nieuws

Minister: geen inzicht in omvang ‘vlucht’ vermogende AOW-ers naar

Archief

het ziekenfonds

Minister Borst-Eilers (volksgezondheid) zegt geen cijfers te kunnen geven over het aantal vermogende bejaarden dat zich na de invoering van de Wet-Van Otterloo heeft laten overschrijven van een particuliere verzekering naar het ziekenfonds.
Bij de ziekenfondsverzekering noch bij de andere werknemersverzekeringen speelt het al dan niet aanwezig zijn van vermogen een rol, doceert de bewindsvrouwe in haar antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Oudkerk (PvdA).
Daarom stelt de minister ook, dat niet gesproken kan worden van een ‘onbedoeld’ bij-effect. “Het al dan niet aanwezig zijn van een vermogen is eenvoudigweg niet relevant voor de inschrijving als ziekenfondsverzekerde. Om die reden heb ik dan ook geen inzicht in de omvang van het aantal AOW-gerechtigden die ziekenfondsverzekerd zijn en over een vermogen beschikken.” De Wet-Van Otterloo, die op 1 juli in werking is getreden, houdt in dat particulier verzekerden van 65 jaar en ouder met een inkomen onder de f 30.500 per persoon zich bij een ziekenfonds kunnen verzekeren. Wie boven deze inkomensgrens zit en fondsverzekerde is, dient zich per 1 januari particulier te verzekeren.
Kegel
Inzicht in de effecten van de Wet-Van Otterloo hebben natuurlijk wel de zorgverzekeraars, al was het alleen ten aanzien van hun eigen bestand.
In een interview met Inzet, maandblad van de ziekenfondsen, zegt Geové-directeur H. Kegel – in een passage waarin hij zich opwindt over “onzalige oprispingen” in het parlement: “Als ik toch zie, dat zich hier honderden zeer vermogende particulier verzekerden glimlachend naar het ziekenfonds hebben laten overschrijven omdat meneer Van Otterloo toevallig het begrip inkomen zeer eng had gedefinieerd, dan denk ik wel eens: waar zijn ze toch mee bezig?!”
Prognose Ziekenfondsraad
De Ziekenfondsraad verwacht, dat de Wet-Van Otterloo per saldo zal leiden tot een toeneming van het verzekerdenbestand bij ziekenfondsen met 115.000 à 135.000. Bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel is steeds uitgegaan van een saldo ter grootte van 162.000.
In totaal zullen als gevolg van de wet naar schatting 240.000 mensen verkassen: 180.000 van particulier naar fonds en 60.000 van fonds naar particulier.

Reageer op dit artikel