nieuws

Modelverzekeringspakket voor sportbonden en hun clubs

Archief

De overkoepelende sportorganisatie NOC*NSF heeft een modelpolis geïntroduceerd waarmee diverse risico’s van sportbonden, clubs en leden kunnen worden gedekt. De polis is ontwikkeld door assurantiemakelaar Aon Hudig Group Programs en acht verzekeraars, waaronder ook enkele intermediairmaatschappijen.

De modulair opgebouwde polis is het antwoord van de NOC*NSF op de resultaten van een onderzoek vorig jaar naar de mate waarin de aangesloten clubs en hun leden waren verzekerd. Tweederde had zich onvoldoende of niet verzekerd tegen veel voorkomende risico’s als aansprakelijkheid en ongevallen, bleek uit het onderzoek. “Dat onderzoek gaf alle aanleiding om direct in contact te treden met de grotere verzekeraars”, zei NOC*NSF-voorzitter J.W. Masman voorafgaande aan de presentatie van de modelpolis op het Nationaal Sportcentrum Papendal in Arnhem.
Als risicodragers treden op Aegon, AmevInterlloyd (Fortis), Arag, Centraal Beheer (Achmea), Delta Lloyd, Hienfeld, Nationale-Nederlanden en Royal Nederland. Deze verzekeraars mogen het beeldmerk van het sportverzekeringspakket voeren, omdat zij voldoen aan de minimum dekkingsvoorwaarden van de NOC*NSF. “Het beeldmerk wordt daarmee ook een keurmerk voor kwaliteit van de verzekering”, aldus Masman. Om de modelpolis te slijten aan alle tachtig sportbonden en 30.000 sportclubs mogen andere verzekeraars en tussenpersonen participeren. Masman: “De NOC*NSF wil geen exclusiviteit voor bepaalde marktpartijen”.
Aanvullende dekking
De sportverzekering verleent (aanvullende) dekking als de schadeveroorzaker zelf niet of onvoldoende is verzekerd. Het criterium is dat de schade moet zijn ontstaan tijdens activiteiten voor of namens de sportvereniging.
Zelfs voor gevaarlijke sporten, zoals parachutespringen en motorrijden die voorheen uitgesloten waren van particuliere dekkingen, zijn er meer mogelijkheden tot verzekering. “De premie zal wel hoger zijn dan de polis voor minder gevaarlijke sporten”, aldus Masman.
De basisverzekering kan worden gesloten door de sportbond of de individuele vereniging, hetzij rechtstreeks bij de verzekeraar, hetzij via de tussenpersoon. Lopende polissen kunnen per 1 januari 1998 worden overgesloten naar het nieuwe standaard sportverzekeringspakket.
Aansprakelijkheid
De modelpolis kent vijf dekkingsrubrieken: algemene aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, ongevallen, rechtsbijstand, en (on)kosten evenementen.
De rubriek ‘aansprakelijkheid’ dekt aansprakelijkheid van de vereniging of sportbond en hun bestuur, het personeel en de leden voor zowel materiële schade als letselschade. Ook de juridische kosten die voortvloeien uit het ten onrechte aansprakelijk stellen van een niet-verwijtbare schadeveroorzaker worden vergoed, lichtte NN-directielid Paul van den Hul namens de participerende verzekeraars toe.
Onder de rubriek bestuurdersaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van bestuurders gedekt voor financieel nadeel van vereniging of bond (interne aansprakelijkheid) en anderen (externe aansprakelijkheid).”Het betreft hier persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor fouten die hij in de uitoefening van zijn functie heeft gemaakt”, aldus Van den Hul.
Overige dekkingen
De ongevallenrubriek dekt de gevolgen van ongevallen die het bestuur, de leden of de vrijwilligers kunnen overkomen tijdens sport- of andere activiteiten voor vereniging of bond. De rubriek kent uitkeringen voor overlijden, blijvende invaliditeit en medische kosten.
De rubriek rechtsbijstand geeft recht op juridische bijstand voor in de polisvoorwaarden genoemde geschillen van vereniging, bond, (bestuurs)leden en vrijwilligers met derden. Van den Hul: “We kunnen denken aan een ondernemer die niet wil opkomen voor het herstel van een door hem aangelegde tennisbaan die scheef in de grond wegzakt”. De uitkering heeft plaats in natura.
De evenementendekking kent een uitkering voor kosten die de vereniging of bond heeft gemaakt voor een evenement dat door onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan doorgaan. “Ook de extra kosten die moeten worden gemaakt om een evenement alsnog te laten doorgaan, zijn gedekt”, zei Van den Hul.
Paul van den Hul (links) en NOC*NSF-voorzitter Masman tonen het beeldmerk van de sportverzekering dat ook als keurmerk moet gelden voor aspirant-verzekerden.
De informatiebrochure van de NOC*NSF Sportverzekering
Inzicht in schadelast
Zowel de NOC*NSF als verzekeraars willen (meer) inzicht krijgen in het aantal schadegevallen in de sport en hun aard. Besloten is tot een gezamenlijk onderzoek naar de mogelijkheid van een meldpunt van schadegevallen in de sport. Alle verzekeraars zouden bij dit centrale meldpunt hun (sport)schades moeten laten registreren. Met de vrijkomende informatie zou NOC*NSF een adequater preventief en pro-actief sportgezondheidsbeleid kunnen voeren. Dit beleid kan dan weer van invloed zijn op de hoogte van de (te betalen) premie voor het sportverzekeringspakket.

Reageer op dit artikel