nieuws

NCM spekt schatkist, maar draait zelf met verlies

Archief

Voor de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM) was 1995 een opmerkelijk jaar. De kredietverzekeraar leed voor het eerst sinds 1983 verlies. Dit verlies bedroeg f 4,8 mln. In 1994 werd nog f 9,9 mln winst behaald. Daar tegenover stond het positieve resultaat voor rekening van de staat. Voor het eerst sinds begin jaren tachtig hoefde de staat niet bij te springen, maar kon f 364,2 mln in de schatkist worden gestort.

Het verlies van NCM is het gevolg van de f 44,8 mln die de organisatie ten laste van het resultaat van 1995 bracht. Dit bedrag heeft onder meer betrekking op afwaarderingen van het overtollige deel van het onroerend goed in Amsterdam, op het treffen van voorzieningen in het kader van een strategische heroriëntatie en op de implementatiekosten van het nieuwe Buyer Underwriting System.
De positieve cijfers voor de staat zijn voornamelijk het resultaat van sterk gedaalde schadevergoedingen (f 591,1 mln minder) en van een stijging van de opbrengsten (f 147,1 mln). Verwacht wordt dat deze positieve tendens zich voortzet, omdat het de laatste jaren een aantal schuldenlanden economisch een stuk beter gaat. Vooral de Zuidoostaziatische regio blijft zich als trekpaard van de wereldeconomie manifesteren.
De door NCM verzekerde goederen- en dienstenleveranties stegen in 1995 met 7% tot f 186,0 mld (f 173,2 mld). Deze stijging weerspiegelt het grotere aandeel van NCM op de internationale markt. De omzet liep echter terug met 6% tot 850,7 mln (f 901,3 mln). Deze teruggang werd veroorzaakt door het teruglopen van de premie-inkomsten voor rekening van de Nederlandse en, in mindere mate, de Britse staat. Deze premie-inkomsten bedroegen voor 1995 f 63,8 mln (f 146,9 mln). Het premie-inkomen voor particuliere rekening vertoonde wel een stijgende lijn: f 699,7 mln in 1995 tegenover f 671,8 mln in 1994. De omzet van de overige dienstverleningen en beleggingsopbrengsten bedroeg f 87,2 mln (f 82,6 mln).
Het jaarverslag van NCM staat naast de opmerkelijke financiële cijfers stil bij een aantal personele veranderingen. In 1995 overleed drs Th.A.J Meys. Tien jaar lang was hij voorzitter van de Raad van Commissarissen. Mr R.W.J. Groenink volgde hem op. Voorzitter van de Raad van Bestuur H.H.M. Groen is opgevolgd door drs M.J. Hulshoff.

Reageer op dit artikel