nieuws

NBVA komt met extra bepalingen zorgplicht

Archief

De NBVA heeft enkele aanvullende bepalingen over zorgplicht opgenomen in de Informatieset Samenwerkingsovereenkomsten. In deze bepalingen is duidelijk vastgelegd dat de tussenpersoon geen verlengstuk is van de verzekeraar.

Als toelichting op deze aanvullende bepalingen zegt de NBVA dat bij de voorbereiding van de Informatieset voor zover mogelijk is geanticipeerd op de discussies met de Autoriteit Financiële Markten over het gedragstoezicht bij verzekeraars en financiële adviseurs. “In dit kader is het van groot belang gebleken te voorkomen dat verzekeraars een zorgplicht opgelegd krijgen, die inhoudt dat de offrerende verzekeraar het risico-analyseonderzoek en het daarmee verbonden advies van de tussenpersoon op validiteit zou moeten toetsen. De verzekeraar en het intermediair hebben er belang bij dat hun positie in deze zo goed mogelijk gewaarborgd wordt.”
Zorgplicht
Hieronder volgt letterlijk de tekst van de aanvullende bepalingen met betrekking tot de zorgplicht. De NBVA heeft deze al toegezonden aan de leden en de verzekeraars die de Informatieset besteld hebben.
“Bemiddelaar kan gedurende de looptijd van deze overeenkomst en op de voorwaarden zoals bepaald in deze overeenkomst adviseren en bemiddelen bij het tot stand komen van (verzekerings)overeenkomsten tussen verzekeraar en relaties van Bemiddelaar.Bij de onder 1. genoemde advisering en bemiddeling treedt Bemiddelaar slechts op namens haar relatie en derhalve niet namens verzekeraar tenzij in het kader van deze overeenkomst anders is bepaald. Bemiddelaar staat zowel jegens zijn relatie als jegens verzekeraar ervoor in dat hij bij de advisering en bemiddeling de zorgvuldigheid in acht neemt, die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot kan worden gevergd. Verzekeraar is gerechtigd om schade, die zij lijdt als gevolg van het handelen van Bemiddelaar op de Bemiddelaar te verhalen.Bemiddelaar en verzekeraar zullen bij de uitvoering van deze overeenkomst rekening houden met elkaars redelijke belangen.De relatie tussen Bemiddelaar en Verzekeraar kan uitdrukkelijk niet worden aangemerkt als een arbeids- of een agentuurovereenkomst, noch bestaat er bevoegdheid zijdens verzekeraar te treden in de relatie Bemiddelaar en klant, behoudens voorafgaande goedkeuring . De bepalingen van titel 10 boek 7 BW inzake de arbeidsovereenkomst en de bepalingen van titel 7 afdeling 4 boek 7 BW inzake de agentuurovereenkomst zijn niet van toepassing.”

Reageer op dit artikel