nieuws

NBvA: verzekeraars moeten zelf ook uvi’s oprichten

Archief

NBvA: verzekeraars moeten zelf ook uvi’s oprichten

De verzekeringsbedrijfstak moet zich danig blijven roeren en alert inspelen op ontwikkelingen in sociale verzekeringen. Verzekeraars zouden onder meer eigen uitvoeringsinstellingen (uvi’s) kunnen oprichten. Dit idee opperde NBvA-voorzitter mr A.A. van Voorst Vader op de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst in Bussum.
In een goed gevuld theatergebouw ’t Spant, waar meer dan zeshonderd leden, relaties en genodigden naar toe waren gekomen, zei Van Voorst Vader dat de oprichting van uvi’s door verzekeraars “een sterke zet zou kunnen zijn”.
De particuliere verzekeraars kunnen vanaf het jaar 2000 meedingen op de vrijkomende markt voor de uitvoering van diverse regelingen, aldus de NBvA-voorman. “Met als grote voordelen dat de regie op dit terrein in eigen hand blijft en dat alle contacten van de werkgever via het intermediair kunnen blijven lopen.”
Hij acht het van belang voor de gehele bedrijfstak dat tegenspel wordt geboden aan de huidige uvi’s die al dan niet met inzet van publieke middelen actief worden op het terrein van verzekeraars en het intermediair. “De eerste ongewenste effecten hebben wij al kunnen zien. Als de overheid maar zorgt voor een level playing field kan er op dit terrein nog veel bereikt worden.”
Inconsistent beleid
Die overheid kwam er in de nieuwjaarsrede niet best van af. Van Voorst Vader verweet de overheid geen consistente visie en bijbehorend beleid te hebben met betrekking tot het ondersteunen van het vertrouwen in de bedrijfstak. “Wij vragen ons dan ook wel eens af wat de overheid eigenlijk wil”, verwoordde Van Voorst Vader de gemengde gevoelens van de NBvA op dit punt.
Ter illustratie noemde hij enerzijds de verdergaande deregulering door de overheid, en anderzijds haar grotere neiging tot meer gedetailleerde regelgeving of zelfregulering op het terrein van verzekeringen en financiële dienstverlening. Ook het creëren van een opvangregeling voor levensverzekeraars, en mogelijk voor schadeverzekeraars, staat haaks op uitspraken van dezelfde overheid bij monde van topambtenaar Geelhoed dat omwille van marktwerking in principe een faillissement van een verzekeraar moet kunnen.
Pro-actief optreden
Om nieuwe ontwikkelingen niet bij voorbaat af te wachten, is de NBvA voorstander van een pro-actief optreden door de bedrijfstak. De door het Verbond gelanceerde gedragscode Rendement en risico, hoezeer voor verbetering vatbaar, vindt de NBvA een goed voorbeeld daarvan.
Op datzelfde terrein van levensverzekeringen en pensioenen zou nog meer ‘pro-actief’ kunnen worden opgetreden, zei Van Voorst Vader. “In steeds sterkere mate wordt het signaal afgegeven dat de consument meer inzicht zou willen hebben in de verhouding tussen opbrengsten en kosten. Wat die signalen ook waard zijn, het kan zeker geen kwaad op korte termijn te onderzoeken of het voor verzekeraars en intermediair mogelijk is de nadelige bijeffecten van de huidige systematiek te ondervangen, zonder de goede kanten ervan aan te tasten.”
Evaluatie Wabb
Op de “onzalige voornemens” van het kabinet ten aanzien van de Wabb, en in het bijzonder de regels op het gebied van de beloning, ging de NBvA-voorzitter niet in.
Wel voerde hij een pleidooi voor handhaving van de huidige minimum vakbekwaamheidsvereisten, c.q. voor verdere aanscherping daarvan. “Met het oog op de zwaarder wordende eisen en de uitbreiding van de kennisgebieden is er zelfs veel voor te zeggen de wettelijke eisen te verzwaren en te verbreden”, zei Van Voorst Vader. Hij dacht bij verbreding vooral aan de financiële dienstverlening die in toenemende mate samenhangt met de assurantiebemiddeling.
NBvA-voorzitter Van Voorst Vader …pro-actief optreden…
De zaal in theatergebouw ’t Spant was met ruim zeshonderd aanwezigen goed gevuld.
NBvA-kantoren zien terug op goed 1996
Bij de NBvA-kantoren is het provisie-inkomen vorig jaar met gemiddeld 14,5% toegenomen, zo is naar voren gekomen uit de jaarlijkse enquête onder de leden. De provisies uit levensverzekeringen namen met 20,3% toe, uit schade met 12,8% en uit nevenactiviteiten met 14,8%, waarbinnen de provisie uit hypotheken 18,2% groeide. Het aantal relaties groeide met gemiddeld 9,2% toe en het aantal polissen met 9,8%. De kosten stegen met 10,2%. Deze relatief hoge kostenstijging wordt vooral toegeschreven aan de personeelsgroei van ongeveer 13%. Het bedrijfsresultaat lag gemiddeld 27,2% hoger dan in 1995. Voor 1997 zijn de NBvA-leden eveneens positief gestemd. Zo verwacht 80% een verdere inkomensgroei en rekent 71% op een verbetering van het bedrijfsresultaat. Meer dan in 1996 verwacht men de kosten in de hand te kunnen houden. Bijna 40% voorziet gelijkblijvende of zelfs dalende kosten. Dit houdt verband met een gematigder verwachting met betrekking tot de personeelsgroei. Door ‘slechts’ één op de vijf kantoren wordt dit jaar een toename van het personeelsbestand voorzien.

Reageer op dit artikel