nieuws

Nationale-Nederlanden garandeert premiestabiliteit ziekengeldverzekering

Archief

Nationale-Nederlanden garandeert premiestabiliteit ziekengeldverzekering

Reagerend op geluiden van verontrusting bij het intermediair, heeft Nationale-Nederlanden voor haar ziekengeldverzekeringen een premiestabiliteit gegarandeerd.
Gezien de huidige prijzenslag, is met name vanuit NBvA-kring de vrees geuit, dat er in de komende jaren wellicht grote premieverhogingen te verwachten zijn, doordat nu te laag zou worden ingezet.
Bedrijven hebben de mogelijkheid om een ziekengeldcontract op te zeggen, indien de premie met méér dan 25% stijgt. Echter, zo redeneren beduchte tussenpersonen: opzeggen is 1, elders dekking verkrijgen is 2. Om voorts nog maar niet te spreken van de imago-schade die intermediair en maatschappij dan oplopen.
Experience-rating
De garantie van NN houdt in, dat de premies alleen kunnen stijgen als het eigen verzuim in een bedrijf een duidelijke stijging vertoont ten opzichte van het niveau van 1995, de zogenoemde experience-rating.
“Bedrijven die voldoende gegevens hebben aangeleverd voor een adequate premieberekening krijgen tevens de garantie dat een stijging op basis van de experience-rating nooit meer dan 20% zal bedragen. Bij een zogeheten calamiteitendekking zal ook de stijging van het eigen behoud nooit hoger zijn dan 20%”, aldus NN. De maatschappij tekent hierbij aan, dat deze tariefgaranties los staan van de afspraken die in het kader van mantelovereenkomsten zijn gemaakt over de maximale omvang van de jaarlijkse premiestijging.
NVA best te spreken over prijzenslag ‘ziektewet’
In tegenstelling tot de NBvA, die zich vorige week zeer bezorgd toonde over de prijzenslag in de markt voor ziekengeldverzekeringen, vindt de NVA dit juist een goede zaak.
De NVA is er best over te spreken, dat de intermediairverzekeraars hun partij meeblazen in de scherpe concurrentie. “Want”, zo stelt de NVA, “men heeft geleerd van de ervaringen bij de introductie van de wao-gatverzekering, toen intermediairverzekeraars te lang op een hoog premieniveau bleven zitten, waardoor die markt meer dan nodig was in handen kwam van onder meer de direct-writers. In de jaren daarna bleken zelfs hun premies nog te hoog en zijn deze inmiddels als tweemaal fors verlaagd.”
Waar nu gesproken wordt over de geloofwaardigheid van verzekeraars en intermediair, is de NVA van mening dat die juist toen is aangetast, terwijl de markt voor een groot deel verloren ging. De NVA vindt ook dat het intermediair niet wakker moet liggen van negatieve effecten van de huidige premieconcurrentie op de rentabiliteit van de (veelal grote) verzekeraars die actief zijn in de ziektewetmarkt. “Deze verzekeraars zijn zelf uitstekend in staat hun rentabiliteit te bewaken, zeker ook gezien de over het algemeen goede rentabiliteit van de sector inkomensverzekeringen”, aldus de NVA.
Ronde door het land
Het NVA-bestuur heeft begin deze maand in vijf bijeenkomsten met in totaal 350 leden (de jaarlijkse ‘ronde door het land’) onder meer over de privatisering van de ziektewet gesproken. Het bestuur heeft daarbij geconstateerd dat de NVA-leden optimistischer over de gang van zaken in de ziektewetmarkt denken dan de NBvA.
Tijdens een vooraf gehouden enquête, stelde de NVA vast dat slechts 2% van haar leden niet actief is op het gebied van de ziektewet. Voorts werd vastgesteld, dat 68% van de NVA-kantoren met name bestaande relaties over de ziektewet benadert; 28% grijpt de privatisering van dit risico aan om nieuwe relaties te winnen.
Wijze van werving
Van de 270 responderende kantoren benadert 82% deze markt via persoonlijk contact. Bij 80% van de kantoren gaan hierover mailings de deur uit, maakt 16% gebruik van telemarketing en benut 15% het instrument ‘lezingen’.
Gevraagd naar de bereidheid van bestaande en nieuwe zakelijke relaties om het ziektewetrisico daadwerkelijk te verzekeren, antwoordt een overgrote meerderheid (93%) ‘ja’. Van de bedrijfsrelaties geeft 75% de voorkeur aan een conventionele dekking en geeft 25% de voorkeur aan een stop-loss dekking. Ook blijkt dat de helft van de NVA-leden meer invloed op de produktontwikkeling zou willen hebben. Ruim een kwart van de ondervraagden niet tevreden is met de ziektewetprodukten van verzekeraars.
Ook blijkt uit de enquête dat, ondanks de drukte rond de Ziektewet, een kwart van de NVA-kantoren nu al relaties en prospects voor de Algemene Nabestaandenwet benadert. De meerderheid richt zich hierbij met name tot de particuliere klanten.
D&O bespeurt verschil in ziektewet- regeling bij assurantiekantoren
Het in verzekeringsland actieve management-adviesbureau D&O heeft bij assurantiekantoren niet alleen gepeild wat men naar de markt doet met de afschaffing van de ziektewet, maar ook hoe dat in eigen huis wordt opgelost. Uit de enquête van D&O is naar voren gekomen, dat de ziektewet-regeling bij grotere assurantiekantoren overwegend personeelsvriendelijker is dan bij kleinere kantoren. De grotere kantoren vergoeden in het algemeen 100% terwijl kleinere kantoren vaker gebruik maken van de mogelijkheid om slechts 70% te betalen. De kleinere kantoren hanteren ook vaker éé_ of meer wachtdagen waarbij de eerste dagen voor rekening van de werknemer zijn, om deze te ontmoedigen ziek thuis te blijven.
Conventioneel/stop-loss Net als de NVA in haar onderzoek, heeft D&O vastgesteld dat 98% van de assurantiekantoren activiteiten op ziektewetgebied ontplooit.
Ook is gevraagd, welk type verzekering het intermediair verwacht te sluiten bij bedrijven met minder dan 30 werknemers: een conventionele of een stop-lossverzekering.
Het midden- en kleinbedrijf kiest voor het overgrote deel voor de conventionele dekking. Slechts 13% van de respondenten verwacht bij deze categorie stop-losspolissen te sluiten. D&O vindt het opvallend, dat relatief meer NVA-leden dan andere tussenpersonen de verwachting hebben bij het midden- en kleinbedrijf stop-lossverzekeringen te sluiten. Gemiddeld vraagt het intermediair bij 3 maatschappijen een ziekengeld-offerte voor hun cliënten.

Reageer op dit artikel