis opinio worden bereikt. Met andere woorden de leveringsvoorwaarden moeten specifiek worden overhandigd (lees: de contractpartner moet daadwerkelijk in staat worden gesteld hiervan kennis te nemen!). Kortom, het alleen melden dat er leveringsvoorwaarden zijn (op te vragen bij de K.v.K.) is mijns inziens onvoldoende. Overigens staat er in de betreffende leveringsvoorwaarden alleen vermeld dat de goederen niet door TWI zijn verzekerd, echter over aansprakelijkheid wordt niets gemeld.
Verzekeringstechnisch wil ik dan ook opmerken, dat het raadzaam zou zijn om voor TWI een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten met doorhaling van de opzichtclausule en, indien de verzekerde som niet toereikend zou zijn, eventueel een uitgebreide brandverzekering, mogelijk op premier risque basis. In het onderhavige geval is hier kennelijk niet voor gezorgd.
Met bovenstaande wil ik dan ook betogen dat er voor een tussenpersoon een belangrijke rol is weggelegd inzake de advisering; hoe wordt er met leveringsvoorwaarden omgegaan en de daarbij af te sluiten verzekeringen in samenhang met de verplichtingen zoals eerder is weergegeven in het Burgerlijk Wetboek.
Gelet op de complexe materie, lijkt mij de reactie van het assurantiekantoor Ascol Verzekeringen (de assurantieadviseur van het distributiecentrum TWI, red.) wat al te optimistisch!
Ik concludeer dan ook, dat deze zaak niet zo eenvoudig ligt zoals min of meer in het artikel door Ascol wordt gesuggereerd.
Ik besef dat dit een summiere uiteenzetting is, waarbij veel aspecten, zoals overmacht etcetera niet aan de orde zijn geweest. Echter, dat is ook niet het doel van deze reactie, maar wel om het een en ander iets meer te nuanceren en… ter lering en vermaak.
E. Kruit, Kruit Assurantiën,
Ridderkerk

Reageer op dit artikel