nieuws

NBvA-afdelingen in meerderheid tegen fusie: ‘niet met z’n tweeën

Archief

NBvA-afdelingen in meerderheid tegen fusie: ‘niet met z’n tweeën

op één paard kruipen’
De uitslag van de Nipo-enquête en de opstelling van het hoofdbestuur van de NBvA staan haaks op elkaar. Is het NBvA-bestuur niet goed op de hoogte van de gevoelens van de achterban, of is de uitslag van het onderzoek voor discussie vatbaar? Om duidelijkheid daarover te krijgen, zocht AM telefonisch contact met de voorzitters van de dertien afdelingen van de NBvA.
Als enige voorzitter van een regionale afdeling die door het Nipo zegt te zijn benaderd, is F.D.A. Huijgens van de afdeling West-Brabant en Zeeland (64 leden) niet erg te spreken over zowel de aanpak, als de uitvoering van de telefonische enquête.
“Pure stemmingmakerij” beoordeelt Huijgens het onderzoek. “Bij de enquêteurs was er sprake van een zekere vooringenomenheid. De vraagstelling was over het geheel genomen niet ècht objectief. Zo is er wel gevraagd naar de positieve gevolgen, maar niet naar de negatieve consequenties van een krachtenbundeling. Bovendien werden mij bij sommige vragen de antwoorden min of meer in de mond gelegd. Ook aan de manier waarop de vragen zijn gesteld, zou je kunnen afleiden dat de uitslag bij voorbaat al vaststond.”
Volgens Huijgens is de helft of meer van zijn afdeling geen voorstander van een samenvoeging van NBvA en NVA. “Dat is ook niet nodig. Een stuk rivaliteit is toch gezond.”
Niet blij met de enquête-uitslag is ook voorzitter M.L.J. Beckers van de afdeling Limburg (70 leden). “Ik plaats grote vraagtekens bij het onderzoek. Dat rammelt volgens mij aan alle kanten, anders kan er nooit een dergelijke uitslag uitrollen. Onze organisatie staat er sterker voor dan ooit. Voor een fusie is de tijd nog lang niet rijp.”
‘Geforceerde poging’
Bijzonder kritisch over het ‘in de week leggen’ van de fusie is ook voorzitter E. van der Roest van de afdeling Midden-Nederland (90 leden). Hij noemt het een “geforceerde poging” om NVA en NBvA nader tot elkaar te brengen. “Een succesvolle fusie kan alleen tot stand komen als partijen gedurige langere periode een gezonde en warme belangstelling voor elkaar aan de dag leggen. Als die er niet is, moet je zeker geen huwelijk opdringen.”
Volgens Van der Roest heeft zijn afdeling, die vorige week in vergadering bijeen kwam, geen behoefte aan een samenvoeging. “Op die vergadering was éénderde van het aantal leden aanwezig. Zij waren unaniem tegen.”
De afdeling Groot Rotterdam (107 leden) laat weten dat een fusie NVA-NBvA niet leeft onder de leden. “De stelligheid waarmee wordt beweerd dat er een fusie gaat komen, heeft mij erg verbaasd. Bij ons staat hooguit 15% van de leden er niet afwijzend tegenover. De NBvA kan zichzelf goed redden. Ons MKB-project is er één waarop de NVA jaloers is. Verder krijgen we een steeds professionelere uitstraling.”
Wegnemen cultuurverschillen
Opvallend positiever over een fusie van NVA en NBvA zijn in totaal vier van de dertien NBvA-afdelingen: drie in het westen, en één in het uiterste noorden van ons land.
Aankomend voorzitter J.F. van der Vlugt van afdeling Bollen- en Duinstreek (55 leden) vindt dat de huidige cultuurverschillen snel moeten worden weggenomen om een samengaan mogelijk te maken. “Ik schat in, dat de helft van onze leden daarvan voorstander is. Het is jammer, dat dit moet worden geforceerd, maar anders denk ik dat er nooit een fusie kan komen.”
Ook voorzitter J.H. Kreling van de afdeling Den Haag (55 leden) houdt er rekening mee dat zeker de helft van ‘zijn’ leden een fusie van NVA en NBvA voorstaat.
In meerderheid is de afdeling Amsterdam (79 leden) gecharmeerd van één grote standsorganisatie in ons land. Voorzitter H. Korver die zelf wel voorstander is: “Natuurlijk realiseer ik me, dat elke enquête een gekleurde enquête is. Toch geloof ik dat uitslag in grote lijnen overeenkomt met de werkelijkheid. Hoe ónze leden erover denken? Dat weet ik niet, want het onderwerp leeft bij ons totaal niet. Wellicht komt het op de eerstvolgende bijeenkomst aan de orde.”
De leden van de afdeling Groningen/Drenthe (42 leden) zullen zich redelijk herkennen in de uitslag van de enquête, zegt voorzitter I.J. Dam. De “versnippering qua profilering” noemt hij als dè drijfveer voor een fusie, maar onderkent ook de ‘cultuurverschillen’. “Toch geloof ik niet, dat de NBvA door de NVA zou worden opgeslokt, op voorwaarde dat beide partijen naar elkaar toe willen groeien.”
‘Niet op één paard kruipen’
De andere noordelijke afdeling, Friesland (28 leden), verzet zich volledig tegen een samengaan met de NVA. “Die fusie is niet mogelijk. De nestgeur van de organisaties is tè verschillend”, vat voorzitter J. Broere het standpunt van zijn afdelingsleden samen.
De afdeling Overijssel/Noordoostpolders (61 leden) is in ruime meerderheid eveneens sterk gekant tegen één gecombineerde tussenpersonenorganisatie. “Het is veel gezonder om twee clubs te handhaven, die daar waar mogelijk samen optrekken. Maar ze moeten niet met z’n tweeën op één paard kruipen.”
Mordicus tegen is de afdeling Nijmegen (50 leden). Dat zegt oud-voorzitter L. Blonk, die thans in het hoofdbestuur zitting heeft. Zijn standpunt wordt bevestigd door zijn opvolger G.G.H. van den Akker, die spreekt van “ongeloofwaardige kwestie”. Hij noemt de hele fusiegedachte overdreven. “Het leeft niet. Kennelijk heeft die Van Rooijen (hoofdredacteur van Het Verzekeringsblad, red.) zich voor het karretje van de NVA laten spannen om zware druk uit te oefenen op de NBvA-leden.”
‘Niet over nagedacht’
De afdeling Gelderland (66 leden) staat ook niet te trappelen, beweert oud-voorzitter A.J.M. Wopereis, alhoewel hij persoonlijk nog mogelijkheden ziet als de NVA de aangesloten banken en captives eruit gooit.
Geen commentaar heeft de kersverse voorzitter J.G.M. Harperink, die net drie dagen in functie is. “Ik kan nog niet inschatten hoe er tegen een fusie van NVA en NBvA wordt aangekeken. De laatste jaren is hier niet meer over die kwestie nagedacht.”
In de afdeling Midden- en Oost-Brabant (128 leden) wordt “divers gedacht over de fusie” zegt voorzitter A.T.J. van Hooft. Hij gelooft evenwel niet, dat de door Nipo gepubliceerde 63% voorstemmers binnen zijn afdeling wordt gehaald. “Hooguit 20% kan er voor zijn, en dan houdt het écht op”, aldus Van Hooft.
NVA wèl positief
In tegenstelling tot de NBvA, zegt de NVA zich wél te kunnen herkennen in de uitslag van de enquête. De NVA claimt door de jaren heen voorstander te zijn van een bundeling van krachten. Begin dit jaar zou een ruime meerderheid zich opnieuw hebben uitgesproken vóór een samengaan. Een uitnodiging aan de zusterorganisatie om fusiebesprekingen te openen, werd evenwel door het NBvA-bestuur niet gehonoreerd. In een eerste reactie noemde de NVA het “verheugend”, dat de NBvA volgens Het Verzekeringsblad positief zou staan tegenover een fusie. Volgens bestuurslid De Jong is vooraf echter geen contact met ‘Tiel’ opgenomen. Hij bestrijdt dat de NVA mede-initiatiefnemer is van de enquête. “Het is geen één-tweetje met Het Verzekeringsblad. Dat is allemaal pure nonsens. We hebben geen enkele invloed kunnen of willen uitoefenen op de enquête.” De Jong erkent desgevraagd wel, dat de NVA vóóraf inzicht heeft gekregen in de teksten die zijn gepubliceerd in Het Verzekeringsblad. “Dat gebeurt wel vaker. Daarom ook konden we zo snel een persbericht uitsturen.” De NBvA zegt desgevraagd niet vooraf te zijn ingelicht.

Reageer op dit artikel