nieuws

Modernisering automatisering leidt tot kanteling van organisatie

Archief

Modernisering automatisering leidt tot kanteling van organisatie

Goudse
Goudse Verzekeringen zal nog dit jaar een begin maken met de reorganisatie van haar binnendienst. De invoering van decentrale acceptatiesystemen bij tussenpersonen en de vernieuwing van interne informatiesystemen dwingen de maatschappij tot een kanteling van de organisatie: van produktgericht naar cliëntgericht.
De invoering van het decentrale acceptatiesysteem AstraNet bij assurantiekantoren verloopt in fasen. Per softwarehuis wordt het systeem geïnstalleerd. Een proefproject met vijf assurantiekantoren die gebruik maken van het Exact-pakket, is succesvol afgerond.
Andere kantoren met Exact als leverancier volgen nu in hoog tempo. Een proeffase met het Anva-pakket is begin deze maand bij een of meer assurantiekantoren van start gegaan, en direct na de zomermaanden volgt eenzelfde try out bij kantoren met het ACT-pakket.
Ook de interne informatiesystemen van de Goudse worden gemoderniseerd. Onder de projectnaam Emergo is de maatschappij begonnen met de vernieuwing van ontwikkel-infrastructuur, zodat nu los van elkaar werkende systemen kunnen worden geïntegreerd en zo een aanzienlijke versnelling wordt gerealiseerd van de applicatie-ontwikkeling.
Vorming cliëntgroepen
Deze maatregelen leiden ertoe dat de Goudse haar organisatie ook moet wijzigen. Volgens directeur mr E.A. Kleijnenberg zal in de loop van dit jaar worden begonnen met de vorming van cliëntgroepen in plaats van produktgroepen.
Vooruitlopend daarop krijgen AstraNet-tussenpersonen een voorkeursbehandeling: voor dit deel van het intermediair wordt binnenkort een acceptatie- en helpdesk-afdeling opgericht, die straks weer opgaat in de nieuwe, cliëntgerichte organisatie. “Met deze operatie gaan geen banen verloren. Goudse heeft de laatste jaren op deze ontwikkeling geanticipeerd en geen vaste medewerkers meer aangetrokken, maar louter flexibele krachten”, aldus Kleijnenberg.
‘Maximum’ concurrentie
De reorganisatie van de maatschappij wordt nodig geacht, met name door de groeiende concurrentie.
Die concurrentie kan in de Nederlandse markt tot een ‘maximum’ toenemen, verwacht de Goudse. Onder meer als gevolg van de anti-kartelwetgeving, die wel de toetreding van nieuwe aanbieders (pensioenfondsen, banken, ziekenfondsen, en bedrijfsverenigingen) bevordert, maar geen kaders schept voor een gelijkwaardige concurrentiepositie.
“Niet mag worden verwacht, dat de markt en de daarop werkzame partijen zonder schokken naar een nieuw evenwicht zullen groeien. Het zal van alle betrokkenen veel inspanning vragen om de huidige verzekeringsmarkt van een matig renderend niveau naar een nieuwe fase van vrije concurrentie met gezond prijsniveau te brengen.”
Daarbij waarschuwt de maatschappij voor de trend bij tussenpersonen om gezamenlijk ‘inkoopcombinaties’ te vormen met het doel onder eigen label produkten aan te bieden. “Bij een voortgaande ontwikkeling zien wij gevaren opdoemen die de tussenpersoon in zijn basisfunctie kunnen aantasten. Een te sterke binding met één produkt of produktenpakket leidt, evenals een te sterke binding met één producent, uiteindelijk tot het risico dat de onafhankelijjke marktpositie wordt ondergraven ten faveure van concurrerende distributiekanalen.”
Zorgverzekeringen
Het premie-inkomen schadeverzekeringen in ons land groeide naar f 170,2 (157,2) mln, vooral in de branche inkomensverzekeringen. De produktie van wao-gat-verzekeringen was bijzonder succesvol, maar cijfers daarvan wil de maatschappij niet noemen. Kleijnenberg: “Nee, dat doen andere verzekeraars ook niet. We hebben er wel een goed gevoel over, want we behoren tot de top-4 van producenten.”
De verzekering van de eigen risico-termijn (2-6 weken) in de Ziektewet heeft niet geleid tot een grote vraag, c.q. produktie. “De hiervoor ontwikkelde verzekeringen werden slechts op beperkte schaal afgezet”, aldus Goudse. De maatschappij verwacht dat de uitbreiding van de eigen risico-termijn naar één jaar tot meer vraag zal leiden.
Het premie-inkomen uit zorgverzekeringen nam toe tot f 166,7 mln door een verhoogde produktie in individuele polissen. Het premie-inkomen van het collectieve bedrijf verminderde door opzegging van enige contracten “om resultaattechnische redenen”. Het technische resultaat zorgverzekeringen kwam uit op f 4,0 (7,2) mln.
Branche motorrijtuigen
Aanscherping van het (na)selectiebeleid en verhoging van premies hebben de resultaten van Goudse in de branche auto verbeterd, maar het technisch verlies is gebleven.
De oorzaak zoekt de maatschappij in de toename van letselschaden, waarbij steeds vaker een beroep wordt gedaan op de aansprakelijkheidsdekking (wam) van de autoverzekeraar door toedoen van de wetgever en rechter. “Zij zien daarin hét middel om slachtofferbescherming te realiseren ten koste van de oorspronkelijke doelstelling: de bescherming van het vermogen van de verzekerde.”
Het premie-inkomen van de Goudse verminderde fors door afstoting van verliesgevende posten tot f 37 (44,4) mln, een daling van bijna 17%.
Levenbedrijf
Ook in het levenbedrijf kwam de groei hoofdzakelijk tot stand door verhoogde produktie van individuele verzekeringen. De levenpremies namen toe tot f 97,3 mln (+6%).
Het premie-inkomen uit collectieve polissen stabiliseerde mede door verlies van een groot (pensioen)contract. De verkoop van polissen met gegarandeerde winstdeling werd stopgezet.
De gewijzigde actuariële waarderingsmethoden bij polissen met ‘lang leven’-risico, aanvullende aov’s, en bij de voorziening voor toekomstige kosten bij premievrije polissen en polissen met beperkte premiebetalingsduur, leverde een extra batig saldo op van f 5,7 mln bruto.
Britse markt
De Britse markt is heftig in beweging, onder meer door aanscherping van wetgeving (Financial Services Act) voor levensverzekeringen. De bemiddeling verschuift meer en meer naar gebonden loondienstagenten.
Het volmachtbedrijf Endsleigh (1.000 medewerkers, 135 assurantieshops) heeft daardoor haar activiteiten in de leven- en pensioenmarkt gestaakt en overgedragen aan de verzekeraar. De Goudse verwierf daardoor een groter belang (86%) in Endsleigh, die dit jaar een nieuw hoofdkantoor zal laten bouwen.
Ook in de schadeverzekeringsmarkt voor particulieren neemt de directe verkoop toe. Banken en verzekeraars bouwen in geforceerd tempo organisaties daarvoor op (o.m. Direct Line). Vanaf juli wordt een nieuw aanvullend ziektekostenprodukt via de advieswinkels afgezet.
De omzet uit activiteiten in het buitenland (Groot-Britannië, België) namen vorig jaar toe tot f 154,1 mln, hetgeen neerkomt op 23% van de groepsomzet. ————————————————————– KADERBERICHT
Voortbestaan cao voor bedrijfstak discutabel
Door verandering van bedrijfsprocessen en toenemende mogelijkheden van moderne informatietechnologie wordt de omvang en kwaliteit van de werkgelegenheid beïnvloed. De behoefte aan flexibiliteit van werk en arbeidsvoorwaarden bij verzekeraars groeit. Dat vraagt om een herijking van inhoud en vormgeving van collectieve arbeidsvoorwaarden op lange termijn, waarbij het steeds moeilijker wordt om de uiteenlopende belangen van de gehele bedrijfstak in één cao te verenigen, stelt de Goudse. “De behoefte van middelgrote en kleinere verzekeringsbedrijven aan een eigen identiteit kan in en arbeidsmarkt van vrije en maximale concurrentie op gespannen voet komen te staan met de belangen van grote verzekeringsondernemingen.” ————————————————————– Goudse Verzekeringen 1994 1993 (in f mln) omzet 676,0 669,6 w.v. premie-inkomen 497,4 497,6 Endsleigh 101,3 103,1 overige act. 21,3 20,3 netto winst 22,9 21,4 premie schade 400,2 405,8 w.v. ziekte/ong. 226,1 216,6 auto 37,0 44,4 transport 9,3 8,4 brand 46,9 45,4 overige varia 75,2 66,0 technisch resultaat 21,7 13,6 w.v. ziekte/ong. 14,6 14,3 auto -4,8 -6,0 transport 1,3 0,4 brand 3,5 0,5 overige varia 7,2 4,4 premie leven 97,3 91,8 technisch resultaat 5,1 1,4

Reageer op dit artikel