nieuws

Nefeb en SAR worden het niet eens over één EB-register De Nederlandse

Archief

Federatie van Employee-Benefitsadviseurs (Nefeb) en de Stichting Assurantie Registratie (SAR) kunnen het niet eens worden over een gezamenlijk register voor employee-benefitsadviseurs

Nefeb-bestuurslid Jan Willem van Woudenberg vindt dat er synergievoordelen moeten zijn als de SAR en Nefeb één register voor employee benefits (EB) of pensioenregister gaan voeren. “Voor de administratieve afhandeling hoeven we niet samen te gaan. Onze zeventig leden, kunnen we administratief zelf wel behappen. Waar het om gaat, is dat er op andere vlakken synergie moet zijn, bijvoorbeeld op het gebied van permanente educatie en vrijstellingen.” “Het Register Pensioenadviseurs (RPA) van de SAR accepteert daarnaast alleen maar assurantietussenpersonen en geen HRM-adviseurs die pensioen- of EB-deskundigheid bezitten. Dat is voor ons niet acceptabel.” Verder vindt Nefeb dat het niveau van het RPA “te licht” is. Het ontbreken van eind- en toetstermen voor het register is voor de federatie aanleiding om af te zien van samenwerking. “Ook is er geen onderscheid in niveaus. Als je een master in pensioenadvisering hebt, is dat in het RPA niet te zien”, aldus Van Woudenberg. Om toch tot een nieuw pensioenregister te komen, is Nefeb in gesprek met de VH Pensioengroep van Paul van der Heide. “Dit register moet de pensioenadviseur in staat stellen om zich met zijn hogere adviesniveau te onderscheiden in de pensioenmarkt”, aldus Nefeb. Donatie De Nefeb voelt zich onheus bejegend door de NVA. “De NVA heeft een substantiële donatie voor het EB-register toegezegd. Nu worden er plotseling voorwaarden verbonden aan die donatie en dat is dat we samen moeten gaan met de SAR, die door de NVA wordt gefinancierd. Wij gaan niet samen met de SAR om die kar met geld binnen te halen”, aldus Van Woudenberg. Teleurgesteld Zowel de NVA als de RPA zijn teleurgesteld over de uitlatingen van Nefeb. NVA-directeur Niels Mourits: “Vorig jaar heeft de Nieuwe Hollandse Lloyd een bedrag van ? 5.000 ter beschikking gesteld aan de intermediaire organisaties met als doel e professie van de EB-adviseur naar een hoger plan te brengen. Na overleg met de NBVA heeft de NVA het voortouw genomen om de mogelijkheden van een EB-register te onderzoeken. Vervolgens bleek dat er al een EB-register was, dat is opgezet door de Nefeb. Ik heb toen gesprekken gevoerd met de Nefeb en daaruit kwam naar voren dat het zinvol zou zijn om de krachten te bundelen. Ofwel dat Nefeb en de SAR zouden gaan samenwerken. Daarop zijn er volgens mij constructieve gesprekken gevoerd tussen de SAR, respectievelijk RPA, en de Nefeb. Nu komen zij plotseling naar buiten met deze berichten.” Volgens Mourits is het een aperte onjuistheid dat die ? 5.000 rechtstreeks naar de Nefeb zou gaan. “Dat kan helemaal niet, want dat geld is niet op onze rekening gestort. Wij zijn in gesprek met Reaal, de rechtsopvolger van de Nieuwe Hollandse Lloyd, om te zien hoe we die ? 5.000 gaan aanwenden, gezien het feit dat er al een EB-register is.” Mourits is verbolgen over de uitspraak van de Nefeb dat de NVA de SAR zou financieren. “Ook dat is beslist onjuist. De SAR is volledig onafhankelijk van de NVA en wordt al helemaal niet door ons gefinancierd.” RPA RPA-voorzitter Ted Bosman is net als Mourits onaangenaam verrast door de berichten die Nefeb verstuurd heeft. “Wij hebben een constructief gesprek gevoerd waaruit bleek dat zij naast het EB-register nog een aantal andere activiteiten ontplooien, zoals onder meer opleidingen, terwijl de SAR er vooral is voor het bewaken van de kwaliteit van de beroepsgroep. Uit het gesprek kwam ook naar voren dat er overlap bestaat tussen employee-benefitsadviseurs en pensioenadviseurs. De Nefeb staat op het standpunt dat de EB-adviseur meer gezien moet worden als een generalist op pensioengebied en dat voor diepgaande pensioenvraagstukken de pensioenadviseur in beeld komt. Dus volgens ons waren er duidelijke scheidslijnen vastgesteld.” “Nu blijkt dat de Nefeb naar aanleiding van dat gesprek een brief gestuurd heeft naar de SAR. Die brief heeft mij nooit bereikt. En als donderslag bij heldere hemel komen deze persberichten, waarin staat dat de RPA te licht is bevonden en dat ze gesprekken aangaan met Paul van der Heide voor een nieuw pensioenregister. Dat staat echt haaks op wat wij besproken hebben”, aldus Bosman. “Op onze website staan duidelijk de leerdoelen omschreven. Aan de hand daarvan kan men bepalen wat men moet beheersen. De SAR is verder geen ‘onderclubje’ van de NVA. Wij worden niet gefinancierd door de NVA. Ook is het onjuist dat alleen assurantietussenpersonen zich kunnen inschrijven voor het register. Het pensioenregister staat open voor iedere adviseur, ook zonder assurantie-inschrijving.” Bosman gaat er vanuit dat er nog wel een gesprek mogelijk is met de Nefeb. “Niemand is gebaat bij meerdere pensioenregisters.” Kennistoets De RPA, het Register Pensioenadviseurs van de SAR, introduceert 1 juni een tweejaarlijkse kennistoets. Deze toets legt de nadruk op praktische vaardigheden. Bij de RPA zijn inmiddels driehonderd pensioenadviseurs aangesloten. Zij konden gebruikmaken van het overgangsregime waarbij het overleggen van diploma’s en aantonen van ervaring voldoende was. Vanaf 1 januari van dit jaar is de titel RPA alleen weggelegd voor adviseurs die slagen voor de kennistoets en over de juiste diploma’s en ervaring beschikken. De kennis van erkende adviseurs wordt voortaan tweejaarlijks getest met de kennistoets. De RPA heeft bewust niet gekozen voor een systeem van permanente educatie. Dat wordt gezien als middel om de kennis op peil te houden, terwijl de RPA naar een constant hoog kennisniveau streeft. De toets is ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Examens Financiële Dienstverlening, die de toets ook zal afnemen.

Reageer op dit artikel