nieuws

Minister wil vóór de zomer evaluatie Wet-Van Otterloo

Archief

Minister Borst (volksgezondheid) wil van de Ziekenfondsraad zo spoedig mogelijk een evaluatie van de Wet-Van Otterloo ontvangen. Omdat die rapportage aanleiding tot wetswijziging zou kunnen zijn, dient het adviesrapport uiterlijk in juni klaar te zijn.

Doelstelling van de Wet-Van Otterloo, die per 1 juli 1994 is ingevoerd, was: bejaarden die een klein aanvullend pensioen hebben en in de particuliere ziektekostenverzekering zitten, over te hevelen naar de (voor hen goedkopere) ziekenfondsverzekering.
Minister Borst stelt onder meer de vraag aan de orde, of de inkomensgrens (voor 1995 : f 30.950) op een adequaat niveau is vastgesteld. Blijven de mensen die vóór hun 65ste levensjaar in het ziekenfonds zaten in het algemeen bij het bereiken van de aow-leeftijd nu ook in het fonds?
Rijke profiteurs
Voorts vraagt ze de Ziekenfondsraad te adviseren over de bestanddelen van het inkomen die meetellen voor het bepalen van de ziekenfondsgrens voor aow-ers.
In de huidige situatie wordt alleen het inkomen uit arbeid meegerekend (bij 65-plussers bestaat dit uit de aow-uitkering plus eventueel aanvullend pensioen). Inkomsten uit andere bronnen, bijvoorbeeld lijfrente, interest en dividend, tellen niet mee. Dit kan betekenen dat ouderen met aow plus een hoge lijfrente wèl zijn toegelaten tot het ziekenfonds, in tegenstelling tot ouderen die vanwege een relatief gering aanvullend pensioen nèt boven de inkomensgrens komen en derhalve particulier verzekerd moeten blijven of worden. “Bij de uitvoering van de Wet-Van Otterloo werd dit, blijkens reacties die op het ministerie binnenkwamen, ervaren als onrechtvaardig.”
Echtparen
Ook is gebleken, dat aow-gerechtigde echtparen met gelijke gezinsinkomens verschillend behandeld kunnen worden. Bij de wettelijke toets of een echtpaar kan worden toegelaten tot de ziekenfondsverzekering wordt uitgegaan van de verdeling van inkomen over beide partners en niet van het totale gezinsinkomen.
Kan dit probleem opgelost worden en zo ja, wat zijn daarvan de financiële consequenties?, wil de bewindsvrouw weten. Ze verwacht ook informatie over mogelijkheden om tot een meer gelijke behandeling te komen van alleenstaande en gehuwde ouderen? Ook over de systematiek van de jaarlijkse aanpassing van de inkomensgrens van ouderen wil Borst geïnformeerd worden.
240.000 ‘verkassers’
Eind vorig jaar schatte de Ziekenfondsraad, dat als gevolg van de invoering van de Wet-Van Otterloo (genoemd naar de PvdA-parlementariër die het initiatief nam) ongeveer 240.000 mensen zouden verkassen: 180.000 van particulier naar fonds en 60.000 van fonds naar particulier.

Reageer op dit artikel