nieuws

Nassau boekt goede cijfers in een tweeslachtig boekjaar

Archief

Voor schadeverzekeraar Nassau was 2005 een beetje vreemd jaar. Strikt financieel genomen was het een goed jaar, maar bijvoorbeeld het beëindigen van de horecatekening deed pijn. Bij een licht gestegen premie-inkomen van _ 79,5 (78,3) mln kon een nettowinst van _ 10,1 (6,4 mln worden geboekt.

In 2004 koos Nassau voor een koerswijziging onder het motto ‘Kwaliteit boven groei’. Ook in 2005 bleken nog een paar harde ingrepen in de portefeuille en de organisatie noodzakelijk, verklaart de directie in het jaarverslag. Zo is binnen de afdeling Zaakschade de aanzienlijke horecatekening in zijn geheel beëindigd. “De reeks van jaarlijkse verliezen in deze portefeuille was niet te repareren met noodzakelijke, door ons voorgestelde en goed onderbouwde premie- en conditiewijzigingen. Het absorptievermogen van de markt om deze polissen wel ongewijzigd op de oude condities door te laten lopen, heeft ons in eerste instantie verbaasd. Gevolg zou zijn dat Nassau slechts met de kwalitatief mindere risico’s zou blijven zitten. Dus is besloten de gehele horecaportefeuille te beëindigen. Het gemak waarmee de gehele portefeuille in de markt werd overgesloten, verbaasde ons nog meer.”
Juweliers
De resultaten in de juweliers- en kunstverzekeringen waren in 2005 goed. “De sanering van enkele jaren geleden heeft, in combinatie met streng doorgevoerde specifieke preventiemaatregelen en een op vele punten eindelijk gewijzigd overheidsbeleid, zonder enige twijfel resultaat gehad. Deze beroepsgroepen waren tenslotte vrijwel onverzekerbaar geworden en ook daar heeft Nassau op het punt gestaan de tekening in zijn geheel te beëindigen.”
Cijfers
Van het totale premie-inkomen van _ 79,5 mln is _ 61,4 mln afkomstig uit Nederland en de resterende _ 18,1 mln uit andere EU-landen. Nassau is vooral een aansprakelijkheidsverzekeraar, met het accent op beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid. In deze sector werd in 2005 een premiegroei van ruim 11% tot _ 55,9 mln geboekt.
De combined ratio bleef voor het tweede achtereenvolgende jaar beneden de 80%. Ook de waardestijging van de beleggingen en de beleggingsinkomsten zélf overtroffen alle eerdere in één jaar geboekte resultaten. “De solvabiliteit is boven de norm gestegen die wij ons in eerdere jaren hadden gesteld. Door deze combinatie van factoren is er ruimte ontstaan voor een dividenduitkering.” Van de winst zal een derde deel (_ 3,4 mln) worden uitgekeerd, de resterende _ 6,7 mln wordt toegevoegd aan de reserves.
Nassau-cijfers 2005 2004
(in _ mln)
Brutopremies 79,5 78,3
w.v. Aanspr. 55,9 50,3
Brand 14,1 17,4
Overige 9,5 10,6
Technisch resultaat 12,9 8,9
Nettowinst 10,1 6,4
Zorg om overdaad aan toezicht
De directie van Nassau had zich in het jaarverslag over 2004 al afgevraagd of er een overdaad op het gebied van toezicht(wetgeving) dreigde. In het jaarverslag over 2005 wordt hierop voortgeborduurd. “Wij neigen er thans toe om die vraag bevestigend te beantwoorden. Tot op heden hebben wij weinig positieve effecten van al deze generieke regelgeving kunnen ontdekken”.
Inefficiëntie
“Er is sprake van een sterk toegenomen aantal arbeidsplaatsen in de toezichtsector. Vergeten wordt daarbij dat dezelfde consument die door middel van dit toezicht tegen ‘de boze financiële wereld’ beschermd zou moeten worden, uiteindelijk de rekening voor deze door de overheid gecreëerde inefficiëntie betaalt. Ook ten aanzien van op handen zijnde en ten dele weer uitgestelde regelgeving hebben wij een sceptische houding. Wij willen er volstrekt geen misverstand over laten bestaan dat ook wij het belang onderschrijven van een goede wet- en regelgeving en het – helaas – noodzakelijke toezicht op een goede uitvoering daarvan. Wij menen echter dat één kleine terzake kundige toezichtsautoriteit veel doeltreffender zou kunnen werken dan de huidige, elkaar soms overlappende en nog naar hun vorm zoekende organisaties.”

Reageer op dit artikel