nieuws

Nationaal Platform Personenschade van start gegaan met drie projecten

Archief

Om de kwaliteit en snelheid van de afhandeling van personenschades te verbeteren is begin dit jaar het Nationaal Platform Personenschade (NPP) opgericht. De initiatiefnemers zijn de ANWB, Slachtofferhulp Nederland, het Verbond van Verzekeraars, en de Vereniging Letselschade-Advocaten LSA.

Behalve de initiatiefnemers zijn inmiddels tot het NPP toegetreden: de expertisebranche (Nivre, BCE en NIS), vertegenwoordigd door Chris Roks, en de Nederlandse Vereniging van Geneeskundige Adviseurs bij Verzekeringsmaatschappijen.
De FNV Rechtskundige Dienst Letselschaderegeling heeft voorlopig voor een positie aan de zijlijn gekozen. “Wij staan positief tegenover de doelstellingen, maar zijn wat meer sceptisch over de haalbaarheid. De vraag is: kunnen alle fraaie woorden ook in fraaie daden worden omgezet”, aldus Jaap Vlaardingerbroek namens de FNV-dienst. Als voorzitter van het platform is aangetrokken drs. Willem Deetman, burgemeester van Den Haag. Waarom Deetman? “De deelnemende partijen zijn in dagelijks praktijk vaak tegenpartijen. Die partijen zijn nu in een platform verenigd. Daarom hebben wij een deskundige voorzitter nodig, die onafhankelijk is en duidelijk boven de partijen staat”, zegt drs. Marten de Bruine, directeur van Audalet en tevens secretaris van het NPP. Onder de paraplu van Audalet, leverancier van marktbreed aanvaarde programmatuur voor de berekening van personenschades, is het NPP-idee gerijpt.
Korte en lange termijn
Op korte termijn willen de deelnemers aan het platform zich bezighouden met verbetering van de voorlichting aan slachtoffers van personenschade, inventarisatie van de huidige kwaliteit van het schaderegelingsproces en normering en harmonisering van de kilometervergoeding en de daggeldvergoeding bij verblijf in het ziekenhuis. Het platform ontwikkelt tegelijkertijd een activiteitenplan voor de langere termijn.
Ingrijpend en ingewikkeld
De Bruine: “Een ongeval waarbij personenschade in het spel is, is voor het slachtoffer dikwijls persoonlijk zeer ingrijpend en ingewikkeld. Slachtoffers van personenschade hebben in de regel geen ervaring met de wijze waarop dergelijke schadegevallen behandeld worden. De procedure wordt door het slachtoffer vaak als langdurig, onoverzichtelijk en belastend ervaren. Bovendien leidt dit tot gebrekkige voorspelbaarheid van de schadelastontwikkeling.”
Er kan daarom nog veel verbeterd worden aan de afwikkeling van personenschadegevallen waarbij een derde partij aansprakelijk kan worden gehouden. De deelnemers in het Nationaal Platform Personenschade onderkennen dit, vinden dat het beter kan en willen daar ook daadwerkelijk iets aan doen.
“Het NPP wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade vergroten. Daarom wordt gestreefd naar een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer, alsmede een verbetering van de technische aspecten van de schaderegeling”, aldus De Bruine. Het is een platform waar alle invalshoeken van de personenschade vertegenwoordigd zijn:

  • – voor kennisuitwisseling en meningsvorming; 
  • – voor vergroting van het inzicht in elkaars standpunten; 
  • – voor tijdige signalering van knelpunten en voor gezamenlijke uitwerking en concretisering van oplossingen. 

Het NPP moet bijdragen aan een grotere duidelijkheid, voorspelbaarheid en transparantie in (alle facetten van) het schaderegelingsproces. Het schaderegelingsproces moet herkenbaar, evenwichtig en waar mogelijk genormeerd verlopen. Vergoeding van de door het slachtoffer werkelijk geleden personenschade, staat daarbij voorop. Er zijn bij het NPP inmiddels drie projecten in gang gezet, die hieronder aan bod komen.
‘Inventarisatie kwaliteit personenschaderegelingsproces’
Het aantal betrokkenen bij de regeling van personenschade is groot en een centrale coördinatie ontbreekt. Voor de regeling van personenschade bestaan bovendien nauwelijks landelijke richtlijnen. Noch via regelgeving, noch via zelfregulering is sprake van systematische ordening van het gehele proces.
De praktijk van de personenschaderegeling geeft dan ook een grote verscheidenheid te zien. Het slachtoffer weet daardoor niet waar hij of zij aan toe is, de duur van het schaderegelingsproces kan er onnodig door worden verlengd, de belasting van het slachtoffer is groter dan noodzakelijk, de hoeveelheid dubbel werk is groot en de transactiekosten zijn hoog.
Alle deelnemers aan het Nationaal Platform Personenschade zijn het er over eens dat er onvolkomenheden bestaan in het proces van personenschaderegeling. Zij zijn van mening dat procesverbeteringen mogelijk zijn en willen zich inspannen voor dergelijke verbeteringen.
Het doel van het project is een brede inventarisatie van de huidige kwaliteit van het schaderegelingsproces (‘de nulmeting’). Deze is noodzakelijk als eerste stap in de richting van standaardisatie van het proces. De analyse moet aanwijzingen opleveren voor concrete verbeteringen in het proces van personenschaderegeling.
Voor de uitvoering van het project wordt gewerkt met een breed samengestelde werkgroep, waarin alle geledingen vertegenwoordigd zijn die zitting hebben in het NPP. De afronding wordt in het voorjaar van 1999 verwacht.
‘Voorlichting aan slachtoffers’
Slachtoffers komen vaak terecht in een doolhof van problemen. Heldere en objectieve voorlichting over wat het slachtoffer allemaal te wachten staat en hoe deze zich daarop het beste kan voorbereiden is in deze situatie van groot belang.
Op dit moment bestaat er reeds het nodige voorlichtingsmateriaal. Verschillende organisaties betrokken bij de personenschade, beschikken over eigen materiaal. Vorm, inhoud en bereik verschillen echter en daardoor dreigt opnieuw onoverzichtelijkheid. Tegen deze achtergrond is de behoefte geconstateerd aan meer adequate voorlichting.
In deze fase wordt het volgende onderzocht: welke informatie krijgt het slachtoffer nu en op welk tijdstip? hoe wordt informatie beoordeeld door slachtoffer wat betreft inhoud en timing? wat is het bereik van bestaande informatieproducten en hoe kan dit verbeterd worden? hoe verbeter je de informatie ten aanzien van inhoud, spreiding en uniformiteit? wat zijn relevante uitgangspunten ten aanzien van voorlichting aan verkeersslachtoffers?
‘Normering kilometer- en ziekenhuisdaggeldvergoeding’
Een plotselinge ziekenhuisopname brengt extra kosten met zich mee. In geval van een erkende aansprakelijkheid en mits deze kosten binnen redelijke grenzen blijven, is het gebruikelijk deze kosten voor rekening van de aansprakelijkheidsverzekeraars te laten komen.
Op dit moment is er geen sprake van normering van de kilometervergoeding en van de daggeldvergoeding bij verblijf in het ziekenhuis. Genoemde onderwerpen geven in de praktijk van de schaderegeling regelmatig aanleiding tot discussie. Gezamenlijke afspraken over de hoogte van deze vergoedingen zal leiden tot een harmonieuzer en soepeler afhandeling, zo stelt het NPP. Het secretariaat van het NPP is gevestigd bij Audalet, tel. 030-693.59.01

Reageer op dit artikel