nieuws

Na NN ook ziektekosten Allianz over naar ONVZ

Archief

Na NN ook ziektekosten Allianz over naar ONVZ

ONVZ, die een paar weken geleden aankondigde de ziektekostenpolissen van NN over te nemen, neemt ook de ziektekostenportefeuille van Allianz over. Net zoals NN gaat Allianz verder met polissen onder eigen label waarvoor ONVZ het risico draagt. Door de twee overnames groeit ONVZ van 145.000 naar 435.000 verzekerden.
De ziektekostenportefeuille van Allianz (de vroegere Zwolsche-Algemeene-portefeuille) omvat 90.000 verzekerden. Na toestemming van de NMa wordt de portefeuille met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 overgedragen. Allianz gaat onder eigen label polissen voeren waarvoor ONVZ het risico draagt. Er zullen speciale polissen worden ontwikkeld. Allianz houdt de verkoop en marketing in eigen hand. De samenwerkingsconstructie is (vrijwel) gelijk aan die met Nationale-Nederlanden (zie AM 12, pag 7). NN, die net als Allianz geen ziekenfonds heeft, heeft een ziektekostenportefeuille van 200.000 verzekerden.
Door de portefeuilleovername wordt ONVZ drie keer zo groot als het nu is. ONVZ heeft 99.000 particuliere verzekerden. Door de overname van 290.000 verzekerden worden dat er 389.000. Verder heeft ONVZ nog 46.000 ziekenfondsverzekerden. In totaal dus 435.000.
De overnames en bijbehorende samenwerkingsverbanden hebben te maken met de komst van de basisverzekering, waarbij volume voor een verzekeraar belangrijk is. Of een totaal aantal verzekerden van 435.000 straks voldoende draagvlak zal zijn, kan ONVZ nog niet zeggen. “Er is nog te weinig bekend over het nieuwe stelsel”, zegt algemeen directeur Dick van Boven.
Ongerust
Over het nieuwe zorgverzekeringsstelsel maakt Van Boven zich ernstig zorgen. De ‘raamwet’ ligt klaar en (onder meer) via ‘algemene maatregelen van bestuur’ zullen de puntjes op de i worden gezet. Nog veel ligt dus niet vast, maar de plannen baren Van Boven ernstig zorgen. “Het zou een privaat stelsel worden, maar al met al neigen de plannen nu steeds meer naar een publiekrechtelijke verzekering. De beloofde prikkels voor concurrentie blijken uiterst beperkt. Premiedifferentiatie mag niet. Alle collectiviteiten in een portefeuille moeten hetzelfde kortingspercentage hebben. Er wordt gesproken over een verzekering in natura, terwijl het de bedoeling was dat de verzekeraar zou kunnen kiezen uit het naturasysteem of het declaratiesysteem of beide zou kunnen aanbieden.”
Een verplicht naturasysteem houdt ook verplichte contractering van zorg in. “De marktwerking op inkoopgebied zal echter slechts slagen als de zorgmarkt is geliberaliseerd; dus geen contracteerplicht, vrije prijsvorming, en toelating van nieuwe aanbieders”, zegt Van Boven. “De marktwerking op verzekeringsgebied zal waarschijnlijk uitsluitend – in ieder geval voornamelijk – betrekking hebben op de aanvullende verzekeringen. Aangezien het de bedoeling is dat het basispakket de omvang zal krijgen van het huidige ziekenfondspakket, zal de marktwerking op aanvullende polissen niet groot zijn. Tevens gaan er geluiden op voor een verplichte koppeling van basisdekkingen – waarbij meerdere varianten wellicht mogelijk worden – en de aanvullende pakketten. Ik vind dat een ongewenste ontwikkeling. Een verzekerde die naar een andere verzekeraar wil overstappen (hetgeen hij jaarlijks kan) moet dus afwachten of hij geaccepteerd wordt voor de aanvullende verzekering.”
Van Boven zegt desgevraagd dat het hem gaat om het principe van keuzevrijheid en dat het er niet toe doet of het in de praktijk vaak zal voorkomen dat een verzekerde de basisverzekering bij de ene verzekeraar sluit en het aanvullend pakket bij de andere verzekeraar. Het komt immers ook zelden of nooit voor dat een verzekerde een opstalpolis bij de ene verzekeraar sluit en de inboedelpolis bij een andere. Voor de loskoppeling is echter veel te zeggen. Bij een koppeling ligt het gevaar op de loer van een volgende stap, namelijk een acceptatieplicht voor (ook) de aanvullende pakketten. “Daarmee zou een volledige volksverzekering een feit zijn.”
Volgens Van Boven wordt in zorgverzekeringsland ook al gepraat over de mogelijkheid dat bij een publiekrechtelijk getint verzekeringsstelsel bepaalde verzekeraars uitsluitend aanvullende pakketten of basisverzekeringen zouden kunnen aanbieden.
Jaarcijfers
In het particuliere bedrijf van ONVZ bleef het aantal verzekerden vorig jaar met 99.000 per saldo gelijk. “De instroom stond onder druk”, zei commercieel directeur Frans van Rijn bij de presentatie van de jaarcijfers. “Ongeveer 30% van de productie kwam voort uit ons eigen ziekenfonds. Ondanks de recessie is de duurdere Topfit Polis nog steeds het paradepaardje: ongeveer 60% van de productie betreft Topfit.”
ONVZ-particulier boekte over 2003 een gestegen nettoresultaat van e 3,6 (-4,1) mln. Het premie-inkomen groeide met 10,4% naar e 123,5 (111,9) mln. De totale baten stegen 15,4% tot e 149,3 (129,3) mln. Behalve om premie-inkomen ging het hierbij om een bedrag van e 13,8 (12,0) mln dat werd ontvangen uit de pool voor standaard(pakket)polissen, om e 4,3 (-1,7) mln aan beleggingsopbrengsten en om een bedrag van e 7,6 (7,1) mln dat het eigen ziekenfonds aan de verzekeraar betaalt voor bedrijfskosten.
De totale lasten stegen met 9,2% naar e 145,7 (133,4) mln. De uitkeringsschade steeg met 9,7% naar e 114,0 (103,9) mln. Hiervan had e 84,9 (77,5) mln betrekking op de ONVZ-polissen, de rest op de AWBZ-dekkingen en op standaard(pakket)polissen. De uitgekeerde provisie steeg met 10,6% naar e 8,6 (7,8) mln, de bedrijfskosten stegen met 6,3% naar e 22,5 (21,2) mln, en de overige lasten met 4,2% naar e 0,60 (0,57) mln.
Ziekenfonds
Bij het ziekenfonds van ONVZ steeg vorig jaar het aantal verzekerden van 34.000 naar 36.000. Het fonds had in 2002 nog een positief resultaat van e 0,05 mln, maar leed vorig jaar een verlies van e 1,7 mln. Het slechtere resultaat wijt Van Boven geheel aan de wijze van budgettering. “Die was vorig jaar anders dan in het jaar daarvoor, ondanks dat onze ziekenfondspopulatie nauwelijks is gewijzigd.” Ook voor 2004 verwacht Van Boven geen mooie resultaten. Het fonds had in 2003 een inkomen van e 42,4 (34,6) mln. Hiervan had e 11,3 (6,0) betrekking op de nominale premie. Er was een totaal aan lasten van e 44,1 (34,6) mln.
Dick van Boven: “De beloofde prikkels voor concurrentie blijken uiterst beperkt”.
Frans van Rijn: “Instroom in particulier bedrijf stond onder druk”.
‘Lobbyen voor provisie in basisverzekering’
“De basisverzekering biedt het intermediair goede kansen, immers bijna 70% van de zorgverzekerden, nu nog ziekenfondsverzekerden, behoort straks tot de doelgroep.” Dit zei ONVZ-topman Dick van Boven bij de presentatie van de jaarcijfers. “Dan moet er uiteraard wel ruimte komen voor provisie.” Van Boven doelt daarbij niet alleen op de aanvullende pakketten maar ook op het basispakket. “Het ziet er naar uit dat er meerdere basispakketten komen, bovendien kan het intermediair ook advies uitbrengen omtrent andere zaken dan alleen pakketsamenstelling, bijvoorbeeld op het punt van schadebehandeling. En voorzover collectiviteiten toegestaan zullen worden, zal daar uiteraard de adviesrol blijven.” Van Boven roept dan ook de intermediairorganisaties op om via een stevige lobby voor provisieruimte de belangen van het intermediair veilig te stellen.

Reageer op dit artikel