nieuws

Movir: het is tijd om de krachten te bundelen

Archief

Movir, gespecialiseerde aov-verzekeraar voor medici en paramedici, vindt dat er door de categorale verzekeraars in deze niche serieus moet worden nagedacht over samenwerking. Dit werd tijdens de algemene ledenvergadering op 21 juni jl. naar voren gebracht door dr F.A.J. van Hussen, voorzitter van de raad van commissarissen van Movir.

“Er is de laatste jaren een opmerkelijke verharding van de concurrentie bij de categorale verzekeraars van de medische en para-medische beroepen te constateren. Cliënten en aspirant-cliënten kunnen daarmee zeer gebaat zijn”, aldus Van Hussen, “maar het past non-profitinstellingen echter niet om vanuit hun zelfstandigheidsstreven onnodige overheadkosten te maken; kosten die immers via de premies op de verzekerden worden verhaald. Bundeling van krachten in onze traditionele markten en een daarmee samenhangende verhoging van de efficiency zal naar onze mening op de lange termijn in het belang van verzekerden kunnen zijn.”
Criterium
Tijdens zijn jaarrede zei Van Hussen voorts strijdlustig: “Ons arbeidsongeschiktheidscriterium is al jaren beter dan dat van de concurrentie. Waar collega-verzekeraars bij arbeidsongeschiktheid een uitkeringstermijn van 2 of 3 jaar voor beroepsarbeidsongeschiktheid hanteren, keert Movir als enige verzekeraar 5 jaar lang uit. Pas daarna wordt de mate van arbeidsongeschiktheid beoordeeld op passende arbeid. Vooral bij die beroepsgroepen waar wij hoge marktaandelen hebben, wordt dit ‘unique sellingpoint’ soms negatief uitgelegd en blijft het gerucht dat ‘Movir je er na 5 jaar uitgooit’ hardnekkig de ronde doen.”
Van Hussen vervolgde: “Ik hecht eraan nogmaals te onderstrepen, dat wij altijd de enigen zijn geweest die een verzekerde ouder dan 45 jaar niet eens meer lieten afschatten op passende arbeid, maar tot de einddatum van de polis alleen nog zijn beroepsarbeidsongeschiktheid beoordeelden”. Volgens hem blijkt steeds duidelijker dat de vrije beroeper een verzekering wenst die te allen tijde zijn beroepsarbeidsongeschiktheid dekt, zelfs als dit premieconsequenties zou hebben. Op de ledenvergadering was er later algemene steun voor het voorstel om de afschatting voor passende arbeid te laten vervallen en uitsluitend nog de mate van arbeidsongeschiktheid te bepalen op basis van het verzekerde beroep. “Gelet op de financiële draagkracht van onze maatschappij is een directe premie-aanpassing niet nodig”, had Van Hussen in zijn rede gesteld. Overigens is in 1994 aan zwangerschapsuitkeringen een bedrag van f 3,6 mln uitgekeerd. Dit bedrag was gelijk aan de begroting.
Intermediair
Movir telt 440 assurantiebemiddelaars met een vaste aanstelling, waar dat er in 1993 nog geen 400 waren. De maatschappij heeft overigens vastgesteld, dat er 71 bemiddelaars zijn die in de achterliggende tien jaar geen nieuwe relatie hebben aangebracht.
“In 1994 is een beleid ontwikkeld om te komen tot een effectiever tussenpersonenapparaat”, aldus het jaarverslag.
Premierestitutie
Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft Movir in 1994 een premierestitutie aan de verzekerden verstrekt, ter grootte van ruim 14% van de over dat jaar betaalde premie.
Van Hussen in zijn jaarrede: “Na 1992 en 1993 is ook in het verslagjaar 1994 een betere revalidering te constateren. Aan de actuaris is opdracht gegeven de revalidatiekansen gestoeld op waarnemingen van de laatste 5 jaar te berekenen, zodat deze kunnen worden gebruikt in toekomstige premieberekeningen”. Het is zeker níet het beleid van Movir om jaren achtereen forse premierestituties te verlenen. “Niet alleen geldt de brutopremie immers als materiaal bij concurrentievergelijkingen, maar ook het jarenlang “overvragen” van premie om deze naderhand te restitueren achten wij een weinig professioneel premiebeleid. Met de tegenvallende resultaten van de midjaren tachtig nog vers in het geheugen, zullen wij aan de andere kant niet bij iedere gunstige ontwikkeling van het resultaat een premie-aanpassing doorvoeren.”
Verzekerdenbestand
Het aantal verzekerden bij Movir nam vorig jaar per saldo toe van 21.053 naar 22.694. Van de netto aanwas van 1.641 verzekerden waren er 228 afkomstig uit collectieve contracten; 169 nieuwe verzekerden sloten alleen een wao-gatpolis.
Discussie met fiscus
Movir raakte vorig jaar in discussie met de belastingdienst over het tijdstip van de fiscale aftrekbaarheid van aan leden verleende premierestituties. “Om de verleende premierestitutie ten laste van het fiscale resultaat te kunnen brengen in het jaar waarover deze restitutie is verleend, dient het recht van leden op premierestitutie duidelijk in de statuten vast te liggen.” Om aan deze eis te voldoen is op de algemene ledenvergadering een statutenwijziging aangenomen. Gekozen is voor een formulering waarbij de algemene reserve jaarlijks wordt getoetst aan een percentage van de schadereserve. Dit percentage is bepaald op 17,5. “Het genoemde percentage van de schadereserve is zó berekend dat door de toevoegingde interne solvabiliteitsdoelstelling ten minste wordt gehaald.” Movir 1994 1993 ———————- (in f mln) premies 143,9 128,4 belegg. opbr. 49,9 49,7 schadelast 123,1 102,0 orovisie 17,6 15,5 kosten 13,5 14,8 bedrijfsresult. 37,9 44,4 premierestitutie 19,8 18,7 winst 11,7 16,6 eigen vermogen 100,7 91,0

Reageer op dit artikel