nieuws

Minister Zalm wil nu niet overleggen over vorming van een catastrofepot

Archief

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Zalm (financiën) gesteld, dat verdergaand overleg met verzekeraars over een verzekeringsoplossing voor natuurrampen “niet opportuun is, omdat geen uitzicht bestaat op overeenstemming tussen beide partijen”. Zalm geeft wel groen licht voor een nadere studie.

De minister schrijft in de brief, dat het na twee jaar van overleg niet is gelukt om overeenstemming te bereiken tussen de overheid en verzekeraars. Omdat onderhandelen op korte termijn volgens hem geen zin heeft, zoekt hij een uitweg via een nadere studie naar regelingen die in het buitenland bestaan voor de financiële compensatie van slachtoffers van natuurrampen. Op het departement zijn de voorbereidingen voor een dergelijke studie reeds gestart.
Daarnaast kan er volgens hem worden bezien of er aanleiding is voor de partijen tot nu toe ingenomen standpunten ten aanzien van een verzekeringspool te heroverwegen.
Het feit dat er op verzoek van de Tweede Kamer een studie plaatsvindt naar mogelijke alternatieven voor een verzekeringspool, wil volgens Zalm niet bij voorbaat zeggen, dat de overheid een dergelijk pad wil bewandelen. De bewindsman wil alle mogelijkheden, ook die van een verzekeringspool, openhouden.
Mondeling overleg
In een mondeling overleg tussen een aantal vaste Kamercommissies en de verantwoordelijke bewindslieden over de schadeafhandeling van de overstroming in Limburg, werd aangedrongen om met verzekeraars in discussie te blijven. Wel werd steun betuigd aan de gekozen opstelling van de overheid tijdens de onderhandelingen en werd er begrip getoond voor de motieven van de overheid om niet tegemoet te komen aan de wensen van verzekeraars over het aandeel van het Rijk in een poolconstructie.
De bewindslieden maakten in april duidelijk, dat een aantal onderzochte verzekeringsmogelijkheden ofwel niet haalbaar zijn gebleken (de pooloplossing), ofwel door het kabinet niet wenselijk worden geacht (het systeem van verplichte verzekering tegen schade ten gevolge van natuurrampen zoals dat bijvoorbeeld in Frankrijk bestaat).
Geen advies
Het inwinnen van onafhankelijk advies van een of meer deskundige(n) ziet de minister niet zitten. De suggestie vanuit de Kamer om experts in te schakelen om te onderzoeken met welke bedragen een verzekeringspool tegen schade als gevolg van aardbeving en overstroming dient te worden gevoed en een – in principe bindend – advies te geven over de verdeling van de poolaandelen tussen verzekeraars en het Rijk, lijkt de bewindsman weinig zinvol. “Nog los van het feit dat een bindend advies aan het Rijk niet de aangewezen figuur lijkt om uit de impasse te komen, hebben verzekeraars meermalen aangegeven ten hoogste een bedrag van f 50 mln op jaarbasis te willen uittrekken. Bij de overheid wordt met een bedrag van f 80 mln de grens van wat budgettair verantwoordelijk is, bereikt.”
Reactie Verbond
Het Verbond van Verzekeraars laat in een reactie op de brief van de minister weten, bereid te zijn om met de overheid te blijven zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden in relatie tot schade als gevolg van aardbeving en overstroming. Daarbij wordt gewezen op de brief die het Verbond begin juni aan de toenmalige informateurs zond waarin de bereidheid werd getoond ‘door gezamenlijke en fundamentele studie naar de verzekerbaarheid van natuurcatastroferisico’s de mogelijkheden en onmogelijkheden op dit terrein nader in kaart te brengen’. Gezien het karakter van de betreffende natuurcatastrofes zal van een verzekering volgens de gebruikelijke verzekeringstechnische maatstaven echter geen sprake kunnen zijn. Een oplossing zonder dat er sprake is van grote betrokkenheid van de overheid is volgens het Verbond niet realiseerbaar.

Reageer op dit artikel