nieuws

Nationale Ombudsman: een crematiepolis (deposito) is niet zonder

Archief

meer vermogen

Een crematiepolis in de vorm van een deposito-fonds kan niet zonder meer als ‘vermogen’ worden aangemerkt, vindt de Nationale Ombudsman, mr drs M. Oosting.
Een waterschap had een vrouw die in een verzorgingstehuis verblijft aangeslagen voor een Ingezetenenomslag ten bedrage van f 78. Haar zoon, die volledige inzage in de financiële huishouding van zijn moeder had geboden, vroeg vergeefs om kwijtschelding van het bedrag.
De crematiepolis ter waarde van f 5.000 was door het waterschap als vermogen aangemerkt. Het is de eigen keus van een belastingplichtige om zijn of haar geld op een bepaalde manier te beleggen, en belastingplichtigen moeten gelijk worden behandeld, oordeelde het waterschap. Mr drs Oosting deelt laatstgenoemde stelling, maar wijst er op, dat het deposito-fonds uitsluitend te gelde kan worden gemaakt na overlijden of bij emigratie. Omdat de vrouw op geen enkele andere manier over het geld kan beschikken, is er sprake van een principieel verschil met bijvoorbeeld het bezit van een eigen huis, aldus Oosting. Hij doet aan het waterschap de aanbeveling het verzoek om kwijtschelding opnieuw in overweging te nemen.

Reageer op dit artikel